akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Биология 11ЕМН класс

Класс: 11ЕМН

Предмет: Биология

Темы:

Антиденелердің құрылысы мен құрылымы. Антиденелердің арнайылығы (белсенді орталығының). KZ 🇰🇿 Антиген мен антидененің әрекеттесу механизмі KZ 🇰🇿 Фермент пен субстраттың өзара әрекеттесу механизмі KZ 🇰🇿 Ферментативті катализдегі белсенді орталықтың рөлі. Фишер теориясы KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Иммобилизация-лаудың ферменттердің белсенділігіне әсерін зерттеу» KZ 🇰🇿 Ферменттердің бәсекелес және бәсекелес емес ингибирленуі KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Активаторлар мен ингибиторлардың ферменттік реакцияның жылдамдығына әсерін зерттеу» KZ 🇰🇿 Транскрипция. мРНҚ посттранскрипциялық модификациясы KZ 🇰🇿 Трансляция кезеңдері KZ 🇰🇿 Генетикалық кодтың қасиеттері: үшөрімділігі, көптігі, әмбебаптығы, бірін-бірі жаппайтындығы KZ 🇰🇿 Хлоропласттың құрылымдық компоненттері және олардың KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Әртүрлі өсімдік жасушаларында фотосинтездеуші пигменттердің болуын зерттеу» KZ 🇰🇿 Фотосинтездің жарық кезеңі KZ 🇰🇿 Фотофосфорлану KZ 🇰🇿 Фотосинтездің қараңғы кезеңі KZ 🇰🇿 Кальвин циклі KZ 🇰🇿 С3 және С4 өсімдіктер жапырақтарының анатомиясы. Мезофилл жасушала-рында көмірқышқыл газын фиксациялаудың ерекшеліктері. Көмірқышқыл газының акцепторлары KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «С3 және С4 өсімдіктер жапырақтарының мезофилін микропрепараттар арқылы зерттеу» KZ 🇰🇿 Фотосинтездің жылдамдығына әсер ететін факторлар. Фотосинтездің шектеуші факторлары: жарық толқыны-ның ұзындығы мен жарық интенсивтілігі, көмірқышқыл газының концентрациясы, температура. KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Шектеуші факторлардың фотосинтездің интенсивтілігіне әсерін зерттеу» KZ 🇰🇿 Хемосинтез. Фотосинтез бен хемосинтез үдерістерін салыстыру KZ 🇰🇿 Өсімдіктердегі заттар транслокациясының механизмі KZ 🇰🇿 Өсімдіктердегі заттар транслокациясының механизмі. Тақырыпша: Өсімдіктердегі органикалық заттар транслокациясының механизмі KZ 🇰🇿 Заттар тасымалдануының симпласттық, апопласттық, вакуолярлық жолдары және олардың маңызы KZ 🇰🇿 Жасуша мембранасы арқылы заттар тасымалдануының типтері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жасуша мембранасы арқылы заттар тасымалдануының типтері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Натрий-калий сорғысы белсенді тасымал механизмінің мысалы ретінде. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Натрий-калий сорғысы белсенді тасымал механизмінің мысалы ретінде. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Мембраналық потенциалды сақтаудағы белсенді тасымалдың ролі KZ 🇰🇿 Су потенциалы KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Түрлі концентрациялы тұз ерітінділеріндегі жасушалардың су потенциалын анықтау» KZ 🇰🇿 Жасуша мембранасы арқылы заттар тасымалдануының типтері. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Жасуша мембранасы арқылы заттар тасымалдануының типтері. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Натрий-калий сорғысы белсенді тасымал механизмінің мысалы ретінде. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Натрий-калий сорғысы белсенді тасымал механизмінің мысалы ретінде. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Строение и структура антител. Специфичность антител (активного центра). RU 🇷🇺 Механизм взаимодействия между антигеном и антителом RU 🇷🇺 Механизм взаимодействия фермента и субстрата. RU 🇷🇺 Роль активного центра в ферментативном катализе. Теория Фишера. Иммобилизация ферментов. RU 🇷🇺 Лабораторная работа «Исследование влияния иммобилизации ферментов на их активность» RU 🇷🇺 Конкурентное и неконкурентное ингибирование ферментов RU 🇷🇺 Лабораторная работа «Влияние ингибиторов и активаторов на скорость ферментативных реакции» RU 🇷🇺 Транскрипция. Посттранскрипционная модификация мРНК RU 🇷🇺 Этапы трансляции RU 🇷🇺 Свойства генетического кода: триплетность, вырожденность, универсальность, неперекрываемость RU 🇷🇺 Структурные компоненты хлоропласта и их функции. Пигменты фотосинтеза. Значение Rf RU 🇷🇺 Лабораторная работа «Исследование содержания пигментов фотосинтеза в клетках различных растений» RU 🇷🇺 Световая фаза фотосинтеза RU 🇷🇺 Фотофосфолирование RU 🇷🇺 Темновая фаза фотосинтеза RU 🇷🇺 Цикл Кальвина RU 🇷🇺 Анатомия листа С3 и С4 растений. Особенности фиксация диоксида углерода в клетках мезофилла. Акцепторы диоксида углерода RU 🇷🇺 Лабораторная работа «Изучение мезофилла листа С3 и С4 растений с помощью микропрепаратов» RU 🇷🇺 Факторы, влияющие на скорость фотосинтеза. Лимитирующие факторы фотосинтеза: интенсивность или длина волны света концентрация углекислого газа, температура RU 🇷🇺 Лабораторная работа «Влияние лимитирующих факторов на интенсивность фотосинтеза» RU 🇷🇺 Хемосинтез. Сравнение процессов хемосинтеза и фотосинтеза. RU 🇷🇺 Механизм транслокации веществ у растений. RU 🇷🇺 Механизм транслокации веществ у растений. Подтема: Механизм транслокации органических веществ у растений RU 🇷🇺 Симпластный, апопластный, вакуолярный пути транспорта веществ и их значение RU 🇷🇺 Типы транспорта веществ через клеточную мембрану. Урок 1 RU 🇷🇺 Типы транспорта веществ через клеточную мембрану. Урок 2 RU 🇷🇺 Механизм активного транспорта на примере натрий-калиевого насоса. Урок 1. RU 🇷🇺 Механизм активного транспорта на примере натрий-калиевого насоса. Урок 2. RU 🇷🇺 Роль активного транспорта в поддержании мембранного потенциала RU 🇷🇺 Водный потенциал RU 🇷🇺 Лабораторная работа «Определение водного потенциала клеток в растворах с различной концентрацией солей» RU 🇷🇺 Типы транспорта веществ через клеточную мембрану. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Типы транспорта веществ через клеточную мембрану. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Механизм активного транспорта на примере натрий-калиевого насоса. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Механизм активного транспорта на примере натрий-калиевого насоса. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺