akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Биология 10ОГН класс

Класс: 10ОГН

Предмет: Биология

Темы:

Жердегі тіршілік үшін судың маңызы KZ 🇰🇿 Көмірсуларды жіктеу: моносахаридтер, дисахаридтер, полисахаридтер және олардың қызметтері KZ 🇰🇿 Липидтердің құрылымдық компоненттері. Майлардың құрылысы мен қызметтері KZ 🇰🇿 Нәруыздарды құрамы (жай, күрделі) және қызметі бойынша жіктеу KZ 🇰🇿 Нәруыздардың құрылымдық деңгейлері мен құрылысы KZ 🇰🇿 Нәруыз денатурациясы мен ренатурациясы. Зертханалық жұмыс «Нәруыздардың құрылымына әр түрлі жағдайлардың әсері (температура, pH)» KZ 🇰🇿 Биологиялық нысандарда нәруыздың болуы. Зертханалық жұмыс «Биологиялық нысандарда нәруыздың болуын анықтау» KZ 🇰🇿 ДНҚ репликация үдерісі. Мезелсон мен Сталь тәжірибесі. Чаргафф ережесі KZ 🇰🇿 РНҚ молекуласының құрылысы мен қызметтері. Матрицалық (ақпараттық) рибонуклеин қышқылы KZ 🇰🇿 Рибосомалық рибонуклеин қышқылы. Транспорттық рибонуклеин қышқылы KZ 🇰🇿 Рибонуклеин қышқылы және дезоксирибонуклеин қышқылы молекулалары құрылысының ұқсастықтары мен айырмашылықтары KZ 🇰🇿 Жасуша органоидтерінің құрылысы мен қызметтерінің ерекшеліктері. Жасушаның негізгі компоненттері. KZ 🇰🇿 Жасушаның негізгі компоненттерінің қызметтері. Ядро KZ 🇰🇿 Жасуша мембранасының құрылымы, қасиеттері және қызметтері арасындағы байланыс. Жасуша мембранасының сұйық -мозаикалық моделі. KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Жасуша мембранасына әртүрлі жағдайлардың әсері» KZ 🇰🇿 Жасушаның негізгі компоненттерінің қызметтері. Ядро. Қайталау KZ 🇰🇿 Жасуша мембранасының құрылымы, қасиеттері және қызметтері арасындағы байланыс. Жасуша мембранасының сұйық -мозаикалық моделі. Мембраналық ақуыздардың, фосфолипидтердің, гликопротеиндердің, гликолипидтердің, холестеролдың қызметі. Қайталау KZ 🇰🇿 Значение воды для жизни на Земле RU 🇷🇺 Классификация углеводов: моносахариды, дисахариды, полисахариды RU 🇷🇺 Структурные компоненты липидов RU 🇷🇺 Классификация белков по составу (простые, сложные) и по функциям RU 🇷🇺 Строение и уровни структурной организации белков. Урок 2 RU 🇷🇺 Денатурация и ренатурация белков. Лабораторная работа «Влияние различных условий (температура, pH) на структуру белков» RU 🇷🇺 Содержание белков в биологических объектах. Лабораторная работа «Определение содержания белков в биологических объектах» RU 🇷🇺 Процесс репликации дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Эксперименты Мезелсона и Сталя. Правила Чаргаффа RU 🇷🇺 Строение и функции молекул рибонуклеиновой кислоты. Матричная (информационной) рибонуклеиновая кислота RU 🇷🇺 Рибосомная рибонуклеинова кислота. Транспортная рибонуклеиновая кислота RU 🇷🇺 Сходства и различия в строении молекул дезоксирибонуклеиновой кислоты и рибонуклеиновой кислоты RU 🇷🇺 Особенности строения и функций органоидов в клетке. Основные компоненты клетки: клеточная стенка, плазматическая мембрана, цитоплазма и ее органоиды (немембранные, одномембранные и двумембранные).Ядро. Основные функции компонентов клетки RU 🇷🇺 Основные функции компонентов клетки. Ядро RU 🇷🇺 Взаимосвязь между структурой, свойствами и функциями клеточной мембраны. Жидкостно-мозаическая модель мембраны. Функции мембранных белков, фосфолипидов, гликопротеинов, гликолипидов, холестерола RU 🇷🇺 Лабораторная работа «Влияние различных факторов на мембрану клеток» RU 🇷🇺 Основные функции компонентов клетки. Ядро. Повторение RU 🇷🇺 Взаимосвязь между структурой, свойствами и функциями клеточной мембраны. Жидкостно-мозаическая модель мембраны. Функции мембранных белков, фосфолипидов, гликопротеинов, гликолипидов, холестерола. Повторение RU 🇷🇺