akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп 7 класс

Алгебра Темы:

Бірмүшелер және оларға амалдар қолдану. Бірмүшенің дәрежесі және стандарт түрі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Бірмүшелер және оларға амалдар қолдану. Бірмүшенің дәрежесі және стандарт түрі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Бүтін көрсеткішті дәреже және оның қасиеттері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Бүтін көрсеткішті дәреже және оның қасиеттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Бүтін көрсеткішті дәреже және оның қасиеттері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Действия над многочленами. Урок 1 RU 🇷🇺 Действия над многочленами. Урок 2 RU 🇷🇺 Действия над многочленами. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін шешу KZ 🇰🇿 Көпмүшелер. Көпмүшенің дәрежесі және стандарт түрі KZ 🇰🇿 Көпмүшелерге амалдар қолдану. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Көпмүшелерге амалдар қолдану. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Көпмүшелерге амалдар қолдану. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Көпмүшені көбейткіштерге жіктеу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Көпмүшені көбейткіштерге жіктеу. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Көпмүшені көбейткіштерге жіктеу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Көпмүшені көбейткіштерге жіктеу. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Қайталау. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді шешу KZ 🇰🇿 Қайталау. Мәтіндік есептерді шығару KZ 🇰🇿 Құрамында дәрежесі бар өрнектерді түрлендіру. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Құрамында дәрежесі бар өрнектерді түрлендіру. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Мәтінді есептерді шығару KZ 🇰🇿 Многочлены. Степень и стандартный вид многочлена RU 🇷🇺 Натурал көрсеткішті дәреже және оның қасиеттері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Натурал көрсеткішті дәреже және оның қасиеттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Натурал көрсеткішті дәреже және оның қасиеттері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Одночлены и действия над ними. Степень и стандартный вид одночлена. Урок 1 RU 🇷🇺 Одночлены и действия над ними. Степень и стандартный вид одночлена. Урок 2 RU 🇷🇺 Өрнектерді тепе-тең түрлендіру. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Өрнектерді тепе-тең түрлендіру. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Повторение. Решение линейных неравенств с одной переменной RU 🇷🇺 Повторение. Решение системы линейных уравнений с двумя переменными RU 🇷🇺 Повторение. Решение текстовых задач помощью уравнений RU 🇷🇺 Преобразование выражений, содержащих степени. Урок 1 RU 🇷🇺 Преобразование выражений, содержащих степени. Урок 2 RU 🇷🇺 Преобразование выражений, содержащих степени. Урок 3 RU 🇷🇺 Разложение многочлена на множители. Урок 1 RU 🇷🇺 Разложение многочлена на множители. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Разложение многочлена на множители. Урок 2 RU 🇷🇺 Разложение многочлена на множители. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Решение текстовых задач" RU 🇷🇺 Санның стандарт түрі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Санның стандарт түрі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Стандартный вид числа. Урок 1 RU 🇷🇺 Стандартный вид числа. Урок 2 RU 🇷🇺 Степень с натуральным показателем и ее свойства. Урок 1 RU 🇷🇺 Степень с натуральным показателем и ее свойства. Урок 2 RU 🇷🇺 Степень с натуральным показателем и ее свойства. Урок 3 RU 🇷🇺 Степень с целым показателем и ее свойства. Урок 1 RU 🇷🇺 Степень с целым показателем и ее свойства. Урок 2 RU 🇷🇺 Тождественные преобразования выражений. Урок 1 RU 🇷🇺 Тождественные преобразования выражений. Урок 2 RU 🇷🇺

Английский язык Темы:

"Extreme" hobbies RU 🇷🇺 Compound adjectives KZ 🇰🇿 Compound adjectives RU 🇷🇺 Entertaining friends KZ 🇰🇿 Entertaining friends RU 🇷🇺 Extreme hobbies KZ 🇰🇿 Free time KZ 🇰🇿 Free time RU 🇷🇺 Free-time activities KZ 🇰🇿 Free-time activities RU 🇷🇺 From Brainstorming to Publishing KZ 🇰🇿 From Brainstorming to Publishing RU 🇷🇺 Hobbies and Leisure time KZ 🇰🇿 Hobbies and Leisure time RU 🇷🇺 I am a technophile KZ 🇰🇿 I am a technophile RU 🇷🇺 I couldnt live without it RU 🇷🇺 I couldnt live without it! KZ 🇰🇿 I have visited my hometown KZ 🇰🇿 I have visited my hometown RU 🇷🇺 I made it myself KZ 🇰🇿 I made it myself RU 🇷🇺 I must learn to use my new camera KZ 🇰🇿 I must learn to use my new camera RU 🇷🇺 Memorable weekends KZ 🇰🇿 Memorable weekends RU 🇷🇺 Messages KZ 🇰🇿 Messages RU 🇷🇺 New innovations KZ 🇰🇿 New innovations RU 🇷🇺 New innovations. Повторение KZ 🇰🇿 New innovations. Повторение RU 🇷🇺 Smart robots KZ 🇰🇿 Smart robots RU 🇷🇺 Studying online KZ 🇰🇿 Studying online RU 🇷🇺 Talking on the phone KZ 🇰🇿 Talking on the phone RU 🇷🇺 Talking on the phone. Повторение KZ 🇰🇿 Talking on the phone. Повторение RU 🇷🇺 Telling a story KZ 🇰🇿 Telling a story RU 🇷🇺 Travelling to a desert island KZ 🇰🇿 Travelling to a desert island RU 🇷🇺 Use of language / Quantifiers KZ 🇰🇿 Use of language / Quantifiers RU 🇷🇺 What do you mean? KZ 🇰🇿 What do you mean? RU 🇷🇺 What do you mean?. Повторение KZ 🇰🇿 What do you mean?. Повторение RU 🇷🇺 What technology did you use to use? KZ 🇰🇿 What technology did you use? RU 🇷🇺

Биология Темы:

Адам әрекеттерінің экожүйеге жағымсыз әсері KZ 🇰🇿 Адам экожүйенің бір бөлігі. Антропогендік фактор KZ 🇰🇿 Дихотомический метод. Использование дихотомических ключей RU 🇷🇺 Дихотомиялық әдіс. Дихотомиялық кілттерді қолдану KZ 🇰🇿 Жасуша, ұлпа, мүше, мүшелер жүйесі түсініктері. Өсімдіктер және жануарлар жасушаларын салыстыру KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Азық-түліктерде көмірсулар, нәруыздар және майларды зерттеу» KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Азық-түліктерде көмірсулар, нәруыздар және майларды зерттеу». Қайталау KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Жергілікті жердің экожүйелерін зерттеу (мектеп ауласы мысалында)» KZ 🇰🇿 Значение микро- и макроэлементов для жизнедеятельности организмов RU 🇷🇺 Значение микро- и макроэлементов для жизнедеятельности организмов. Повторение RU 🇷🇺 Қазақстандағы және жергілікті жердегі ерекше қорғалатын аймақтар. ҚР Қызыл кітабы KZ 🇰🇿 Қоректік тізбектер және қоректік торлар. Модельдеу «Қоректік тізбек пен торды құру» KZ 🇰🇿 Лабораторная работа «Исследование местной экосистемы (на примере школьного участка)». RU 🇷🇺 Минеральные удобрения RU 🇷🇺 Негативное влияние деятельности человека на экосистему RU 🇷🇺 Общая характеристика пяти царств живых организмов. Значение классификации растений и животных RU 🇷🇺 Омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың сыртқы құрылысындағы ерекшеліктер KZ 🇰🇿 Органические вещества. Лабораторная работа «Исследование наличия углеводов, белков, жиров в продуктах питания». Повторение RU 🇷🇺 Органические вещества. Лабораторная работа «Исследование наличия углеводов, белков, жиров в продуктах питания RU 🇷🇺 Ортаның экологиялық факторлары: абиотикалық (температура, жарық, рН, ылғалдылық) биотикалық (микроағзалар, жануарлар, өсімдіктер). KZ 🇰🇿 Особенности внешнего строения беспозвоночных и позвоночных животных RU 🇷🇺 Особо охраняемые территории Казахстана и своего региона. Животные и растения местного региона, занесенные в Красную книгу Казахстана RU 🇷🇺 Пищевые цепи и пищевые сети. Моделирование «Построение пищевых цепей и сетей» RU 🇷🇺 Понятия: «клетка», «ткань», «орган», система органов». Сравнение растительной и животной клетки RU 🇷🇺 Свойства воды. Лабораторная работа «Исследование свойств и значения воды для живых организмов» RU 🇷🇺 Судың қасиеттері. Зертханалық жұмыс «Судың тірі ағзалар үшін маңызы мен қасиеттерін зерттеу» KZ 🇰🇿 Тірі ағзалар тіршілік әрекеттері үшін микро- және макроэлементтердің ролі KZ 🇰🇿 Тірі ағзалар тіршілік әрекеттері үшін микро-және макроэлементтердің рөлі. Қайталау KZ 🇰🇿 Тірі ағзалардың бес патшалығына жалпы сипаттама. Өсімдіктер мен жануарларды жүйелеудің маңызы KZ 🇰🇿 Тыңайтқыштар. (органикалық және минералдық (азотты, калийлі жәнефосфорлы) KZ 🇰🇿 Человек как часть экосистемы. Антропогенный фактор RU 🇷🇺 Экологические сукцессии: первичная и вторичная сукцессия. Смена экосистем. RU 🇷🇺 Экологические факторы среды: абиотические (температура, свет, рН, влажность), биотические (микроорганизмы, животные, растения). RU 🇷🇺 Экологиялық сукцессиялар: Бірінші және екінші реттік сукцессиялар. Экожүйелердің алмасуы KZ 🇰🇿

Всемирная история Темы:

Ағартушылық дәуірдің қандай идеялары еуропалық монархтардың қызметінде көрініс тапты? KZ 🇰🇿 Ағартушылық дәуірдің қандай идеялары еуропалық монархтардың қызметінде көрініс тапты?. Қайталау KZ 🇰🇿 Ағылшын бұржуазиялық революциясы қандай маңызға ие болды? 2-сабақ KZ 🇰🇿 Ағылшындар саудагерлерден Үндістан билеушілеріне қалай айналды? 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ағылшындар саудагерлерден Үндістан билеушілеріне қалай айналды? 2-сабақ KZ 🇰🇿 Введение в курс. Какое значение имела Английская буржуазная революция середины XVII века? Урок 1 RU 🇷🇺 Исламның тарихында 610-1258 жылдар аралығында қандай басты оқиғалар орын алды? KZ 🇰🇿 Как англичане из торговцев превратились в правителей Индии? Урок 1 RU 🇷🇺 Как англичане из торговцев превратились в правителей Индии? Урок 2 RU 🇷🇺 Как идеи Просвещения были отражены в деятельности европейских монархов? RU 🇷🇺 Как идеи Просвещения были отражены в деятельности европейских монархов?. Повторение RU 🇷🇺 Как промышленная революция изменила мир? Урок 1 RU 🇷🇺 Как промышленная революция изменила мир? Урок 2 RU 🇷🇺 Какое значение имела Английская буржуазная революция середины XVII века? Урок 2 RU 🇷🇺 Курсқа кіріспе. XVII ғасырдың ортасындағы Ағылшын бұржуазиялық революциясы қандай маңызға ие болды? 1-сабақ KZ 🇰🇿 Насколько идеи Просвещения повлияли на американцев? RU 🇷🇺 Өнеркәсіп төңкерісі әлемді қалай өзгертті? 1-сабақ KZ 🇰🇿 Өнеркәсіп төңкерісі әлемді қалай өзгертті? 2-сабақ KZ 🇰🇿

География Темы:

Географическая номенклатура RU 🇷🇺 Географические опыты RU 🇷🇺 География ғылымының дамуы KZ 🇰🇿 Географияда графикалық әдістердің қолданылуы KZ 🇰🇿 Географиялық дереккөздер KZ 🇰🇿 Географиялық деректерді ұйымдастыру KZ 🇰🇿 Географиялық картосхемаларды қолдану KZ 🇰🇿 Географиялық номенклатура KZ 🇰🇿 Географиялық тәжірибелер KZ 🇰🇿 Географияның зерттеу нысандары KZ 🇰🇿 Далалық зерттеу әдістері KZ 🇰🇿 Жердің тектоникалық құрылысы KZ 🇰🇿 Источники географических данных RU 🇷🇺 Литосфералық катаклизмдер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Литосфералық катаклизмдер. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Литосфералық катаклизмдер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Литосфераның құрылысы мен заттық құрамы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Литосфераның құрылысы мен заттық құрамы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Литосфераның тектоникалық қозғалыстары KZ 🇰🇿 Литосфераның тектоникалық қозғалыстары. Қайталау KZ 🇰🇿 Литосферные катаклизмы. Урок 1 RU 🇷🇺 Литосферные катаклизмы. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Литосферные катаклизмы. Урок 2 RU 🇷🇺 Объекты географических исследований RU 🇷🇺 Организация географических данных RU 🇷🇺 Полевые методы исследований RU 🇷🇺 Применение географических картосхем RU 🇷🇺 Применение графических методов в географии RU 🇷🇺 Развитие географической науки RU 🇷🇺 Строение и вещественный состав литосферы. Урок 1 RU 🇷🇺 Строение и вещественный состав литосферы. Урок 2 RU 🇷🇺 Тектонические движения литосферы RU 🇷🇺 Тектонические движения литосферы. Повторение RU 🇷🇺 Тектоническое строение Земли RU 🇷🇺

Геометрия Темы:

Аксиомы планиметрии. Теорема RU 🇷🇺 Аксиомы планиметрии. Урок 1 RU 🇷🇺 Аксиомы планиметрии. Урок 2 RU 🇷🇺 Аксиомы планиметрии. Урок 3 RU 🇷🇺 Аксиомы планиметрии. Урок 4 RU 🇷🇺 Геометрияның негізгі ұғымдары KZ 🇰🇿 Методы доказательства теорем: прямой метод и метод «от противного». Урок 1 RU 🇷🇺 Методы доказательства теорем: прямой метод и метод «от противного». Урок 2 RU 🇷🇺 Основные понятия геометрии. RU 🇷🇺 Планиметрия аксиомалары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Планиметрия аксиомалары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Планиметрия аксиомалары. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Планиметрия аксиомалары. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Планиметрия аксиомалары. Теорема KZ 🇰🇿 Равенство фигур. Урок 1 RU 🇷🇺 Равенство фигур. Урок 2 RU 🇷🇺 Смежные и вертикальные углы, их свойства. Урок 1 RU 🇷🇺 Смежные и вертикальные углы, их свойства. Урок 2 RU 🇷🇺 Смежные и вертикальные углы, их свойства. Урок 3 RU 🇷🇺 Смежные и вертикальные углы, их свойства. Урок 3. Повторение RU 🇷🇺 Смежные и вертикальные углы, их свойства. Урок 4 RU 🇷🇺 Смежные и вертикальные углы, их свойства. Урок 4. Повторение RU 🇷🇺 Смежные и вертикальные углы, их свойства. Урок 5 RU 🇷🇺 Сыбайлас және вертикаль бұрыштар, олардың қасиеттері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Сыбайлас және вертикаль бұрыштар, олардың қасиеттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Сыбайлас және вертикаль бұрыштар, олардың қасиеттері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Сыбайлас және вертикаль бұрыштар, олардың қасиеттері. 3-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Сыбайлас және вертикаль бұрыштар, олардың қасиеттері. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Сыбайлас және вертикаль бұрыштар, олардың қасиеттері. 4-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Сыбайлас және вертикаль бұрыштар, олардың қасиеттері. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Теореманы дәлелдеу әдістері: тура дәлелдеу және «кері жору» әдісі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Теореманы дәлелдеу әдістері: тура дәлелдеу және «кері жору» әдісі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Фигуралар теңдігі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Фигуралар теңдігі. 2-сабақ KZ 🇰🇿

Информатика Темы:

Ақпараттың өлшем бірліктері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ақпараттың өлшем бірліктері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Антивирусная безопасность. Урок 1 RU 🇷🇺 Антивирусная безопасность. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Антивирусная безопасность. Урок 2 RU 🇷🇺 Вирусқа қарсы қауіпсіздік. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Вирусқа қарсы қауіпсіздік. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Вирусқа қарсы қауіпсіздік. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Единицы измерения информации. Урок 1 RU 🇷🇺 Единицы измерения информации. Урок 2 RU 🇷🇺 Компьютерлік жады KZ 🇰🇿 Компьютерлік желілер және олардың жіктелуі KZ 🇰🇿 Компьютерная память RU 🇷🇺 Компьютерные сети и их классификация RU 🇷🇺 Размеры файлов. Урок 1 RU 🇷🇺 Размеры файлов. Урок 2 RU 🇷🇺 Файлдардың көлемі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Файлдардың көлемі. 2-сабақ KZ 🇰🇿

История Казахстана Темы:

XVIII ғасырдың басына дейінгі қазақ-орыс қарым-қатынастарының тарихы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 XVIII ғасырдың басына дейінгі қазақ-орыс қарым-қатынастарының тарихы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Абылай ханның ішкі және сыртқы саясаты. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Абылай ханның ішкі және сыртқы саясаты. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Абылай ханның ішкі және сыртқы саясаты. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Абылай ханның ішкі және сыртқы саясаты. 3-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Абылай ханның ішкі және сыртқы саясаты. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Абылай ханның ішкі және сыртқы саясаты. 4-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Біртұтас халық жасағының ұйымдастырылуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Біртұтас халық жасағының ұйымдастырылуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Внутренняя и внешняя политика Абылай хана. Урок 1 RU 🇷🇺 Внутренняя и внешняя политика Абылай хана. Урок 2 RU 🇷🇺 Внутренняя и внешняя политика Абылай хана. Урок 3 RU 🇷🇺 Внутренняя и внешняя политика Абылай хана. Урок 4 RU 🇷🇺 Внутренняя и внешняя политика Абылай-хана. Урок 3. Повторение RU 🇷🇺 Внутренняя и внешняя политика Абылай-хана. Урок 4. Повторение RU 🇷🇺 Жоңғар басқыншылығына қарсы Отан соғысының басталуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жоңғар басқыншылығына қарсы Отан соғысының басталуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 История казахско-русских отношений до начала XVIII века. Урок 1 RU 🇷🇺 История казахско-русских отношений до начала XVIII века. Урок 2 RU 🇷🇺 Казахско-джунгарские сражения. Урок 1 RU 🇷🇺 Казахско-джунгарские сражения. Урок 2 RU 🇷🇺 Қазақ хандығының Ресей империясына қосылуының басталауы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақ хандығының Ресей империясына қосылуының басталауы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақ-жоңғар шайқастары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақ-жоңғар шайқастары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Начало Отечественной войны против джунгарской агрессии. Урок 1 RU 🇷🇺 Начало Отечественной войны против джунгарской агрессии. Урок 2 RU 🇷🇺 Начало присоединения Казахского ханства к Российской империи. Урок 1 RU 🇷🇺 Начало присоединения Казахского ханства к Российской империи. Урок 2 RU 🇷🇺 Организация единого народного ополчения. Урок 1 RU 🇷🇺 Организация единого народного ополчения. Урок 2 RU 🇷🇺 Туристік маршруттар KZ 🇰🇿 Туристские маршруты RU 🇷🇺

Казахская литература Темы:

«Күлтегін» жыры. 1-сабақ KZ 🇰🇿 «Күлтегін» жыры. 2-сабақ KZ 🇰🇿 «Күлтегін» жыры. 3-сабақ KZ 🇰🇿 «Қыз Жібек» жыры. 1-сабақ KZ 🇰🇿 «Қыз Жібек» жыры. 2-сабақ KZ 🇰🇿 «Қыз Жібек» жыры. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Жиембет жырау «Еңсегей бойлы Ер Есім». 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жиембет жырау «Еңсегей бойлы Ер Есім». 2-сабақ KZ 🇰🇿 Жиембет жырау «Еңсегей бойлы Ер Есім». 3-сабақ KZ 🇰🇿 Қазтуған жырау «Қазтуғанның қонысымен қоштасуы» KZ 🇰🇿 Қазтуған жырау «Қазтуғанның қонысымен қоштасуы» KZ 🇰🇿 Қазтуған жырау «Қазтуғанның қонысымен қоштасуы» толғауындағы автор бейнесі KZ 🇰🇿 Қазтуған жырау «Қазтуғанның қонысымен қоштасуы». 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Қазтуған жырау «Қазтуғанның қонысымен қоштасуы». 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Орхон-Енисей ескерткіштері – ежелгі түркі поэзиясының нағыз классикалық үлгілері KZ 🇰🇿 Орхон-Енисей ескерткіштері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Орхон-Енисей ескерткіштері. 2-сабақ KZ 🇰🇿

Казахский язык Темы:

Атқа міну мәдениеті KZ 🇰🇿 Ауа райы KZ 🇰🇿 Ауа райының түрлері KZ 🇰🇿 Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде KZ 🇰🇿 Дала дәстүрі KZ 🇰🇿 Денсаулық сақтау жүйесі: баспасөз бен заңнама беттерінде KZ 🇰🇿 Денсаулық сақтау жүйесі: баспасөз бен заңнама беттерінде. Қайталау KZ 🇰🇿 Денсаулыққа пайдалы дәрумендер KZ 🇰🇿 Денсаулықты нығайту жолдары KZ 🇰🇿 Денсаулықты нығайту жолдары. Қайталау KZ 🇰🇿 Дискуссивті эссенің құрылымы KZ 🇰🇿 Жер бетіндегі климат өзгерісі KZ 🇰🇿 Жердегі климаттық өзгерістер KZ 🇰🇿 Климат өзгерісі KZ 🇰🇿 Климаттық аймақтар KZ 🇰🇿 Көшпенділер дәстүрі KZ 🇰🇿 Көшпенділер мәдениетінен KZ 🇰🇿 Көшпенділер тұрмысы KZ 🇰🇿 Көшпенділерде мәдениет болды ма? KZ 🇰🇿 Қазақ ауа райын қалай болжаған? KZ 🇰🇿 Ресми құжат құрылымы мен ресімделуі KZ 🇰🇿 Ресми құжат құрылымы мен ресімделуі. Қайталау KZ 🇰🇿 Саятшылық өнер KZ 🇰🇿 Тәні саудың жаны сау KZ 🇰🇿 Угги денсаулыққа пайдалы ма? KZ 🇰🇿 Этнографиялық атаулар KZ 🇰🇿

Казахский язык и литература Темы:

Абай Құнанбаев «Сағаттың шықылдағы емес ермек» RU 🇷🇺 Ағылшын тілі – жаһандық тіл RU 🇷🇺 Әлем тілдері мен қазақ тілі RU 🇷🇺 Әлемдегі климаттың өзгеруі RU 🇷🇺 Біз отбасымызбен мемлекеттік тілде сөйлейміз RU 🇷🇺 Бос уақыттағы сүйікті ісім RU 🇷🇺 Д. Дефо «Робинзон Крузо» романы (үзінді). 1-сабақ RU 🇷🇺 Д. Дефо «Робинзон Крузо» романы (үзінді). 2-сабақ RU 🇷🇺 Д. Дефо «Робинзон Крузо» романы (үзінді). 2-сабақ. Повторение RU 🇷🇺 Д. Дефо «Робинзон Крузо» романы (үзінді). 3-сабақ RU 🇷🇺 Д. Дефо «Робинзон Крузо» романы (үзінді). 3-сабақ. Повторение RU 🇷🇺 Д. Дефо «Робинзон Крузо» романы (үзінді). 4-сабақ RU 🇷🇺 Д. Дефо «Робинзон Крузо» романы (үзінді). 4-сабақ. Повторение RU 🇷🇺 Д. Дефо «Робинзон Крузо» романы (үзінді). 5-сабақ RU 🇷🇺 Д. Дефо «Робинзон Крузо» романы (үзінді). 5-сабақ. Повторение RU 🇷🇺 Д. Дефо «Робинзон Крузо» романы (үзінді). 6-сабақ RU 🇷🇺 Д. Дефо «Робинзон Крузо» романы (үзінді). 7-сабақ RU 🇷🇺 Жердегі климаттық өзгерістер RU 🇷🇺 Қазақ тілі – Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі RU 🇷🇺 Қалдықтарды қайта өңдеу RU 🇷🇺 Қоңыраулы сағат. Ояту уақытын орнату RU 🇷🇺 Мағжан Жұмабаев «Қазақ тілі» өлеңі RU 🇷🇺 Менің күн тәртібім RU 🇷🇺 Орыс тілі – ұлтаралық қатынас тілі RU 🇷🇺 Сөз құдіреті RU 🇷🇺 Тіл мәртебесі – ел мәртебесі RU 🇷🇺 Тіл үйренудің құпиясы RU 🇷🇺 Уақыт-алтыннан да қымбат RU 🇷🇺 Уақытты бағала RU 🇷🇺 Уақытты бос өткізу. Абай Құнанбаев Шегіртке мен құмырсқа RU 🇷🇺 Уақытты қалай өткізесің? RU 🇷🇺 Уақытты пайдалы өткізейік RU 🇷🇺 Уақыттың бағасын білейік RU 🇷🇺 Үш тілді білу – үлкен өнер RU 🇷🇺 Үштілділік – заман талабы RU 🇷🇺

Русская литература Темы:

Актуальность притчи о блудном сыне RU 🇷🇺 Анализ эпизодов повести «Станционный смотритель» RU 🇷🇺 Анализ эпизодов рассказа К.Г. Паустовского «Телеграмма» RU 🇷🇺 Анализ эпизодов рассказа К.Г. Паустовского «Телеграмма». Повторение RU 🇷🇺 Герои стихотворения «Анчар» RU 🇷🇺 Значение эпиграфа в понимании произведения «Станционный смотритель» RU 🇷🇺 Легенда об Арионе RU 🇷🇺 Лирический герой в стихотворении А.С. Пушкина «Арион» RU 🇷🇺 Образ Вырина в повести «Станционный смотритель» RU 🇷🇺 Притча о блудном сыне RU 🇷🇺 Проблематика повести «Станционный смотритель» RU 🇷🇺 Работа над планом характеристики героев рассказа К.Г. Паустовского «Телеграмма» RU 🇷🇺 Работа над планом характеристики героев рассказа К.Г. Паустовского «Телеграмма». Повторение RU 🇷🇺 Сюжет повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель» RU 🇷🇺 Сюжет стихотворения А.С. Пушкина «Арион» RU 🇷🇺 Тема и идея в стихотворении А.С. Пушкина «Анчар» RU 🇷🇺 Характеристика героев рассказа К.Г. Паустовского «Телеграмма» RU 🇷🇺

Русский язык Темы:

Глобальное потепление: миф или реальность? RU 🇷🇺 Животные на страже климата RU 🇷🇺 Каждый в ответе за климат RU 🇷🇺 Казахские традиции воспитания детей RU 🇷🇺 Казгидромет сообщает RU 🇷🇺 Климат в Казахстане RU 🇷🇺 Климат и образ жизни RU 🇷🇺 Масленица RU 🇷🇺 Музей – хранилище памяти прошлого RU 🇷🇺 Народное творчество RU 🇷🇺 Наурыз RU 🇷🇺 Осторожно, климат! RU 🇷🇺 Природа на службе здоровья человека RU 🇷🇺 Русские народные традиции RU 🇷🇺 Русские народные традиции. Повторение RU 🇷🇺 Сезонные изменения в природе RU 🇷🇺 Стихийные бедствия RU 🇷🇺 Традиции казахского народа, связанные с приемом гостей RU 🇷🇺 Традиции Нового года RU 🇷🇺 Традиции Нового года. Повторение RU 🇷🇺 Традиции празднования Рождества RU 🇷🇺 Традиции приветствия RU 🇷🇺 Традиции приветствия. Повторение RU 🇷🇺 Традиции семьи RU 🇷🇺 Удивительные климатические явления RU 🇷🇺 Что такое климат? RU 🇷🇺

Русский язык и литература Темы:

Абай Кунанбаев «Зима» KZ 🇰🇿 Абай Кунанбаев «Лето» KZ 🇰🇿 В. Обручев «Земля Санникова» KZ 🇰🇿 Времена года KZ 🇰🇿 Город Алма-Ата в романе «Хранитель древности» Ю. Домбровского KZ 🇰🇿 Д .Свифт «Путешествия Гулливера» KZ 🇰🇿 Достопримечательности мира KZ 🇰🇿 Жизнь в снегах: быт и уклад народов Крайнего Севера KZ 🇰🇿 Заметка как жанр публицистического стиля KZ 🇰🇿 Заметка о путешествии и достопримечательности KZ 🇰🇿 И. А. Бунин «Листопад» KZ 🇰🇿 Идея добра и справедливости в романе «Путешествия Гулливера» Д.Свифта KZ 🇰🇿 К. Паустовский «Жёлтый свет» KZ 🇰🇿 К. Паустовский «Желтый свет». Қайталау KZ 🇰🇿 Как климатические условия влияют на жизнь людей? KZ 🇰🇿 Край вечных льдов - Гренландия KZ 🇰🇿 Край вечных льдов – Гренландия. Қайталау KZ 🇰🇿 Лето (по сказке Г. Скребицкого «Четыре художника») KZ 🇰🇿 Н. Верзилин «Красавица пустыни» KZ 🇰🇿 Н. Верзилин «Красавица пустыни». Қайталау KZ 🇰🇿 Народы тропических лесов KZ 🇰🇿 Палеонтологический парк в романе В. Обручева «Земля Санникова» KZ 🇰🇿 Первые путешествия древности KZ 🇰🇿 Польза путешествий KZ 🇰🇿 Природные достопримечательности Казахстана KZ 🇰🇿 Сатира в романе «Путешествия Гулливера» Д.Свифта KZ 🇰🇿

Физика Темы:

№2-зертханалық жұмыс. Физикалық шамаларды өлшеу KZ 🇰🇿 Әртүрлі механикалық қозғалыстардың графиктері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Әртүрлі механикалық қозғалыстардың графиктері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Әртүрлі механикалық қозғалыстардың графиктері. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Әртүрлі механикалық қозғалыстардың графиктері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Әртүрлі механикалық қозғалыстардың графиктері. 3-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Әртүрлі механикалық қозғалыстардың графиктері. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Графическое представление различных видов механического движения. Урок 1 RU 🇷🇺 Графическое представление различных видов механического движения. Урок 2 RU 🇷🇺 Графическое представление различных видов механического движения. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Графическое представление различных видов механического движения. Урок 3 RU 🇷🇺 Графическое представление различных видов механического движения. Урок 3. Повторение RU 🇷🇺 Графическое представление различных видов механического движения. Урок 4 RU 🇷🇺 Жылдамдық және орташа жылдамдықты есептеу KZ 🇰🇿 Қозғалыстың салыстырмалылығы KZ 🇰🇿 Лабораторная работа №2. Измерение физических величин RU 🇷🇺 Международная система единиц RU 🇷🇺 Механикалық қозғалыс және оның сипаттамасы. Санақ жүйесі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Механикалық қозғалыс және оның сипаттамасы. Санақ жүйесі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Механическое движение и его характеристики Система отсчета. Урок 1 RU 🇷🇺 Механическое движение и его характеристики Система отсчета. Урок 2 RU 🇷🇺 Научные методы изучения природы RU 🇷🇺 Относительность механического движения RU 🇷🇺 Өлшеулер мен есептеулердің дәлдігі. Үлкен және кіші сандарды ықшамдап жазу. №1-зертханалық жұмыс. Кішкентай денелердің өлшемін анықтау KZ 🇰🇿 Прямолинейное равномерное и неравномерное движение RU 🇷🇺 Расчет скорости и средней скорости RU 🇷🇺 Скаляр және векторлық физикалық шамалар KZ 🇰🇿 Скалярные и векторные физические величины RU 🇷🇺 Табиғатты зерттеудің ғылыми әдістері KZ 🇰🇿 Точность измерений и вычислений. Запись больших и малых чисел. Лабораторная работа №1. Определение размеров малых тел RU 🇷🇺 Түзусызықты бірқалыпты және бірқалыпсыз қозғалыстар KZ 🇰🇿 Физика – наука о природе RU 🇷🇺 Физика – табиғат туралы ғылым KZ 🇰🇿 Халықаралық бірліктер жүйесі (SI) KZ 🇰🇿

Физическая культура Темы:

Арнайы жаттығулар мен тіреулер KZ 🇰🇿 Әр түрлі снарядтарды лақтыру және лақтыру техникасы KZ 🇰🇿 Волейболдағы ойын техникасы мен техникалық тәсілдер. KZ 🇰🇿 Волейболдағы тактикалық іс-әрекеттер KZ 🇰🇿 Гандбол ойын техникасы KZ 🇰🇿 Гандбол ойын техникасы. Қайталау KZ 🇰🇿 Жеңіл атлетика сабақтарындағы қауіпсіздік техникасы KZ 🇰🇿 Жерден және екпеден ұзындыққа секіру техникасын зерттеу KZ 🇰🇿 Изучение техники бега на короткие дистанции RU 🇷🇺 Изучение техники бега на средние и длинные дистанции RU 🇷🇺 Изучение техники прыжков в длину с места и с разбега RU 🇷🇺 Командная работа в эстафетах RU 🇷🇺 Комплексы упражнений на улучшение силы и выносливости для кроссовой подготовки RU 🇷🇺 Кроссты дайындау үшін күш пен төзімділікті жақсартуға арналған жаттығулар кешені KZ 🇰🇿 Қысқа қашықтыққа жүгіру техникасын зерттеу KZ 🇰🇿 Ойын тактикалық әрекеттерін талдау KZ 🇰🇿 Ойыншылардың және қақпашының техникалық әрекеттері KZ 🇰🇿 Ойыншылардың техникасы KZ 🇰🇿 Орта және ұзақ қашықтыққа жүгіру техникасын зерттеу KZ 🇰🇿 Разбор тактических действий игры RU 🇷🇺 Специальные упражнения и стойки RU 🇷🇺 Спорттық гандбол ойыны кезіндегі қауіпсіздік техникасы KZ 🇰🇿 Спорттық гандбол ойыны кезіндегі қауіпсіздік техникасы. Қайталау KZ 🇰🇿 Спорттық ойындар кезіндегі қауіпсіздік техникасы. Волейбол KZ 🇰🇿 Тактические действия в волейболе RU 🇷🇺 Техника безопасности на занятиях легкой атлетики RU 🇷🇺 Техника безопасности при спортивной игре гандбол RU 🇷🇺 Техника безопасности при спортивной игре гандбол. Повторение RU 🇷🇺 Техника безопасности при спортивных играх RU 🇷🇺 Техника бросков и метаний различных снарядов в цель и на дальность RU 🇷🇺 Техника игроков RU 🇷🇺 Техника игры в гандбол RU 🇷🇺 Техника игры в гандбол. Повторение RU 🇷🇺 Техника игры и технические приемы в волейболе RU 🇷🇺 Технические действия игроков и вратаря RU 🇷🇺 Эстафетадағы командалық жұмыс KZ 🇰🇿

Химия Темы:

Агрегатные состояния вещества RU 🇷🇺 Заттардың агрегаттық күйлері KZ 🇰🇿 Қоспаларды бөлу әдістері. №2 зертханалық тәжірибе «Ластанған ас тұзын тазарту» KZ 🇰🇿 Қыздыру үдерісі № 5 зертханалық тәжірибе «Судың қайнау үдерісін зерттеу». Қайталау KZ 🇰🇿 Қыздыру үдерісі. №5 зертханалық тәжірибе «Судың қайнау үдерісін зерттеу» KZ 🇰🇿 Предмет химии. Практическая работа №1 «Правила техники безопасности и знакомство с лабораторным оборудованием» RU 🇷🇺 Процесс нагревания. Лабораторный опыт № 5 «Изучение процесса кипения воды». Повторение RU 🇷🇺 Процесс нагревания. Лабораторный опыт №5 «Изучение процесса кипения воды» RU 🇷🇺 Процесс охлаждения. Лабораторный опыт №4 «Изучение процесса охлаждения» RU 🇷🇺 Салқындау үдерісі. №4 зертханалық тәжірибе Салқындау үдерісін зерттеу KZ 🇰🇿 Способы разделения смеси. Лабораторный опыт № 2 «Очистка загрязненной поваренной соли» RU 🇷🇺 Физикалық және химиялық құбылыстар. №3 зертханалық тәжірибе «Химиялық реакциялардың белгілері» KZ 🇰🇿 Физикалық және химиялық құбылыстар. Заттардың агрегаттық күйлері. Салқындау процесі. Қыздыру процесі. KZ 🇰🇿 Физические и химические явления. Агрегатные состояния вещества. Процесс испарения. Процесс нагревания. RU 🇷🇺 Физические и химические явления. Лабораторный опыт №3 «Изучение признаков химических явлений» RU 🇷🇺 Химия пәні. №1 практикалық жұмыс. «Қауіпсіздік техникасының ережелерімен және зертханалық құрал-жабдықтармен танысу» KZ 🇰🇿 Элемент, қоспа және қосылыс. №1 зертханалық тәжірибе «Заттар қоспалары мен олардың қосылыстарын салыстыру» KZ 🇰🇿 Элемент, смесь и соединение. Лабораторный опыт № 1 «Сравнение смесей веществ и их соединений» RU 🇷🇺

Художественный труд Темы:

2D форматында поп-арт стилінде шығармашылық жұмыс орындаудың тәсілдері. Комикс KZ 🇰🇿 2D форматында поп-арт стилінде шығармашылық жұмыс орындаудың тәсілдері. Комикс. Қайталау KZ 🇰🇿 Бейнелеу өнеріндегі заманауи бағыттары KZ 🇰🇿 Бейнелеу өнеріндегі заманауи бағыттары. Поп-арт KZ 🇰🇿 Жұмысты қорғау және көрме ұйымдастыру KZ 🇰🇿 Қазақстанның заманауи суретшілері KZ 🇰🇿 Методы и способы создания творческой 2D-работы в стиле поп-арт. Р. Лихтенштейн. Комиксы RU 🇷🇺 Методы и способы создания творческой 2D-работы в стиле поп-арт. Р. Лихтенштейн. Комиксы. Повторение RU 🇷🇺 Методы и способы создания творческой работы в 2D в стиле поп-арта на примере картин Э. Уорхола RU 🇷🇺 Өнердегі заманауи техника мен ғылыми жетістіктер. Табиғаттағы микросуреттер KZ 🇰🇿 Поп-арт бағытында шығармашылық жұмыс орындау әдісі KZ 🇰🇿 Современные направления в изобразительном искусстве RU 🇷🇺 Современные направления в изобразительном искусстве. Поп-арт RU 🇷🇺 Современные техники и достижения науки в искусстве. Микроизображения в природе RU 🇷🇺 Современные художники Казахстана RU 🇷🇺 Способы презентаций работ и организаций выставок RU 🇷🇺 Способы создания творческой работы в стиле поп-арт (коллаж) RU 🇷🇺 Э.Уорхолдың шығармашылығының мысалында поп-арт стиліндегі шығармашылық жұмыс жасаудың әдістері KZ 🇰🇿

Программа обучения содержит множество дисциплин. Каждый онлайн урок в несёт поток терминов, теорем, примеров. Ученик не может правильно выполнить «домашку», чувствует себя глупо, снижается интерес к учёбе. Для этого и создан наш ресурс!

Тут собраны советы по самым сложным наукам: математика, алгебра и геометрия, физика и химия. "NURSABAQ.KZ" - это не бездумное списывание, это - инструмент для увеличения успеваемости, получения максимальной пользы из учебной деятельности.