akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Биология 7 класс

Класс: 7

Предмет: Биология

Темы:

Ортаның экологиялық факторлары: абиотикалық (температура, жарық, рН, ылғалдылық) биотикалық (микроағзалар, жануарлар, өсімдіктер). KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Жергілікті жердің экожүйелерін зерттеу (мектеп ауласы мысалында)» KZ 🇰🇿 Қоректік тізбектер және қоректік торлар. Модельдеу «Қоректік тізбек пен торды құру» KZ 🇰🇿 Экологиялық сукцессиялар: Бірінші және екінші реттік сукцессиялар. Экожүйелердің алмасуы KZ 🇰🇿 Адам экожүйенің бір бөлігі. Антропогендік фактор KZ 🇰🇿 Адам әрекеттерінің экожүйеге жағымсыз әсері KZ 🇰🇿 Қазақстандағы және жергілікті жердегі ерекше қорғалатын аймақтар. ҚР Қызыл кітабы KZ 🇰🇿 Тірі ағзалардың бес патшалығына жалпы сипаттама. Өсімдіктер мен жануарларды жүйелеудің маңызы KZ 🇰🇿 Омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың сыртқы құрылысындағы ерекшеліктер KZ 🇰🇿 Дихотомиялық әдіс. Дихотомиялық кілттерді қолдану KZ 🇰🇿 Жасуша, ұлпа, мүше, мүшелер жүйесі түсініктері. Өсімдіктер және жануарлар жасушаларын салыстыру KZ 🇰🇿 Судың қасиеттері. Зертханалық жұмыс «Судың тірі ағзалар үшін маңызы мен қасиеттерін зерттеу» KZ 🇰🇿 Тірі ағзалар тіршілік әрекеттері үшін микро- және макроэлементтердің ролі KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Азық-түліктерде көмірсулар, нәруыздар және майларды зерттеу» KZ 🇰🇿 Тыңайтқыштар. (органикалық және минералдық (азотты, калийлі жәнефосфорлы) KZ 🇰🇿 Тірі ағзалар тіршілік әрекеттері үшін микро-және макроэлементтердің рөлі. Қайталау KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Азық-түліктерде көмірсулар, нәруыздар және майларды зерттеу». Қайталау KZ 🇰🇿 Экологические факторы среды: абиотические (температура, свет, рН, влажность), биотические (микроорганизмы, животные, растения). RU 🇷🇺 Лабораторная работа «Исследование местной экосистемы (на примере школьного участка)». RU 🇷🇺 Пищевые цепи и пищевые сети. Моделирование «Построение пищевых цепей и сетей» RU 🇷🇺 Экологические сукцессии: первичная и вторичная сукцессия. Смена экосистем. RU 🇷🇺 Человек как часть экосистемы. Антропогенный фактор RU 🇷🇺 Негативное влияние деятельности человека на экосистему RU 🇷🇺 Особо охраняемые территории Казахстана и своего региона. Животные и растения местного региона, занесенные в Красную книгу Казахстана RU 🇷🇺 Общая характеристика пяти царств живых организмов. Значение классификации растений и животных RU 🇷🇺 Особенности внешнего строения беспозвоночных и позвоночных животных RU 🇷🇺 Дихотомический метод. Использование дихотомических ключей RU 🇷🇺 Понятия: «клетка», «ткань», «орган», система органов». Сравнение растительной и животной клетки RU 🇷🇺 Свойства воды. Лабораторная работа «Исследование свойств и значения воды для живых организмов» RU 🇷🇺 Значение микро- и макроэлементов для жизнедеятельности организмов RU 🇷🇺 Органические вещества. Лабораторная работа «Исследование наличия углеводов, белков, жиров в продуктах питания RU 🇷🇺 Минеральные удобрения RU 🇷🇺 Значение микро- и макроэлементов для жизнедеятельности организмов. Повторение RU 🇷🇺 Органические вещества. Лабораторная работа «Исследование наличия углеводов, белков, жиров в продуктах питания». Повторение RU 🇷🇺