akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Биология 10ЕМН класс

Класс: 10ЕМН

Предмет: Биология

Темы:

Жердегі тіршілік үшін судың маңызы KZ 🇰🇿 Жердегі тіршілік үшін судың маңызы. Практикалық жұмыс. Судың қасиеттерін зерттеу KZ 🇰🇿 Көмірсуларды жіктеу: моносахаридтер, дисахаридтер, полисахаридтер KZ 🇰🇿 Көмірсуларының химиялық құрылымы KZ 🇰🇿 Нәруыздардың құрылымдық деңгейлері мен құрылысы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Редуцирленетін және редуцирлен-бейтін қанттар KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Редуцирленетін және редуцирлен-бейтін қанттардың тотықсыздан-дыру қабілетін зерттеу» KZ 🇰🇿 Липидтердің құрылымдық компонентері KZ 🇰🇿 Майлардың химиялық құрылысы мен қызметтері KZ 🇰🇿 Нәруыздарды құрамы (жай, күрделі) және қызметі бойынша жіктеу KZ 🇰🇿 Нәруыздардың құрылымдық деңгейлері мен құрылысы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Нәруыз денатурациясы мен ренатурациясы. Зертханалық жұмыс «Нәруыздардың құрылымына әр түрлі жағдайлардың әсері (температура, pH)». KZ 🇰🇿 Биологиялық нысандарда нәруыздың болуы. Зертханалық жұмыс «Биологиялық нысандарда нәруыздың болуын анықтау» KZ 🇰🇿 Дезоксирибонуклеин қышқылының құрылысы KZ 🇰🇿 Дезоксирибонуклеин қышқылының құрылымы (бірінші және екінші реттік). KZ 🇰🇿 Дезоксирибонуклеин қышқылы молекуласының қызметі KZ 🇰🇿 Репликация механизмі. Дезоксирибонуклеин қышқылы KZ 🇰🇿 Мезельсон және Сталь тәжірибесі. Чаргафф ережесі KZ 🇰🇿 Рибонуклеин қышқылы молекуласының құрылысы мен қызметтері KZ 🇰🇿 Рибонуклеин қышқылы және дезоксирибонуклеин қышқылы молекулалары құрылысының ұқсастықтары мен айырмашылықтары KZ 🇰🇿 Жасуша органоидтерінің құрылысы мен қызметтерінің ерекшеліктері KZ 🇰🇿 Мембранасыз және бірмембраналы органоидтердің құрылыыс ерекшеліктері KZ 🇰🇿 Қосмембраналы органоидтердің құрылыыс ерекшеліктері KZ 🇰🇿 Ядро KZ 🇰🇿 Жасушаның негізгі компоненттерінің қызметтері KZ 🇰🇿 Жасуша мембранасының құрылымы, қасиеттері және қызметтері арасындағы байланыс. Жасуша мембранасының сұйық кристалды моделі KZ 🇰🇿 Мембраналық нәруыздардың, фосфолипидтердің, гликопротеиндердің, гликолипидтердің, холестеролдың қызметтері. KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Жасуша мембранасына әртүрлі жағдайлардың әсері» KZ 🇰🇿 Бактерия, саңырауқұлақ, өсімдік және жануар жасушаларының құрылым ерекшеліктері мен қызметтері KZ 🇰🇿 Ферменттер белсенділігіне әсер ететін факторлар мен жағдайлар: рН; температура; субстрат концентрациясы, фермент ингибитор және активатор KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Ферменттер белсенділігіне әр түрлі жағдайлардың әсері» KZ 🇰🇿 Жасушаның негізгі компоненттерінің қызметтері. Қайталау KZ 🇰🇿 Жасуша мембранасының құрылымы, қасиеттері және қызметтері арасындағы байланыс. Жасуша мембранасының сұйық кристалды моделі. Қайталау KZ 🇰🇿 Мембраналық нәруыздардың, фосфолипидтердің, гликопротеиндердің, гликолипидтердің, холестеролдың қызметтері. Қайталау KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Жасуша мембранасына әр түрлі жағдайлардың әсері». Қайталау KZ 🇰🇿 Значение воды для жизни на Земле RU 🇷🇺 Значение воды для жизни на Земле. Практическая работа «Исследование свойств воды» RU 🇷🇺 Классификация углеводов: моносахариды, дисахариды, полисахариды RU 🇷🇺 Химическая структура углеводов RU 🇷🇺 Свойства и функции углеводов RU 🇷🇺 Редуцирующие и нередуцирующие сахара. RU 🇷🇺 Лабораторная работа «Исследование восстановительной способности редуцирующих и нерудицирующих сахаров» RU 🇷🇺 Структурные компоненты липидов RU 🇷🇺 Свойства и функции жиров RU 🇷🇺 Классификация белков по составу (простые, сложные) и по функциям RU 🇷🇺 Строение и уровни структурной организации белков. Урок 1 RU 🇷🇺 Денатурация и ренатурация белков. Лабораторная работа «Влияние различных условий (температура, рН) на структуру белков» RU 🇷🇺 Содержание белков в биологических объектах. Лабораторная работа «Определение содержания белков в биологических объектах» RU 🇷🇺 Строение молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты RU 🇷🇺 Структура дезоксирибонуклеиновой кислоты (первичная и вторичная цепи) RU 🇷🇺 Функции молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты RU 🇷🇺 Механизм репликации дезоксирибонуклеиновой кислоты RU 🇷🇺 Эксперименты Мезелсона и Сталя. Правила Чаргаффа RU 🇷🇺 Строение и функции молекул рибонуклеиновой кислоты RU 🇷🇺 Сходства и различия в строении молекул дезоксирибонуклеиновой кислоты и рибонуклеиновой кислоты RU 🇷🇺 Особенности строения и функций органоидов в клетке RU 🇷🇺 Особенности строения немембранных и одномембранных органоидов RU 🇷🇺 Особенности строения двумембранных органоидов RU 🇷🇺 Ядро RU 🇷🇺 Основные функции компонентов клетки RU 🇷🇺 Взаимосвязь между структурой, свойствами и функциями клеточной мембраны. Жидкокристаллическая модель мембраны RU 🇷🇺 Функции мембранных белков, фосфолипидов, гликопротеинов, гликолипидов, холестерола RU 🇷🇺 Лабораторная работа «Влияние различных факторов на мембрану клеток» RU 🇷🇺 Особенности структуры и функции клеток бактерий, грибов, растений и животных RU 🇷🇺 Факторы и условия, влияющие на активность ферментов: рН; температура; концентрация субстрата, фермента, ингибитора и активатора RU 🇷🇺 Лабораторная работа «Влияние различных условий на активность ферментов» RU 🇷🇺 Основные функции компонентов клетки. Повторение RU 🇷🇺 Взаимосвязь между структурой, свойствами и функциями клеточной мембраны. Жидкокристаллическая модель мембраны. Повторение RU 🇷🇺 Функции мембранных белков, фосфолипидов, гликопротеинов, гликолипидов, холестерола. Повторение RU 🇷🇺 Лабораторная работа «Влияние различных факторов на мембрану клеток». Повторение RU 🇷🇺