akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп 11ЕМН класс

Алгебра и начала анализа Темы:

Алгебралық түрдегі комплекс сандарға амалдар қолдану. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Алгебралық түрдегі комплекс сандарға амалдар қолдану. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Алгебралық түрдегі комплекс сандарға амалдар қолдану. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Алгебралық түрдегі комплекс сандарға амалдар қолдану. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Алгебраның негізгі теоремасы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Алгебраның негізгі теоремасы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Действия над комплексными числами в алгебраической форме. Урок 1 RU 🇷🇺 Действия над комплексными числами в алгебраической форме. Урок 2 RU 🇷🇺 Действия над комплексными числами в алгебраической форме. Урок 3 RU 🇷🇺 Действия над комплексными числами в алгебраической форме. Урок 4 RU 🇷🇺 Изображение комплексных чисел RU 🇷🇺 Квадрат теңдеулердің комплекс түбірлері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Квадрат теңдеулердің комплекс түбірлері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Квадрат теңдеулердің комплекс түбірлері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Комплекс сандар анықтамасы KZ 🇰🇿 Комплекс сандардың кескінделуі KZ 🇰🇿 Комплекс санның түйіндес саны түсінігі. Түйіндес сандардың қасиеттері KZ 🇰🇿 Комплексные корни квадратных уравнений. Урок 1 RU 🇷🇺 Комплексные корни квадратных уравнений. Урок 2 RU 🇷🇺 Комплексные корни квадратных уравнений. Урок 3 RU 🇷🇺 Көрсеткіштік теңдеулер және олардың жүйелері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Көрсеткіштік теңдеулер және олардың жүйелері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Көрсеткіштік теңсіздіктер. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Көрсеткіштік теңсіздіктер. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Көрсеткіштік функция, оның қасиеттері және графигі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Көрсеткіштік функция, оның қасиеттері және графигі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Көрсеткіштік функция, оның қасиеттері және графигі. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Көрсеткіштік функцияның туындысы мен интегралы. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Логарифм числа и его свойства. Урок 1 RU 🇷🇺 Логарифм числа и его свойства. Урок 2 RU 🇷🇺 Логарифмдік теңдеулер және олардың жүйелері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Логарифмдік теңдеулер және олардың жүйелері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Логарифмдік теңдеулер және олардың жүйелері. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Логарифмдік теңсіздіктер. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Логарифмдік функция, оның қасиеттері және графигі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Логарифмдік функцияның туындысы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Логарифмдік функцияның туындысы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Логарифмическая функция, ее свойства и график. Урок 2' RU 🇷🇺 Логарифмические уравнения и их системы. Урок 1 RU 🇷🇺 Логарифмические уравнения и их системы. Урок 2 RU 🇷🇺 Логарифмические уравнения и их системы. Урок 3' RU 🇷🇺 Определение комплексных чисел RU 🇷🇺 Основная теорема алгебры. Урок 1 RU 🇷🇺 Основная теорема алгебры. Урок 2 RU 🇷🇺 Показательная функция, ее свойства и график. Урок 1 RU 🇷🇺 Показательная функция, ее свойства и график. Урок 2' RU 🇷🇺 Показательная функция, ее свойства и график. Урок 3' RU 🇷🇺 Показательные неравенства. Урок 1' RU 🇷🇺 Показательные неравенства. Урок 2' RU 🇷🇺 Показательные неравенства. Урок 3' RU 🇷🇺 Показательные уравнения и их системы. Урок 2 RU 🇷🇺 Показательные уравнения и их системы. Урок 3 RU 🇷🇺 Производная и интеграл показательной функции. Урок 1' RU 🇷🇺 Производная и интеграл показательной функции. Урок 2' RU 🇷🇺 Производная и интеграл показательной функции. Урок 3' RU 🇷🇺 Производная и интеграл показательной функции. Урок 4' RU 🇷🇺 Производная логарифмической функции. Урок 1' RU 🇷🇺 Производная логарифмической функции. Урок 2' RU 🇷🇺 Сан логарифмі және оның қасиеттері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Сан логарифмі және оның қасиеттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Сан логарифмі және оның қасиеттері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Сан логарифмі және оның қасиеттері. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Сопряженное число к комплексному числу. Свойства сопряженных чисел RU 🇷🇺

Английский язык Темы:

“This I believe” essay RU 🇷🇺 “This I believe” essay KZ 🇰🇿 A discussion on preventing pollution RU 🇷🇺 A discussion on preventing pollution KZ 🇰🇿 An email about a trip' RU 🇷🇺 An email about a trip' KZ 🇰🇿 Comparing, analysing and ranking inventors. Lesson 1 KZ 🇰🇿 Comparing, analysing and ranking inventors. Lesson 1 RU 🇷🇺 Comparing, analysing and ranking inventors. Lesson 2 KZ 🇰🇿 Comparing, analysing and ranking inventors. Lesson 2 RU 🇷🇺 Comparing, analysing and ranking inventors. Lesson 3 KZ 🇰🇿 Comparing, analysing and ranking inventors. Lesson 3 RU 🇷🇺 Considering success in business. Lesson 1 KZ 🇰🇿 Considering success in business. Lesson 1 RU 🇷🇺 Considering success in business. Lesson 2 KZ 🇰🇿 Considering success in business. Lesson 2 RU 🇷🇺 Considering success in business. Lesson 3 KZ 🇰🇿 Considering success in business. Lesson 3 RU 🇷🇺 Discussing controversial issues. Analysing academic language RU 🇷🇺 Discussing controversial issues. Analysing academic language KZ 🇰🇿 Eco-friendly marathons RU 🇷🇺 Eco-friendly marathons KZ 🇰🇿 Energy storage solutions. Lesson 1 RU 🇷🇺 Energy storage solutions. Lesson 1 KZ 🇰🇿 Energy storage solutions. Lesson 2 RU 🇷🇺 Energy storage solutions. Lesson 2 KZ 🇰🇿 Globetrotters' RU 🇷🇺 Globetrotters' KZ 🇰🇿 Intelligent energy storage. Types of energy RU 🇷🇺 Intelligent energy storage. Types of energy KZ 🇰🇿 Interview and stimulus – based discussion' RU 🇷🇺 Interview and stimulus – based discussion' KZ 🇰🇿 Investigating the world of work. Lesson 1 KZ 🇰🇿 Investigating the world of work. Lesson 1 RU 🇷🇺 Investigating the world of work. Lesson 2 KZ 🇰🇿 Investigating the world of work. Lesson 2 RU 🇷🇺 Investigating the world of work. Lesson 3 KZ 🇰🇿 Investigating the world of work. Lesson 3 RU 🇷🇺 Making a difference RU 🇷🇺 Making a difference KZ 🇰🇿 Non – fiction in Kazakhstan' RU 🇷🇺 Non – fiction in Kazakhstan' KZ 🇰🇿 Teen trips' RU 🇷🇺 Teen trips' KZ 🇰🇿 Travel blog' RU 🇷🇺 Travel blog' KZ 🇰🇿 Trip of a lifetime' RU 🇷🇺 Trip of a lifetime' KZ 🇰🇿 Writing a letter to the editor RU 🇷🇺 Writing a letter to the editor KZ 🇰🇿 Writing a report RU 🇷🇺 Writing a report KZ 🇰🇿

Биология Темы:

«Бактерияларды грам бойынша бояу» зертханалық жұмысы KZ 🇰🇿 «Микроклоналды көбею» ұғымы KZ 🇰🇿 «Рекомбинантты дезоксирибонуклеин қышқылы» ұғымы KZ 🇰🇿 22-сабақ KZ 🇰🇿 23-сабақ KZ 🇰🇿 24-сабақ KZ 🇰🇿 27-сабақ KZ 🇰🇿 32-сабақ KZ 🇰🇿 33-сабақ KZ 🇰🇿 36-сабақ KZ 🇰🇿 Ағзаарды клондау тәсілдері KZ 🇰🇿 Адамдағы эпигенетикалық салдарлар KZ 🇰🇿 Виды питательных сред и их подготовка RU 🇷🇺 Грамоң және грамтеріс бактериялар KZ 🇰🇿 Грамоң және грамтеріс бактериялар құрылысының ерекшеліктері. Өкілдері. KZ 🇰🇿 Грамположительные и грамотрицательные бактерии RU 🇷🇺 Дезоксирибонуклеин қышқылының метилденуі KZ 🇰🇿 Диагностика заболеваний с помощью моноклональных антител RU 🇷🇺 Дыбыс толқындарының адам ағзасына әсер ету ерекшеліктері KZ 🇰🇿 Жасушалардың негізгі компоненттерін анықтау KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Жасушалардың негізгі компоненттерін микрофотографиялар қолданып сипаттау» KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Окуляр-микрометр мен объект-микрометрді қолдана отырып жасушалардың нақты мөлшерін анықтау» KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Сүтқышқылды өнімдердің түрлі қоректік ортадағы микрофлорасын зерттеу» KZ 🇰🇿 Значение микроклонального размножения RU 🇷🇺 Значение моноклональных антител RU 🇷🇺 Использование окуляр-микрометра и объект-микрометра для вычисления размера клеток. RU 🇷🇺 Қоректік орталарға себу тәсілдері мен техникасы. Инкубация KZ 🇰🇿 Қоректік орталардың түрлері және оларды әзірлеу KZ 🇰🇿 Лабораторная работа "Определение фактического размера клеток с использованием окуляр-микрометра и объект-микрометра" RU 🇷🇺 Лабораторная работа «Исследование микрофлоры кисломолочных продуктов на разных питательных средах» RU 🇷🇺 Лабораторная работа «Окрашивание бактерий по Граму» RU 🇷🇺 Лабораторная работа «Описание основных компонентов клеток сиспользованием микрофотографий» RU 🇷🇺 Лечение заболеваний с помощью моноклональных антител RU 🇷🇺 Метод экстракорпорального оплодотворения и его значение RU 🇷🇺 Микроклоналды көбеюдің маңызы KZ 🇰🇿 Моноклоналды антиденелер көмегімен ауруларды диагностикалау ' KZ 🇰🇿 Моноклоналды антиденелер көмегімен ауруларды емдеу' KZ 🇰🇿 Моноклоналды антиденелердің өндірісі' KZ 🇰🇿 Окуляр-микрометр мен объект-микрометрді жасушалардың мөлшерін есептеуде қолдану KZ 🇰🇿 Определение основных компонентов клеток RU 🇷🇺 Оптикалық және электронды микроскоптардың үлкейту және айқындау мүмкіндіктері арасындағы айырмашылықтар KZ 🇰🇿 Органеллалардың сызықтық ұлғаюын есептеу KZ 🇰🇿 Особенности строения грамположительных и грамотрицательных бактерий. Представители RU 🇷🇺 Өсімдіктердің микроклоналды көбею кезеңдері мен әдістері KZ 🇰🇿 Плазмид қасиеттері және оларды генетикалық клондау кезінде қолдану. «Клондау» ұғымы. KZ 🇰🇿 Понятие «Биоинформатика» RU 🇷🇺 Понятие «микроклональное размножение» RU 🇷🇺 Понятие «рекомбинантная дезоксирибонуклеиновая кислота» RU 🇷🇺 Применение инструментов биоинформатики в исследованиях. RU 🇷🇺 Применение рекомбинантных дезоксирибонуклеиновых кислот RU 🇷🇺 Применение ферментов в медицине RU 🇷🇺 Применение ферментов в химии Урок 2 RU 🇷🇺 Применение ферментов в химии. Урок 1 RU 🇷🇺 Производство моноклональных антител RU 🇷🇺 Расчет линейного увеличения органелл RU 🇷🇺 Рекомбинантты дезоксирибонуклеин қышқылдарын алу тәсілдері KZ 🇰🇿 Рекомбинантты дезоксирибонуклеин қышқылын қолдану KZ 🇰🇿 Сабақ тақырыбы Микробиологиялық зерттеулердің кезеңдері. Микроағзалармен жұмыс жасағандағы дезинфекциялау және стерильдеу әдістері KZ 🇰🇿 Свойства плазмид и их использование в генетическом клонировании.Понятие «клонирование» RU 🇷🇺 Способы и техника посева на питательные среды. Инкубация RU 🇷🇺 Способы получения рекомбинантных дезоксирибонуклеиновых кислот RU 🇷🇺 Урок 18 RU 🇷🇺 Урок 29 RU 🇷🇺 Урок 30 RU 🇷🇺 Урок 31 RU 🇷🇺 Урок 4 RU 🇷🇺 Экстракорпоральды ұрықтандыру әдісі және оның маңызы KZ 🇰🇿 Экстракорпоральды ұрықтандырудың этикалық аспектілері KZ 🇰🇿 Электромагниттік толқындарының адам ағзасына әсер ету ерекшеліктері KZ 🇰🇿 Эпигенетика және эпигеномика KZ 🇰🇿 Этапы и методы микроклонального размножения растений RU 🇷🇺 Этапы микробиологических исследований. Методы дезинфекции и стерилизации при работе с микроорганизмами RU 🇷🇺 Этические аспекты экстракорпорального оплодотворения RU 🇷🇺

Всемирная история Темы:

Великая мечта Мартина Лютера Кинга. Урок 1 RU 🇷🇺 Великая мечта Мартина Лютера Кинга. Урок 2 RU 🇷🇺 Жаңа заман және қазіргі кездегі қоғамдық ойдың дамуының негізгі бағыттары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жаңа заман және қазіргі кездегі қоғамдық ойдың дамуының негізгі бағыттары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Ли Куан Ю и Махатхир Мохаммад: «үшінші әлемнен бірінші әлемге». 2-сабақ KZ 🇰🇿 Ли Куан Ю и Махатхир Мухаммад: «из третьего мира в первый». Урок 2 RU 🇷🇺 М. Ганди және оның бейбіт жолмен қарсыласу идеясы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 М. Ганди және оның бейбіт жолмен қарсыласу идеясы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 М. Ганди и его идея ненасильственного сопротивления. Урок 1 RU 🇷🇺 М. Ганди и его идея ненасильственного сопротивления. Урок 2 RU 🇷🇺 Мартин Лютер Кингтің ұлы арманы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Мартин Лютер Кингтің ұлы арманы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Мустафа Кемаль Ататюрк - основатель Турецкой Республики. Урок 1 RU 🇷🇺 Мустафа Кемаль Ататюрк - основатель Турецкой Республики. Урок 2 RU 🇷🇺 Мұстафа Кемал Ататүрік – Түрік Республикасының негізін қалаушы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Мұстафа Кемал Ататүрік – Түрік Республикасының негізін қалаушы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Н. Мандела - борец против апартеида. Урок 1 RU 🇷🇺 Н. Мандела - борец против апартеида. Урок 2 RU 🇷🇺 Н. Манделла – апартеидке қарсы күресуші. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Н. Манделла – апартеидке қарсы күресуші. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Н. Назарбаев және модернизацияның қазақстандық моделі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Н. Назарбаев және модернизацияның қазақстандық моделі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Н. Назарбаев и казахстанская модель модернизации. Урок 1 RU 🇷🇺 Н. Назарбаев и казахстанская модель модернизации. Урок 2' RU 🇷🇺 Основные направления развития общественной мысли в новое и новейшее время. Урок 1 RU 🇷🇺 Основные направления развития общественной мысли в новое и новейшее время. Урок 2 RU 🇷🇺 Франклин Делано Рузвельт және оның «жаңа бағыты». 1-сабақ KZ 🇰🇿 Франклин Делано Рузвельт және оның «жаңа бағыты». 2-сабақ KZ 🇰🇿 Франклин Делано Рузвельт и его «новый курс». Урок 1 RU 🇷🇺 Франклин Делано Рузвельт и его «новый курс». Урок 2 RU 🇷🇺 Шарль де Голль: Франция ұлылығының қайта жаңғыруы KZ 🇰🇿

География Темы:

Геополитическая безопасность Казахстана. Урок 1' RU 🇷🇺 Геополитическая безопасность Казахстана. Урок 2' RU 🇷🇺 Геополитическая безопасность Казахстана. Урок 3' RU 🇷🇺 Геополитическая безопасность Казахстана. Урок 4' RU 🇷🇺 Геополитическая безопасность Казахстана. Урок 5' RU 🇷🇺 Геополитическая безопасность Казахстана. Урок 6' RU 🇷🇺 Геополитическое положение Казахстана. Урок 1' RU 🇷🇺 Геополитическое положение Казахстана. Урок 2' RU 🇷🇺 Геополитическое положение Казахстана. Урок 3' RU 🇷🇺 Геоэкономикалық даму стратегиялары. 10-сабақ' KZ 🇰🇿 Геоэкономикалық даму стратегиялары. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Геоэкономикалық даму стратегиялары. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Геоэкономикалық даму стратегиялары. 8-сабақ' KZ 🇰🇿 Геоэкономикалық даму стратегиялары. 9-сабақ' KZ 🇰🇿 Геоэкономические стратегии развития. Урок 10' RU 🇷🇺 Геоэкономические стратегии развития. Урок 3' RU 🇷🇺 Геоэкономические стратегии развития. Урок 4' RU 🇷🇺 Геоэкономические стратегии развития. Урок 5' RU 🇷🇺 Геоэкономические стратегии развития. Урок 6' RU 🇷🇺 Геоэкономические стратегии развития. Урок 7' RU 🇷🇺 Геоэкономические стратегии развития. Урок 8' RU 🇷🇺 Геоэкономические стратегии развития. Урок 9' RU 🇷🇺 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 1 RU 🇷🇺 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 10 RU 🇷🇺 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 11 RU 🇷🇺 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 12 RU 🇷🇺 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 2 RU 🇷🇺 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 3 RU 🇷🇺 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 4 RU 🇷🇺 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 5 RU 🇷🇺 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 6 RU 🇷🇺 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 7 RU 🇷🇺 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 8 RU 🇷🇺 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 9 RU 🇷🇺 Заманауи геосаяси үдерістер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Заманауи геосаяси үдерістер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Заманауи геосаяси үдерістер. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 10-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 11-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 12-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 13-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 14-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 6-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 7-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 8-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 9-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстанның геосаяси жағдайы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстанның геосаяси жағдайы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстанның геосаяси жағдайы. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі. 5-сабақ' KZ 🇰🇿 Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі. 6-сабақ' KZ 🇰🇿 Современные геополитические процессы. Урок 1' RU 🇷🇺 Современные геополитические процессы. Урок 2' RU 🇷🇺 Современные геополитические процессы. Урок 3' RU 🇷🇺

Геометрия Темы:

Касательная плоскость к сфере. Урок 1' RU 🇷🇺 Касательная плоскость к сфере. Урок 2' RU 🇷🇺 Касательная плоскость к сфере. Урок 3' RU 🇷🇺 Касательная плоскость к сфере. Урок 4' RU 🇷🇺 Конус және оның элементтері KZ 🇰🇿 Конус и его элементы RU 🇷🇺 Конустың жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Конустың жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қиық конус және оның элементтері' KZ 🇰🇿 Қиық конустың жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қиық конустың жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қиық конустың жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандары. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Развертка, площадь боковой и полной поверхности конуса. Урок 1 RU 🇷🇺 Развертка, площадь боковой и полной поверхности конуса. Урок 2 RU 🇷🇺 Развертка, площадь боковой и полной поверхности усеченного конуса. Урок 1' RU 🇷🇺 Развертка, площадь боковой и полной поверхности цилиндра. Урок 1 RU 🇷🇺 Развертка, площадь боковой и полной поверхности цилиндра. Урок 2 RU 🇷🇺 Сечения цилиндра, конуса и шара плоскостью. Урок 1' RU 🇷🇺 Сфера, шар және олардың элементтері. Сфера бетінің ауданы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Сфера, шар және олардың элементтері. Сфера бетінің ауданы. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Сфера, шар и их элементы. Площадь поверхности сферы. Урок 1' RU 🇷🇺 Сфера, шар и их элементы. Площадь поверхности сферы. Урок 2' RU 🇷🇺 Сфера, шар и их элементы. Площадь поверхности сферы. Урок 3' RU 🇷🇺 Сфераға жүргізілген жанама жазықтық. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Сфераға жүргізілген жанама жазықтық. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Сфераға жүргізілген жанама жазықтық. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Сфераға жүргізілген жанама жазықтық. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Усеченный конус и его элементы' RU 🇷🇺 Цилиндр және оның элементтері KZ 🇰🇿 Цилиндр и его элементы RU 🇷🇺 Цилиндрдің жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Цилиндрдің жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Цилиндрдің, конустың және шардың жазықтықпен қималары. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Цилиндрдің, конустың және шардың жазықтықпен қималары. 2-сабақ' KZ 🇰🇿

Графика и проектирование Темы:

2D нысанның қима және тілік көрінісін орындау үшін БҚ (бағдарламамен қамтамасыз ету) қолдану KZ 🇰🇿 Выбор ПО для выполнения сечений и разрезов 2D объекта RU 🇷🇺 Геометриялық дене (заттардың) бетінің жазбалары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Геометриялық дене (заттардың) бетінің жазбалары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Геометриялық дене (заттардың) бетінің жазбалары. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Жиынтық бiрлiктерінің 3D моделі. Кітапханамен жұмыс. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Жиынтық бiрлiктерінің 3D моделі. Кітапханамен жұмыс. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Зат пішінін түрлендіру KZ 🇰🇿 Кескіндер арқылы заттардың формаларын түрлендіру KZ 🇰🇿 Кескіндердің түрі мен құрамын түрлендіру (графикалық жұмыс). 1-сабақ KZ 🇰🇿 Кескіндердің түрі мен құрамын түрлендіру (графикалық жұмыс). 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қима мен тілікті қалыптастыратын көлемді моделдеу тәсілдері KZ 🇰🇿 Құрылыс сызбаларының элементтері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Құрылыс сызбаларының элементтері. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Құрылыс сызбаларының элементтері. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Преобразование вида и состава изображений (графическая работа). Урок 1 RU 🇷🇺 Преобразование вида и состава изображений (графическая работа). Урок 2 RU 🇷🇺 Преобразование пространственного положения предмета и его частей RU 🇷🇺 Преобразования формы предмета RU 🇷🇺 Приемы твердотельного моделирования для образования сечений и разрезов RU 🇷🇺 Развертка поверхностей геометрических тел (предметов). Урок 1 RU 🇷🇺 Развертка поверхностей геометрических тел (предметов). Урок 2 RU 🇷🇺 Развертка поверхностей геометрических тел (предметов). Урок 3 RU 🇷🇺 Элементы строительного черчения. Урок 1' RU 🇷🇺 Элементы строительного черчения. Урок 2' RU 🇷🇺 Элементы строительного черчения. Урок 3' RU 🇷🇺 Элементы строительного черчения. Урок 4' RU 🇷🇺 Элементы строительного черчения. Урок 5' RU 🇷🇺

Информатика Темы:

ITStartup и реклама. Урок 1' RU 🇷🇺 ITStartup и реклама. Урок 2' RU 🇷🇺 Startup-ты қалай іске қосады?' KZ 🇰🇿 Ақылды үй жобасын әзірлеу. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Ақылды үй жобасын әзірлеу. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Ақылды үй жобасын әзірлеу. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Ақылды үй жобасын әзірлеу. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Ақылды үй жобасын әзірлеу. 5-сабақ' KZ 🇰🇿 Ақылды үй моделін жобалау KZ 🇰🇿 Ақылды үй. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ақылды үй. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Как запустить свой Startup?' RU 🇷🇺 Мобильді қосымшаны құру. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Мобильді қосымшаны құру. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Мобильді қосымшаны құру. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Мобильді қосымшаны құру. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Мобильді қосымшаны құру. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Мобильді қосымшаны құру. 6-сабақ KZ 🇰🇿 Продвижение проекта' RU 🇷🇺 Проектирование модели умного дома RU 🇷🇺 Разработка проекта умного дома. Урок 1' RU 🇷🇺 Разработка проекта умного дома. Урок 3' RU 🇷🇺 Разработка проекта умного дома. Урок 4' RU 🇷🇺 Разработка проекта умного дома. Урок 5' RU 🇷🇺 Создание мобильного приложения. Урок 1 RU 🇷🇺 Создание мобильного приложения. Урок 2 RU 🇷🇺 Создание мобильного приложения. Урок 3 RU 🇷🇺 Создание мобильного приложения. Урок 4 RU 🇷🇺 Создание мобильного приложения. Урок 5 RU 🇷🇺 Создание мобильного приложения. Урок 6 RU 🇷🇺 Технология умного дома на платформе Arduino RU 🇷🇺 Умный дом. Урок 1 RU 🇷🇺 Умный дом. Урок 2 RU 🇷🇺

История Казахстана Темы:

Алаш қозғалысы және қазақ революционер-демократтарының саяси көзқарастары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Алаш қозғалысы және қазақ революционер-демократтарының саяси көзқарастары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Алаш ұлттық идеясының тұжырымдамалық негіздері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Алаш ұлттық идеясының тұжырымдамалық негіздері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Движение "Алаш" и политические взгляды казахских революционеров-демократов. Урок 1 RU 🇷🇺 Движение "Алаш" и политические взгляды казахских революционеров-демократов. Урок 2 RU 🇷🇺 Зарзаман ағымы өкілдерінің идеологиялық құндылықтары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Зарзаман ағымы өкілдерінің идеологиялық құндылықтары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Зерттеу жұмысы: Қоғамдық-саяси ойдың біріктіруші рөлі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Зерттеу жұмысы: Қоғамдық-саяси ойдың біріктіруші рөлі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Идеологические ценности представителей течения "Зарзаман". Урок 1 RU 🇷🇺 Идеологические ценности представителей течения "Зарзаман". Урок 2 RU 🇷🇺 Исследовательская работа:Консолидирующая роль общественно-политической мысли. Урок 1 RU 🇷🇺 Исследовательская работа:Консолидирующая роль общественно-политической мысли. Урок 2 RU 🇷🇺 Истоки и развитие общественно-политической мысли. Урок 1 RU 🇷🇺 Истоки и развитие общественно-политической мысли. Урок 2 RU 🇷🇺 Концептуальные основы национальной идеи "Алаш". Урок 1 RU 🇷🇺 Концептуальные основы национальной идеи "Алаш". Урок 2 RU 🇷🇺 Қазақ хандығы дәуіріндегі қоғамдық-саяси ойдың дамуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақ хандығы дәуіріндегі қоғамдық-саяси ойдың дамуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан қоғамының жалпыұлттық құндылықтары. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Қоғамдық-саяси ойдың бастауы және дамуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қоғамдық-саяси ойдың бастауы және дамуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Мәңгілік Ел жалпыұлттық идеясының тарихи негізі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Мәңгілік Ел жалпыұлттық идеясының тарихи негізі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Общенациональные ценности казахстанского общества. Урок 1 RU 🇷🇺 Общенациональные ценности казахстанского общества. Урок 2 RU 🇷🇺 Общенациональные ценности казахстанского общества. Урок 3 RU 🇷🇺 Общественно-политические взгляды казахских просветителей XIX века. Урок 1 RU 🇷🇺 Общественно-политические взгляды казахских просветителей XIX века. Урок 2 RU 🇷🇺 Развитие общественно-политической мысли в период Казахского ханства. Урок 1 RU 🇷🇺 Развитие общественно-политической мысли в период Казахского ханства. Урок 2 RU 🇷🇺 ХІХ ғасырдағы қазақ ағартушыларының қоғамдық-саяси көзқарастары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 ХІХ ғасырдағы қазақ ағартушыларының қоғамдық-саяси көзқарастары. 2-сабақ KZ 🇰🇿

Казахская литература Темы:

4-сабақ KZ 🇰🇿 М. Әуезов «Абай жолы» роман-эпопеясы. 1-кітап KZ 🇰🇿 М. Әуезов «Абай жолы» роман-эпопеясы. 1-кітап «Бел-белесте»' KZ 🇰🇿 М. Әуезов «Абай жолы» роман-эпопеясы. 2-кітап. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 М. Әуезов «Абай жолы» роман-эпопеясы. 2-кітап. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 М.Әуезов «Абай жолы» (1-кітап) KZ 🇰🇿 М.Әуезов «Абай жолы» (1-кітап) KZ 🇰🇿 М.Әуезов «Абай жолы» (1-кітап). 6-сабақ' KZ 🇰🇿 М.Әуезов «Абай жолы» (1-кітап). 7-сабақ' KZ 🇰🇿 М.Әуезов «Абай жолы» роман-эпопеясы. 1-кітап «Шытырманда» KZ 🇰🇿

Казахский язык Темы:

«Work and travel» бағдарламасы KZ 🇰🇿 «Болашақ» бағдарламасы KZ 🇰🇿 Еңбек миграциясы KZ 🇰🇿 Көне тарихтың куәсі болған құнды жәдігерлер KZ 🇰🇿 Миграция деген не? KZ 🇰🇿 Миграциялық мәселе KZ 🇰🇿

Казахский язык и литература Темы:

«Бурабай» мемлекеттік ұлттық табиғи саябағының қызметі RU 🇷🇺 29-сабақ RU 🇷🇺 8-сабақ RU 🇷🇺 Алматы байлығы: Шарын, Көлсай, Қайыңды RU 🇷🇺 Жастар мәселесі – әлеуметтік желіге тәуелділік RU 🇷🇺 Жастар мәселесі – қызығушылық әсерінен болған қылмыс RU 🇷🇺 Қазақстандағы танымал экотуризм орталықтары RU 🇷🇺 Қазақстандағы тау туризмі RU 🇷🇺 Қазақстандағы туризм RU 🇷🇺 Қазақстандық туризмді дамыту басты назарда RU 🇷🇺 Мұхтар Әуезов «Абай жолы» романындағы гендерлік қатынастар 1,2-кітабы. Үстеу, мағыналық түрлері. RU 🇷🇺 Мұхтар Әуезов «Абай жолы» романындағы гендерлік қатынастар 1,2-кітабы RU 🇷🇺 Мұхтар Әуезов «Абай жолы» романындағы гендерлік қатынастар 1,2-кітабы Қазақ қоғамындағы гендерлік қарым-қатынас RU 🇷🇺 Мұхтар Әуезов «Абай жолы» романындағы гендерлік қатынастар 1,2-кітабы. Вербалды, бейвербалды тілдік құралдардың қолданылуы RU 🇷🇺 Мұхтар Әуезов «Абай жолы» романындағы гендерлік қатынастар 1,2-кітабы. Қазақ қоғамындағы гендерлік теңдік RU 🇷🇺 Мұхтар Әуезов «Абай жолы» романындағы гендерлік қатынастар 1,2-кітабы. Сөйлеу ағымында интонацияны қолдану RU 🇷🇺 Мұхтар Әуезов «Абай жолы» романындағы гендерлік қатынастар, 1, 2-кітабы. Эссе жазу. RU 🇷🇺 Сәкен Сейфуллин «Көкшетау» поэмасы. Нұрсұлтан Әлімқұлов «Алатау» әні RU 🇷🇺 Экотуризм ерекшеліктері RU 🇷🇺

Основы права Темы:

Авторлық және сабақтас құқықтың құқықтық реттелу түсінігі мен нысаны. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Авторлық және сабақтас құқықтың құқықтық реттелу түсінігі мен нысаны. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Ата-анасының қамқорлығысыз қалған және жетім балалардың құқығы мен мүддесін қорғау түрлері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Договор аренды. Наем жилища. Договор займа. Договор страхования. Урок 1 RU 🇷🇺 Договор аренды. Наем жилища. Договор займа. Договор страхования. Урок 2 RU 🇷🇺 Договор аренды. Наем жилища. Договор займа. Договор страхования. Урок 3 RU 🇷🇺 Договор купли-продажи. Договор мены и дарения. Урок 1 RU 🇷🇺 Договор купли-продажи. Договор мены и дарения. Урок 2 RU 🇷🇺 Еңбек дауларының қаралуы KZ 🇰🇿 Еңбек қарым-қатынасы субъектілерінің құқықтары мен міндеттемелері және олардың мемлекеттік кепілдіктері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Еңбек қарым-қатынасы субъектілерінің құқықтары мен міндеттемелері және олардың мемлекеттік кепілдіктері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Жалға беру келісімшарты. Тұрғын үйді жалдау. Қарыз келісімшарты. Сақтандыру келісімшарты. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жалға беру келісімшарты. Тұрғын үйді жалдау. Қарыз келісімшарты. Сақтандыру келісімшарты. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасындағы тұтынушылар құқығын қорғау механизмдері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасындағы тұтынушылар құқығын қорғау механизмдері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан Республикасындағы тұтынушылар құқығын қорғау механизмдері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Механизмы защиты прав потребителей в Республике Казахстан. Урок 1 RU 🇷🇺 Механизмы защиты прав потребителей в Республике Казахстан. Урок 2 RU 🇷🇺 Мұрагерлік құқық. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Мұрагерлік құқық. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Наследственное право. Урок 1 RU 🇷🇺 Наследственное право. Урок 2 RU 🇷🇺 Отбасы. Ерлі-зайыптылардың құқықтары мен міндеттемелері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Отбасы. Ерлі-зайыптылардың құқықтары мен міндеттемелері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Понятие и предмет правового регулирования авторского права и смежных прав RU 🇷🇺 Права и обязанности субъектов трудовых отношений и их государственные гарантии. Урок 1 RU 🇷🇺 Права и обязанности субъектов трудовых отношений и их государственные гарантии. Урок 2 RU 🇷🇺 Рассмотрение трудовых споров RU 🇷🇺 Сату-сатып алу келісімшарты. Айырбас және сыйға тарту келісімшарты. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Сату-сатып алу келісімшарты. Айырбас және сыйға тарту келісімшарты. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Семья. Права и обязанности супругов. Урок 1 RU 🇷🇺 Семья. Права и обязанности супругов. Урок 2 RU 🇷🇺

Основы предпринимательства и бизнеса Темы:

Деловое общение предпринимателя – переговоры и практика переговоров. Урок 1' RU 🇷🇺 Деловое общение предпринимателя – переговоры и практика переговоров. Урок 2' RU 🇷🇺 Жеке адамның активтері мен пассивтері. Тиімді бюджет KZ 🇰🇿 Жеке активтер мен пассивтер. Оқушының кірістері мен шығындары KZ 🇰🇿 Жеке бюджетті басқару. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Жеке бюджетті басқару. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Жинақтаулар, кредиттер және депозиттер. Депозиттер KZ 🇰🇿 Жинақтаулар, кредиттер және депозиттер. Екі деңгейлі банктік жүйе. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жинақтаулар, кредиттер және депозиттер. Екі деңгейлі банктік жүйе. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Жинақтаулар, кредиттер және депозиттер. Кредиттер. Кредиттік мөлшерлеме' KZ 🇰🇿 Кәсіпкердің іскерлік қарым-қатынасы – келіссөздер мен келіссөздер жүргізу тәжірибелері. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Қор нарығы. Бағалы қағаздар. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Личные активы и пассивы. Доходы и расходы учащегося RU 🇷🇺 Личные активы и пассивы. Эффективный бюджет RU 🇷🇺 Нетворкинг (кәсіби жүйелер)' KZ 🇰🇿 Нетворкинг (профессиональные сети)' RU 🇷🇺 Резюме и практика составления резюме. Урок 1' RU 🇷🇺 Резюме и практика составления резюме. Урок 2' RU 🇷🇺 Самопродвижение. Построение личного бренда' RU 🇷🇺 Сбережения, кредиты и депозиты. Двухуровневая банковская система. Урок 1 RU 🇷🇺 Сбережения, кредиты и депозиты. Двухуровневая банковская система. Урок 1 RU 🇷🇺 Сбережения, кредиты и депозиты. Депозиты RU 🇷🇺 Сбережения, кредиты и депозиты. Кредиты. Кредитная ставка RU 🇷🇺 Түйіндеме және түйіндеме құру тәжірибесі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Түйіндеме және түйіндеме құру тәжірибесі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Управление личным бюджетом. Урок 2' RU 🇷🇺

Русская литература Темы:

«Война – жесточе нету слова…» (По лирике А.Т. Твардовского) RU 🇷🇺 «Сороковые, роковые» в лирике Д.С. Самойлова, Б.Ш. Окуджавы, Н.А. Заболоцкого RU 🇷🇺 «Цена жизни…» (Анализ эпизодов повести В.В. Быкова «Сотников») RU 🇷🇺 «Я вам жизнь завещаю» (В.Л. Кондратьев. «Сашка») RU 🇷🇺 Выражение авторского отношения в повести В.Л. Кондратьева «Сашка» RU 🇷🇺 Герои повести В.Л. Кондратьева «Сашка» RU 🇷🇺 Мотивы и образы повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…» в искусстве RU 🇷🇺 Роль эпизодов в повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…» RU 🇷🇺 Способы выражения авторского отношения в повести В.В. Быкова «Сотников» RU 🇷🇺 Тема Великой Отечественной войны в поэзии Е.А. Евтушенко, В.С. Высоцкого и др. (по выбору учителя) RU 🇷🇺 Тематика и проблематика повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…» RU 🇷🇺 Тематика и проблематика повести В.В. Быкова «Сотников» RU 🇷🇺 Художественный мир повести В.В. Быкова «Сотников» RU 🇷🇺 Художественный мир повести В.Л. Кондратьева «Сашка» RU 🇷🇺 Человек на войне. Нравственный выбор героев повести В.В. Быкова «Сотников» RU 🇷🇺

Русский язык Темы:

Влияние цифровых технологий на экономику' RU 🇷🇺 Киберзависимость в подростковой среде RU 🇷🇺 Молодежь и культура RU 🇷🇺 Проблема культуры молодежи RU 🇷🇺 Проблемы современной молодежи RU 🇷🇺 Цифровая экономика Казахстана' RU 🇷🇺 Экономика Казахстана' RU 🇷🇺 Экономика как подсистема общества' RU 🇷🇺

Русский язык и литература Темы:

А.П. Чехов. «Вишнёвый сад». Урок 1' KZ 🇰🇿 А.П. Чехов. «Вишнёвый сад». Урок 2' KZ 🇰🇿 Военная тема в лирике О. Сулейменова KZ 🇰🇿 Два полководца KZ 🇰🇿 Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» KZ 🇰🇿 Лирика военных лет KZ 🇰🇿 Мир нуждается в защите KZ 🇰🇿 Образы героев пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый сад»' KZ 🇰🇿 Песни войны и Победы KZ 🇰🇿 Поклонимся великим тем годам… KZ 🇰🇿 Проблемы и перспективы развития казахстанского кино' KZ 🇰🇿 Театр в современном мире' KZ 🇰🇿 Театр «Астана-опера»' KZ 🇰🇿 Театр, кино, телевидение' KZ 🇰🇿 Уроки Бородина. Анализ сцен сражения KZ 🇰🇿

Физика Темы:

№5 Зертханалық жұмыс. Шынының сыну көрсеткішін анықтау KZ 🇰🇿 №6 зертханалық жұмыс. Сәулеленудің тұтас және сызықтық спектрлерін бақылау' KZ 🇰🇿 №7 зертханалық жұмыс. Дайын сурет бойынша зарядталған бөлшектердің тректерін оқып үйрену' KZ 🇰🇿 Альфа бөлшектің шашырауы бойынша Резерфорд тәжірибесі. Бор постулаттары. Франк және Герц тәжірибелері' KZ 🇰🇿 Атомдық ядро. Ядроның нуклондық моделі. Изотоптар. Ядродағы нуклондардың байланыс энергиясы' KZ 🇰🇿 Атомное ядро. Нуклонная модель ядра. Изотопы. Энергия связи нуклонов в ядре.' RU 🇷🇺 Ауыр ядролардың бөлінуі. Тізбекті ядролық реакция. Сындық масса. Ядролық реактор' KZ 🇰🇿 Биологическое действие радиоактивных лучей. Защита от радиации' RU 🇷🇺 Бөлшектің толқындық қасиеттері. Бор теориясының қиындығы. Де Бройль толқындары. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Бөлшектің толқындық қасиеттері. Бор теориясының қиыншылығы. де Бройль толқындары. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Виды излучений RU 🇷🇺 Волновые свойства частиц. Трудности теории Бора. Волны де Бройля. Урок 1' RU 🇷🇺 Волновые свойства частиц. Трудности теории Бора. Волны де Бройля. Урок 2' RU 🇷🇺 Гюйгенс принципі. Жарықтың шағылу заңы KZ 🇰🇿 Деление тяжелых ядер. Цепные ядерные реакции. Критическая масса. Ядерный реактор' RU 🇷🇺 Единство корпускулярно-волновой природы света' RU 🇷🇺 Естественная радиоактивность' RU 🇷🇺 Жазық және сфералық айналар. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жазық және сфералық айналар. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жазық және сфералық айналар. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Жарықтың корпускулярлық-толқындық табиғатының біртұтастығы' KZ 🇰🇿 Жарықтың сыну заңы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Жарықтың химиялық әсері. Рентгендік сәулелену' KZ 🇰🇿 Жұқа линза формуласы KZ 🇰🇿 Закон преломления света. Урок 1 RU 🇷🇺 Закон преломления света. Урок 2 RU 🇷🇺 Закон радиоактивного распада' RU 🇷🇺 Изучение сплошного и линейчатого спектров ' RU 🇷🇺 Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных излучений RU 🇷🇺 Инфракызыл және ультракүлгін сәулелену. Рентген сәулелері. Электромагниттік сәулелену шкаласы KZ 🇰🇿 Лабораторная работа № 6. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров излучения' RU 🇷🇺 Лабораторная работа № 7. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям' RU 🇷🇺 Лабораторная работа №5. Определение показателя преломления стекла RU 🇷🇺 Линзалар жүйесінде кескін салу. Оптикалық құралдар. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Линзалар жүйесінде кескін салу. Оптикалық құралдар. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Опыт Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Постулаты Бора. Опыты Франка и Герца' RU 🇷🇺 Плоские и сферические зеркала. Урок 1 RU 🇷🇺 Плоские и сферические зеркала. Урок 2 RU 🇷🇺 Полное внутреннее отражение RU 🇷🇺 Понятие о нелинейной оптике. Лазеры' RU 🇷🇺 Построение изображения в системах линз. Оптические приборы. Урок 1 RU 🇷🇺 Построение изображения в системах линз. Оптические приборы. Урок 2 RU 🇷🇺 Постулаты теории относительности. Преобразования Лоренца. Урок 1 RU 🇷🇺 Постулаты теории относительности. Преобразования Лоренца. Урок 2 RU 🇷🇺 Принцип Гюйгенса. Закон отражения света RU 🇷🇺 Радиоактивті сәулелердің биологиялық әсері. Радиациядан қорғану' KZ 🇰🇿 Радиоактивті ыдырау заңы' KZ 🇰🇿 Салыстырмалы теорияның постулаттары. Лоренц түрлендірулері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Салыстырмалы теорияның постулаттары. Лоренц түрлендірулері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Сәулеленудің түрлері KZ 🇰🇿 Спектрлер. Спектрлік құралдар. Спектрлік анализ KZ 🇰🇿 Спектры, спектральные аппараты, спектральный анализ RU 🇷🇺 Сызықты емес оптика туралы түсінік. Лазерлер' KZ 🇰🇿 Табиғи радиоактивтілік' KZ 🇰🇿 Толық ішкі шағылу KZ 🇰🇿 Тұтас және сызықтық спектрлерді зерттеу' KZ 🇰🇿 Формула тонкой линзы RU 🇷🇺 Химическое действие света. Рентгеновское излучение' RU 🇷🇺 Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность.' RU 🇷🇺 Ядролық реакциялар. Жасанды радиоактивтілік' KZ 🇰🇿

Физическая культура Темы:

1-сабақ KZ 🇰🇿 Баскетбол «спорттық ойыны кезіндегі қауіпсіздік техникасы» KZ 🇰🇿 Жарыстағы төрешінің әрекеттері' KZ 🇰🇿 Индивидуальные, командные и групповые действия в игре' RU 🇷🇺 Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы KZ 🇰🇿 Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы KZ 🇰🇿 Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар KZ 🇰🇿 Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар' KZ 🇰🇿 Конки тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы KZ 🇰🇿 Ойын барысындағы жеке, командалық және топтық әрекеттер' KZ 🇰🇿 Ойынның тактикалық әрекеттерін талдау' KZ 🇰🇿 Ойынның техникалық ерекшеліктері' KZ 🇰🇿 Ойынның техникалық тәсілдері' KZ 🇰🇿 Основные правила и техника игры в футбол' RU 🇷🇺 Разбор тактических действий игры' RU 🇷🇺 Разминки и техники восстановления для видов деятельности RU 🇷🇺 Разминки и техники восстановления для видов деятельности RU 🇷🇺 Совершенствование тактического мышления и развитие творческих способностей' RU 🇷🇺 Специфические упражнения для преодоления препятствий RU 🇷🇺 Судейство в соревнованиях' RU 🇷🇺 Тактикалық ойлауды жетілдіру және шығармашылық қабілеттерін дамыту' KZ 🇰🇿 Теориялық негіздегі ойынның тактикалық әрекеттерІ' KZ 🇰🇿 Техника безопасности при коньковой подготовке RU 🇷🇺 Техника безопасности при лыжной подготовке RU 🇷🇺 Техника безопасности при спортивной игре «Баскетбол» RU 🇷🇺 Техника безопасности при спортивной игре футбол' RU 🇷🇺 Техника безопасности при спортивной игре футбол' RU 🇷🇺 Техника безопасности при спортивной игре футбол' RU 🇷🇺 Техника безопасности при спортивной игре футбол' RU 🇷🇺 Технические особенности игры' RU 🇷🇺 Технические приемы в игре' RU 🇷🇺 Урок 1 RU 🇷🇺 Урок 4 RU 🇷🇺 Футбол ойыны кезіндегі қауіпсіздік техникасы' KZ 🇰🇿 Футбол ойынының негізгі ережелері мен техникасы' KZ 🇰🇿 Шаңғы тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы KZ 🇰🇿

Химия Темы:

14 (ІV) топ элементтері және олардың қосылыстарының химиялық қасиеттері KZ 🇰🇿 14 (ІV) топ элементтері қасиеттерінің өзгеруі KZ 🇰🇿 14 (ІV) топ элементтері мен олардың қосылыстарының таралуы мен қолданылуы KZ 🇰🇿 14 (ІV)-топ элементтері оксидтерінің қасиеттері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 14 (ІV)-топ элементтері оксидтерінің қасиеттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 14(ІV) топ элементтері және олардың қосылыстары. №10 зертханалық тәжірибе "Қорғасын, қалайы және олардың қосылыстарының химиялық қасиеттері" KZ 🇰🇿 Азот қосылыстарының қоршаған ортаға әсерін азайту мәселелерін шешудің жолдары KZ 🇰🇿 Азот молекуласы құрылысының ерекшеліктері мен қасиеттері KZ 🇰🇿 Азот оксидтері және нитраттарының қоршаған ортаға экологиялық әсері KZ 🇰🇿 Аммиак и соли аммония RU 🇷🇺 Буферлі ерітінділер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Буферлі ерітінділер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Буферлі ерітінділерің қолданылуы KZ 🇰🇿 Буферные растворы. Урок 1 RU 🇷🇺 Буферные растворы. Урок 2 RU 🇷🇺 Водородный показатель RU 🇷🇺 Генетическая связь органических веществ. Урок 1 RU 🇷🇺 Генетическая связь органических веществ. Урок 2 RU 🇷🇺 Генетическая связь органических веществ. Урок 3 RU 🇷🇺 Есептер шығару KZ 🇰🇿 Есептер шығару KZ 🇰🇿 Есептер шығару KZ 🇰🇿 Жай заттардың табиғатта таралу түрлері және алыну әдістері KZ 🇰🇿 Изменение свойств элементов 14 (IV) группы RU 🇷🇺 Ионное произведение воды RU 🇷🇺 Кислотно-основное титрование. Урок 1 RU 🇷🇺 Кислотно-основное титрование. Урок 2' RU 🇷🇺 Күкірт диоксиді, қоршаған ортаға әсері және қолданылуы KZ 🇰🇿 Күкірттісутек және сульфидтер KZ 🇰🇿 Күшті қышқыл және күшті негіздің pH-ін есептеу KZ 🇰🇿 Қышқылды-негіздік титрлеу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қышқылды-негіздік титрлеу. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Определение соединений с помощью химических и физических испытаний RU 🇷🇺 Органикалық заттардың генетикалық байланысы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Органикалық заттардың генетикалық байланысы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Органикалық заттардың генетикалық байланысы. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Органикалық қосылыстардағы негізгі функционалдық топтар KZ 🇰🇿 Основные функциональные группы в органических соединениях RU 🇷🇺 Особенности строения и свойства молекулы азота RU 🇷🇺 Практикалық жұмыс №3 "Экспериментальды есептер шығару" KZ 🇰🇿 Практикалық жұмыс №4 "Күшті негізді күшті қышқылмен титрлеу"' KZ 🇰🇿 Практическая работа №3 "Решение экспериментальных задач" RU 🇷🇺 Практическая работа №4 "Титрование сильного основания сильной кислотой"' RU 🇷🇺 Применение буферных растворов RU 🇷🇺 Промышленное получение аммиака RU 🇷🇺 Промышленное производство азотных удобрений RU 🇷🇺 Распространение и применение элементов 14 (IV) группы и их соединений RU 🇷🇺 Расчет pH сильной кислоты и сильного основания RU 🇷🇺 Решение задач RU 🇷🇺 Решение расчетных задач RU 🇷🇺 Решение расчетных задач RU 🇷🇺 Свойства оксидов элементов 14 (IV) группы. Урок 1 RU 🇷🇺 Свойства оксидов элементов 14 (IV) группы. Урок 2 RU 🇷🇺 Сероводород и сульфиды RU 🇷🇺 Тағам өнеркәсібінде күкірт диоксиді қолданылу KZ 🇰🇿 Теории кислот и оснований RU 🇷🇺 Физикалық және химиялық сынақ көмегімен қосылыстарды анықтау KZ 🇰🇿 Формы нахождения в природе и способы получения простых веществ RU 🇷🇺 Химические свойства аммиака и его водного раствора. Лабораторный опыт №11 "Качественная реакция на ионы аммония" RU 🇷🇺 Химические свойства элементов 14 (IV) группы и их соединений RU 🇷🇺 Элементы 14 (IV) группы и их соединения. Лабораторный опыт №10 "Химические свойства свинца, олова и их соединений" RU 🇷🇺

Программа обучения содержит множество дисциплин. Каждый онлайн урок в несёт поток терминов, теорем, примеров. Ученик не может правильно выполнить «домашку», чувствует себя глупо, снижается интерес к учёбе. Для этого и создан наш ресурс!

Тут собраны советы по самым сложным наукам: математика, алгебра и геометрия, физика и химия. "NURSABAQ.KZ" - это не бездумное списывание, это - инструмент для увеличения успеваемости, получения максимальной пользы из учебной деятельности.