akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп 9 класс

Алгебра Темы:

Бұрыш пен доғаның градустық және радиандық өлшемдері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Бұрыш пен доғаның градустық және радиандық өлшемдері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Бұрыш синусының, косинусының, тангенсінің және котангенсінің мәндері KZ 🇰🇿 Бұрыштардың қосындысы мен айырмасының тригонометриялық формулалары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Бұрыштардың қосындысы мен айырмасының тригонометриялық формулалары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Бұрыштардың қосындысы мен айырмасының, жарты және қосбұрыштың тригонометриялық формулалары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Градусная и радианная меры угла и дуги. Урок 1 RU 🇷🇺 Градусная и радианная меры угла и дуги. Урок 2 RU 🇷🇺 Жарты бұрыштың тригонометриялық формулалары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жарты бұрыштың тригонометриялық формулалары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов RU 🇷🇺 Кез келген бұрыштың синусы, косинусы, тангенсі және котангенсі KZ 🇰🇿 Келтіру формулалары. 10-сабақ' KZ 🇰🇿 Келтіру формулалары. 11-сабақ' KZ 🇰🇿 Келтіру формулалары. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Келтіру формулалары. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Келтіру формулалары. 6-сабақ KZ 🇰🇿 Келтіру формулалары. 7-сабақ KZ 🇰🇿 Келтіру формулалары. 8-сабақ KZ 🇰🇿 Келтіру формулалары. 9-сабақ' KZ 🇰🇿 Қосбұрыштың тригонометриялық формулалары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қосбұрыштың тригонометриялық формулалары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла. RU 🇷🇺 Тригонометрические формулы двойных углов углов. Урок 1' RU 🇷🇺 Тригонометрические формулы двойных углов углов. Урок 2' RU 🇷🇺 Тригонометрические формулы суммы и разности углов, двойного и половинного углов. Урок 2' RU 🇷🇺 Тригонометрические формулы суммы и разности углов, двойного и половинного углов. Урок 3' RU 🇷🇺 Тригонометрические формулы суммы и разности углов, двойного и половинного углов. Урок 4' RU 🇷🇺 Тригонометрические формулы суммы и разности углов. Урок 1 RU 🇷🇺 Тригонометрические формулы суммы и разности углов. Урок 2' RU 🇷🇺 Тригонометрические функции и их свойства. Урок 1 RU 🇷🇺 Тригонометрические функции и их свойства. Урок 2 RU 🇷🇺 Тригонометрические функции и их свойства. Урок 3 RU 🇷🇺 Тригонометрические функции и их свойства. Урок 4 RU 🇷🇺 Тригонометриялық функциялар және олардың қасиеттері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Тригонометриялық функциялар және олардың қасиеттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Тригонометриялық функциялар және олардың қасиеттері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Тригонометриялық функциялар және олардың қасиеттері. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Формулы приведения. Урок 4 RU 🇷🇺 Формулы приведения. Урок 5 RU 🇷🇺 Формулы приведения. Урок 6 RU 🇷🇺 Формулы приведения. Урок 7 RU 🇷🇺 Формулы приведения. Урок 8 RU 🇷🇺 Формулы приведения. Урок 9' RU 🇷🇺

Английский язык Темы:

A visit to Kazakhstan RU 🇷🇺 A visit to Kazakhstan KZ 🇰🇿 Conversation with a teacher RU 🇷🇺 Conversation with a teacher KZ 🇰🇿 Effective ways to learn a language RU 🇷🇺 Effective ways to learn a language KZ 🇰🇿 Festivals of different countries KZ 🇰🇿 Festivals of different countries RU 🇷🇺 Films for teenagers' RU 🇷🇺 Films for teenagers' KZ 🇰🇿 Genres and films' RU 🇷🇺 Genres and films' KZ 🇰🇿 Going to a concert' RU 🇷🇺 Going to a concert' KZ 🇰🇿 I am a cinema-goer ' RU 🇷🇺 I am a cinema-goer ' KZ 🇰🇿 It’s a small world RU 🇷🇺 It’s a small world KZ 🇰🇿 Journey to the center of the Earth. Lesson 1 KZ 🇰🇿 Journey to the center of the Earth. Lesson 2 KZ 🇰🇿 Journey to the Centre of the Earth. Lesson 1 RU 🇷🇺 Journey to the Centre of the Earth. Lesson 2 RU 🇷🇺 Jules Gabriel Verne KZ 🇰🇿 Jules Gabriel Verne RU 🇷🇺 Languages of Kazakhstan RU 🇷🇺 Languages of Kazakhstan KZ 🇰🇿 Melting pot KZ 🇰🇿 Melting pot RU 🇷🇺 Modern musicians RU 🇷🇺 Modern musicians KZ 🇰🇿 Nauryz is the time of renewal KZ 🇰🇿 Nauryz is the time of renewal RU 🇷🇺 Oscar Wilde KZ 🇰🇿 Oscar Wilde RU 🇷🇺 Stars in Kazakhstan' RU 🇷🇺 Stars in Kazakhstan' KZ 🇰🇿 Story writing RU 🇷🇺 Story writing KZ 🇰🇿 Strange traditions KZ 🇰🇿 Strange traditions RU 🇷🇺 The Canterville Ghost (abstract 1) KZ 🇰🇿 The Canterville Ghost (abstract 1) RU 🇷🇺 The Canterville Ghost (abstract 2) KZ 🇰🇿 The Canterville Ghost (abstract 2) RU 🇷🇺 Why learn another language? KZ 🇰🇿 Why learn another language? RU 🇷🇺 World cultures and languages KZ 🇰🇿 World cultures and languages RU 🇷🇺 Writing a story' RU 🇷🇺 Writing a story' KZ 🇰🇿

Биология Темы:

15-сабақ KZ 🇰🇿 16-сабақ KZ 🇰🇿 17-сабақ KZ 🇰🇿 18-сабақ KZ 🇰🇿 Аллельді гендердің әрекеттесуі: толық және толымсыз доминанттылық белгілердің пайда болуы KZ 🇰🇿 Бұлшықеттің жұмысы. Демонстрация «Негізгі бұлшықеттердің жұмысын өзіндік бақылау, иық белдеуінің қол қозғалысындағы рөлі. Бұлшықет қозғалысын реттеу» KZ 🇰🇿 Взаимодействие аллельных генов: полное и неполное. Явление доминирования признаков RU 🇷🇺 Дезоксирибонуклеин қышқылы молекуласын модельдеу(нуклеотидтердің комплементарлылығы) KZ 🇰🇿 Дезоксирибонуклеин қышқылының молекулалық құрылысының принциптері KZ 🇰🇿 Дигибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. RU 🇷🇺 Дигибридті будандастыру. Басымдылық заңы. Ажырау заңы KZ 🇰🇿 Жыныс генетикасы. Жынысты анықтаудың генетикалық механизмі. KZ 🇰🇿 Жыныспен тіркесіп тұқымқуалау. Гемофилия және дальтонизм KZ 🇰🇿 Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности RU 🇷🇺 Зертханалық жұмыс «Статикалық және динамикалық жұмыс кезіндегібұлшық еттің қажуын зерттеу» KZ 🇰🇿 Интерфаза. Интерфаза кезеңдері: G1, S және G2 KZ 🇰🇿 Интерфаза. Стадии интерфазы: G1, S и G2 RU 🇷🇺 Лабораторная работа «Изучение процесса утомления мышц при статическойи динамической работе» RU 🇷🇺 Мейоз. Мейоз фазалары. Мейоз бен митозды салыстыру. Модельдеу «Митоз кезеңдерін зерттеу» KZ 🇰🇿 Мейоз. Фазы мейоза. Сравнение митоза и мейоза. Моделирование «Изучение фаз мейоза» RU 🇷🇺 Мендель ашқан белгілердің тұқымқуалау заңдылықтары. Тұқымқуалаушылықты зерттеудің гибридологиялық әдісі KZ 🇰🇿 Митоз. Митоз фазалары. Зертханалық жұмыс «Пияз тамыр ұшындағыжасушалардан митозды зерттеу» KZ 🇰🇿 Митоз. Фазы митоза.Лабораторная работа «Исследование митоза в клетках корешка лука» RU 🇷🇺 Моделирорование молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты (комплементарность нуклеотидов) RU 🇷🇺 Понятие анализирующего скрещивания и его практическое значение RU 🇷🇺 Принципы строения молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты RU 🇷🇺 Работа мышц. Демонстрация «Работа основных мышц, роль плечевого пояса в движениях руки. Регуляция мышечных движений». RU 🇷🇺 Талдаушы шағылыстыру ұғымы мен оның практикалық маңызы KZ 🇰🇿 Тұқымқуалаушылық заңдылықтарының цитологиялық негіздері. Гаметалар тазалығы және оның цитологиялық негіздемесі. Моногибридті будандастыру KZ 🇰🇿 Урок 15 RU 🇷🇺 Урок 16 RU 🇷🇺 Урок 17 RU 🇷🇺 Урок 18 RU 🇷🇺 Урок 19 RU 🇷🇺 Цитологические основы генетических законов наследования. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Moногибридное скрещивание. RU 🇷🇺

Всемирная история Темы:

Әлемнің екі полюсті жүйесі қалай қалыптасты? KZ 🇰🇿 Әлемнің екі полюсті жүйесінің күйреу себептері мен салдары қандай? KZ 🇰🇿 Екінші дүниежүзілік соғыстың қорытындылары мен сабақтары қандай болды? KZ 🇰🇿 Екінші дүниежүзілік соғыстың себептері және түйінді оқиғалары қандай? 1-сабақ KZ 🇰🇿 Екінші дүниежүзілік соғыстың себептері және түйінді оқиғалары қандай? 2-сабақ KZ 🇰🇿 Как сформировалась биполярная система мира? RU 🇷🇺 Какие мирные способы решения ближневосточного конфликта предпринимает ООН? RU 🇷🇺 Каковы итоги и уроки Второй мировой войны? RU 🇷🇺 Каковы причины и ключевые события Второй мировой войны? Урок 1 RU 🇷🇺 Каковы причины и ключевые события Второй мировой войны? Урок 2 RU 🇷🇺 Каковы этапы и ключевые события холодной войны? RU 🇷🇺 Қырғи қабақ соғыстың кезеңдері мен түйінді оқиғалары қандай? KZ 🇰🇿 Неліктен 1970-1980 жылдары «әл-ауқатты мемлекеттер» мен КСРО экономикалық дағдарысқа ұшырады? KZ 🇰🇿 Почему «государства благосостояния» и СССР переживали экономический кризис в 1970 - 1980 годы? RU 🇷🇺 Почему во второй половине ХХ века усилился процесс деколонизации? RU 🇷🇺 ХХ ғасырдың екінші жартысында отарсыздандыру процесі неліктен күшейді? KZ 🇰🇿

География Темы:

Виды особо охраняемых природных территорий RU 🇷🇺 Влияние антропогенных факторов на природные комплексы. Пути улучшения антропогенных ландшафтов RU 🇷🇺 Дүниежүзі халқының миграциясы KZ 🇰🇿 Еңбек ресурстарының сандық және сапалық құрамы' KZ 🇰🇿 Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың түрлері KZ 🇰🇿 Количественный и качественный состав трудовых ресурсов' RU 🇷🇺 Крупные физико-географические районы Казахстана. Казахские природные хоронимы RU 🇷🇺 Қазақстан халқының ұлттық және діни құрамы KZ 🇰🇿 Қазақстанда жекелеген ресурс түрлерін өңдеу технологиялары, орталықтары мен дайын өнім түрлері KZ 🇰🇿 Қазақстандағы ойконимдер. Қазақстанда елді мекендердің проблемалары' KZ 🇰🇿 Қазақстанның ірі физикалық-географиялық аудандары. Қазақтың табиғи хоронимдері KZ 🇰🇿 Қазақстанның табиғат зоналары мен биіктік белдеулері KZ 🇰🇿 Қазақстанның табиғи мұрасы. Табиғи хоронимдердің мағынасы KZ 🇰🇿 Қазақстанның табиғи-ресурстық потенциалы' KZ 🇰🇿 Миграции населения мира RU 🇷🇺 Национальный и религиозный состав населения Казахстана RU 🇷🇺 Ноосфераның қалыптасуы. Қазақстанның ноосфераның дамуына қосқан үлесі KZ 🇰🇿 Ойконимы в Казахстане. Проблемы населенных пунктов в Казахстане RU 🇷🇺 Природно-ресурсный потенциал Казахстана RU 🇷🇺 Природное наследие Казахстана. Значение природных хоронимов RU 🇷🇺 Природные зоны и высотные пояса в Казахстане RU 🇷🇺 Процесс урбанизации. Оценка процесса урбанизации в Казахстане RU 🇷🇺 Табиғат кешендеріне әсер ететін антропогендік факторлар. Антропогендік ландшафттарды жақсарту жолдары KZ 🇰🇿 Технология и центры переработки отдельных видов природных ресурсов в Казахстане и виды готовой продукции RU 🇷🇺 Урбандалу үдерісі. Қазақстанда урбандалу үдерісіне баға беру' KZ 🇰🇿 Формирование ноосферы. Вклад Казахстана в развитие ноосферы RU 🇷🇺

Геометрия Темы:

Іштей сызылған үшбұрыш пен сырттай сызылған көпбұрыштың аудандары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Іштей сызылған үшбұрыш пен сырттай сызылған көпбұрыштың аудандары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Іштей сызылған үшбұрыш пен сырттай сызылған көпбұрыштың аудандары. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Іштей сызылған үшбұрыш пен сырттай сызылған көпбұрыштың аудандары. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Косинустар теоремасы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Косинустар теоремасы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Косинустар теоремасы. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Площади вписанного треугольника и описанного многоугольника. Урок 1' RU 🇷🇺 Площади вписанного треугольника и описанного многоугольника. Урок 2' RU 🇷🇺 Применение теорем синусов и косинусов для решения треугольников. Урок 1' RU 🇷🇺 Применение теорем синусов и косинусов для решения треугольников. Урок 2' RU 🇷🇺 Применение теорем синусов и косинусов для решения треугольников. Урок 3' RU 🇷🇺 Применение теорем синусов и косинусов для решения треугольников. Урок 4' RU 🇷🇺 Синус және косинус теоремаларын үшбұрыштарды шешуде қолдану. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Синус және косинус теоремаларын үшбұрыштарды шешуде қолдану. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Синус және косинус теоремаларын үшбұрыштарды шешуде қолдану. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Синус және косинус теоремаларын үшбұрыштарды шешуде қолдану. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Синус және косинус теоремаларын үшбұрыштарды шешуде қолдану. 5-сабақ' KZ 🇰🇿 Синустар теоремасы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Синустар теоремасы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Синустар теоремасы. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Теорема косинусов. Урок 1 RU 🇷🇺 Теорема косинусов. Урок 2 RU 🇷🇺 Теорема косинусов. Урок 3 RU 🇷🇺 Теорема синусов. Урок 1 RU 🇷🇺 Теорема синусов. Урок 2 RU 🇷🇺 Теорема синусов. Урок 3 RU 🇷🇺 Формулы для нахождения радиуса окружности, используя площади вписанных и описанных треугольников. Урок 2' RU 🇷🇺 Формулы для нахождения радиуса окружности, используя площади вписанных и описанных треугольников. Урок 3' RU 🇷🇺 Формулы для нахождения радиуса окружности, используя площади вписанных и описанных треугольников. Урок 4' RU 🇷🇺 Шеңберге іштей немесе сырттай сызылған үшбұрыштың ауданын пайдаланып, шеңбердің радиусын табу формулалары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Шеңберге іштей немесе сырттай сызылған үшбұрыштың ауданын пайдаланып, шеңбердің радиусын табу формулалары. 2-сабақ KZ 🇰🇿

Информатика Темы:

Cұрыптау. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Cұрыптау. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Бірөлшемді массив KZ 🇰🇿 Двумерный массив RU 🇷🇺 Екіөлшемді массив KZ 🇰🇿 Қасиеттері бойынша элементті іздеу KZ 🇰🇿 Одномерный массив RU 🇷🇺 Перестановка элементов RU 🇷🇺 Поиск элемента с заданными свойствами RU 🇷🇺 Сортировка. Урок 1 RU 🇷🇺 Сортировка. Урок 2 RU 🇷🇺 Сортировка. Урок 3' RU 🇷🇺 Удаление и вставка элемента. Урок 1' RU 🇷🇺 Удаление и вставка элемента. Урок 2' RU 🇷🇺 Элементтердің орнын ауыстыру KZ 🇰🇿 Элементті жою және кірістіру. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Элементті жою және кірістіру. 2-сабақ' KZ 🇰🇿

История Казахстана Темы:

«Жылымық» кезеңіндегі Қазақстанның қоғамдық-саяси дамуы KZ 🇰🇿 1965-1985 жылдардағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 1965-1985 жылдардағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 XX ғасырдың 40-80 жылдарындағы әдебиет пен өнердің дамуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 XX ғасырдың 40-80 жылдарындағы әдебиет пен өнердің дамуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 XX ғасырдың екінші жартысындағы білім беру жүйесі мен ғылымның дамуы KZ 🇰🇿 Влияние сталинской идеологии на общественно-политическую жизнь в Казахстане RU 🇷🇺 Военно-промышленный комплекс в Казахстане RU 🇷🇺 Депортация народов СССР в Казахстан RU 🇷🇺 Казахстан - арсенал фронта RU 🇷🇺 Казахстан в эпоху освоения целины RU 🇷🇺 Культура Казахской ССР в период Великой Отечественной войны RU 🇷🇺 Қазақ КСР экономикасының шикізатқа бағытталуы KZ 🇰🇿 Қазақстан – майдан арсеналы KZ 🇰🇿 Қазақстанға КСРО халықтарының депортациясы KZ 🇰🇿 Қазақстандағы әскери-өнеркәсіп кешені KZ 🇰🇿 Қазақстандықтардың Ұлы Отан соғысы шайқастарына қатысуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстандықтардың Ұлы Отан соғысы шайқастарына қатысуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Общественно-политическое развитие Казахстана в период «хрущевской оттепели» RU 🇷🇺 Противоречия в общественно-политическом развитии Казахстана в 60-80-е годы ХХ века. Урок 1 RU 🇷🇺 Противоречия в общественно-политическом развитии Казахстана в 60-80-е годы ХХ века. Урок 2 RU 🇷🇺 Развитие литературы и искусства в 40-80-е годы XX века. Урок 1 RU 🇷🇺 Развитие литературы и искусства в 40-80-е годы XX века. Урок 2 RU 🇷🇺 Развитие системы образования и науки во второй половине XX века RU 🇷🇺 Соғыстан кейінгі Қазақ КСР-нің әлеуметтік-экономикалық дамуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Соғыстан кейінгі Қазақ КСР-нің әлеуметтік-экономикалық дамуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Социально-экономическое развитие Казахской ССРв послевоенные годы. Урок 1 RU 🇷🇺 Социально-экономическое развитие Казахской ССРв послевоенные годы. Урок 2 RU 🇷🇺 Сталиндік идеологияның Қазақстандағы қоғамдық-саяси өмірге әсері KZ 🇰🇿 Сырьевая направленность экономики Казахской ССР RU 🇷🇺 Тың игеру жылдарындағы Қазақстан KZ 🇰🇿 Участие казахстанцев в сражениях Великой Отечественной войны. Урок 1 RU 🇷🇺 Участие казахстанцев в сражениях Великой Отечественной войны. Урок 2 RU 🇷🇺 Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Қазақ КСР мәдениеті KZ 🇰🇿

Казахская литература Темы:

Б.Майлиннің «Шұғаның белгісі» хикаясы. Автор стилі' KZ 🇰🇿 Б.Майлиннің «Шұғаның белгісі» хикаясы. Кейіпкерлер әлемі KZ 🇰🇿 Б.Майлиннің «Шұғаның белгісі» хикаясы. Композициялық амалдар' KZ 🇰🇿 Б.Майлиннің «Шұғаның белгісі» хикаясы. Ұрпақтар сабақтастығы KZ 🇰🇿 Б.Майлиннің «Шұғаның белгісі» хикаясы. Фанфик' KZ 🇰🇿 Б.Майлиннің «Шұғаның белгісі» хикаясымен мазмұндас шығармалар' KZ 🇰🇿 Б.Майлиннің «Шұғаның белгісі» хикаясының композициялық құрылымы KZ 🇰🇿 Ғабит Мүсіреповтің «Ұлпан» романы. Бірінші бөлім' KZ 🇰🇿 І.Жансүгіров «Құлагер» поэмасы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 І.Жансүгіров «Құлагер» поэмасы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 І.Жансүгіров «Құлагер» поэмасы. 3-сабақ KZ 🇰🇿 І.Жансүгіров «Құлагер» поэмасы. 4-сабақ KZ 🇰🇿 І.Жансүгіров «Құлагер» поэмасы. 5-сабақ KZ 🇰🇿 І.Жансүгіров «Құлагер» поэмасы. 6-сабақ KZ 🇰🇿 І.Жансүгіров «Құлагер» поэмасы. 7-сабақ KZ 🇰🇿

Казахский язык Темы:

БАҚ және журналистика KZ 🇰🇿 Биотехнология жетістіктері' KZ 🇰🇿 Гендік модифицирленген ағзалар' KZ 🇰🇿 Демографиялық құлдырау' KZ 🇰🇿 Демографиялық мәселелер KZ 🇰🇿 Демографиялық өзгеріс KZ 🇰🇿 Дүниежүзі демографиясы KZ 🇰🇿 Клондау KZ 🇰🇿 Отбасы күні KZ 🇰🇿 Отбасы күні мерекесі KZ 🇰🇿 Отбасы құндылықтары KZ 🇰🇿

Казахский язык и литература Темы:

«Уақыт қайтарымы» Жүніс Сахиев' RU 🇷🇺 «Уақыт қайтарымы» Жүніс Сахиев' RU 🇷🇺 «ЭКСПО-2017» оқушылар көзімен: Не білді, не түйді? RU 🇷🇺 EXPO-2017: Шетелдіктердің пікірі. 1-сабақ RU 🇷🇺 EXPO-2017: Шетелдіктердің пікірі. 2-сабақ RU 🇷🇺 XXI ғасыр - биотехнология өндірісі RU 🇷🇺 Биотехнология – болашақтың ғылымы RU 🇷🇺 Биотехнология саласындағы ізденіс' RU 🇷🇺 Гендік инженерия RU 🇷🇺 Гендік инженерия: бүгіні мен келешегі' RU 🇷🇺 Гендік модификацияланған өнімнің пайдасы мен зияны қандай?' RU 🇷🇺 Ғылымдағы ізденістер («Қытай ғалымдарының жетістіктері» мақаласы мен Ж.Сахиевтің «Уақыт қайтарымы» шығармасының ерекшеліктерін салыстырып, талдау жасау)' RU 🇷🇺 Көрмелер тарихы RU 🇷🇺 Н.Ә.Назарбаевтың «Тәуелсіздік толғауы» RU 🇷🇺 Отандық биотехнология жетістіктері' RU 🇷🇺 ЭКСПО елімізге не берді? RU 🇷🇺 ЭКСПО-2017 – Қазақстан белесі RU 🇷🇺 ЭКСПО-2017 әлемге не берді? RU 🇷🇺 ЭКСПО-дан кейінгі өмір RU 🇷🇺 ЭКСПО: көрме арқылы әлемге нені дәлелдедік? RU 🇷🇺

Основы права Темы:

Азаматтық-құқықтық міндеттемелер қандай жауапкершіліктерді туындатады. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Азаматтық-құқықтық міндеттемелер қандай жауапкершіліктерді туындатады. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Бала құқығы қалай қорғалады KZ 🇰🇿 В чем сущность уголовной ответственности? RU 🇷🇺 Еңбек даулары қалай шешіледі KZ 🇰🇿 Как защищается законодательством труд несовершеннолетних? RU 🇷🇺 Как защищаются права ребенка? RU 🇷🇺 Как разрешаются трудовые споры RU 🇷🇺 Каков правовой статус членов семьи? RU 🇷🇺 Какую ответственность порождают гражданско- правовые обязательства. Урок 1 RU 🇷🇺 Какую ответственность порождают гражданско- правовые обязательства. Урок 2 RU 🇷🇺 Кәмелетке толмағандардың еңбегі заңнамамен қалай қорғалады KZ 🇰🇿 Кімдер сыбайлас жемқорлықтың субъектілері болып табылады KZ 🇰🇿 Кто является субъектом коррупционных правонарушений? RU 🇷🇺 Қандай жағдайларда әкімшілік жауапкершілік туындайды. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қылмыстық жауапкершіліктің мәні неде KZ 🇰🇿 Отбасы мүшелерінің құқықтық мәртебесі қандай KZ 🇰🇿

Русская литература Темы:

«Век нынешний и век минувший» (А.С. Грибоедов. «Горе от ума») RU 🇷🇺 «Живые и мертвые души» в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» RU 🇷🇺 «Здесь погиб человек…» Гоголь о Плюшкине RU 🇷🇺 «К вам Александр Андреич Чацкий!» (А.С. Грибоедов. «Горе от ума») RU 🇷🇺 «Мечтанья с глаз долой, и спала пелена» (А.С. Грибоедов. «Горе от ума») RU 🇷🇺 «Рыцарь пустоты» Манилов и «скопидомка» Корбочка ' RU 🇷🇺 В гостях у помещиков (Н.В. Гоголь. «Мертвые души») RU 🇷🇺 Выражение авторского отношения в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» RU 🇷🇺 Жанровые особенности произведения А.С. Грибоедова «Горе от ума» RU 🇷🇺 Знакомство с Чичиковым. (Н.В. Гоголь. «Мертвые души») RU 🇷🇺 Кто Вы, господин Ноздрев? RU 🇷🇺 Любовный конфликт в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» RU 🇷🇺 Молодое поколение в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» RU 🇷🇺 Образ города N. Образы чиновников RU 🇷🇺 Образ русского народа в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души»' RU 🇷🇺 Образ Собакевича RU 🇷🇺 Образ Чичикова RU 🇷🇺 Образы произведения Н.В. Гоголя «Мертвые души» в разных видах искусства' RU 🇷🇺 Сопоставим произведения (Н.В. Гоголь. «Мертвые души») RU 🇷🇺 Средства и приемы создания образов в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» RU 🇷🇺 Средства и приемы создания образов в произведении Н.В. Гоголя «Мертвые души» RU 🇷🇺 Трагедия Чацкого (А.С. Грибоедов. «Горе от ума») RU 🇷🇺 Фамусов и Скалозуб (А.С. Грибоедов. «Горе от ума») RU 🇷🇺 Художественный мир комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» RU 🇷🇺 Художественный мир произведения Н.В. Гоголя «Мертвые души»' RU 🇷🇺 Чацкий и Молчалин. (А.С. Грибоедов. «Горе от ума») RU 🇷🇺

Русский язык Темы:

Виды связи' RU 🇷🇺 Всемирная связь в Казахстане' RU 🇷🇺 О телевидении' RU 🇷🇺 О чем думают подростки? RU 🇷🇺 Обучение подростков RU 🇷🇺 Подростки и родители RU 🇷🇺 Подросток в современном мире. Главная и детальная информация текста RU 🇷🇺 Подросток в современном мире. Научная статья как жанр научного стиля RU 🇷🇺 Подросток и гаджеты. Союзы и союзные слова в сложных предложениях RU 🇷🇺 Популярные современные технологии общения' RU 🇷🇺 Режим дня подростка. Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзных предложениях. RU 🇷🇺 Роль Всемирной связи в жизни человека' RU 🇷🇺 Связь вчера и сегодня RU 🇷🇺 Социальные сети' RU 🇷🇺 Телефон как вид связи' RU 🇷🇺 Трудности подростков RU 🇷🇺 Ценности подростков RU 🇷🇺

Русский язык и литература Темы:

Взаимоотношения подростков с родителями KZ 🇰🇿 Влияние средств массовой информации на воспитание молодежи KZ 🇰🇿 Глобализация и ее влияние на нашу жизнь' KZ 🇰🇿 Дети природы (по рассказу В.П. Астафьева «Деревья растут для всех»)' KZ 🇰🇿 Диалог поколений KZ 🇰🇿 Документально-публицистические вставки в романе. Б. Акунина «Турецкий гамбит». KZ 🇰🇿 Документально-публицистические эпиграфы в романе Б. Акунина «Турецкий гамбит» KZ 🇰🇿 Заветная мечта (по рассказу В. П. Астафьева «Деревья растут для всех»)' KZ 🇰🇿 Идейно-тематическое содержание стихотворения М. Светлова «Гренада» KZ 🇰🇿 Как написать проблемную статью' KZ 🇰🇿 Как писать аннотацию KZ 🇰🇿 Конфликт поколений – неизбежность или недоразумение? KZ 🇰🇿 М. Горький. «Сказки об Италии»' KZ 🇰🇿 Молодежь - будущее страны ' KZ 🇰🇿 Наши соседи по планете' KZ 🇰🇿 Нежданная встреча (по произведению У. Шекспира «Ромео и Джульетта») KZ 🇰🇿 Общение в сети Интернет ' KZ 🇰🇿 Особенности поколений Y и Z KZ 🇰🇿 Подростковая агрессия как результат воздействия СМИ KZ 🇰🇿 Проблема взаимоотношений детей и родителей в рассказе К. Паустовского KZ 🇰🇿 Проблема семейных ценностей в рассказе К. Паустовского «Телеграмма» KZ 🇰🇿 Процессы глобализации в современном мире' KZ 🇰🇿 Разрешение конфликтной ситуации KZ 🇰🇿 Слепая родительская любовь (по произведению У. Шекспира «Ромео и Джульетта) KZ 🇰🇿 Тенденция глобализации ' KZ 🇰🇿 Теория поколений KZ 🇰🇿

Физика Темы:

№3 зертханалық жұмыс. Математикалық маятниктің көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау' KZ 🇰🇿 №4 зертханалық жұмыс. Беттік толқындардың таралу жылдамдығын анықтау' KZ 🇰🇿 Волновое движение' RU 🇷🇺 Дене импульсі және күш импульсі KZ 🇰🇿 Еркін және еріксіз тербелістер, резонанс' KZ 🇰🇿 Еркін электромагниттік тербелістер' KZ 🇰🇿 Закон сохранения и превращения энергии. Урок 1 RU 🇷🇺 Закон сохранения и превращения энергии. Урок 2 RU 🇷🇺 Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Урок 1 RU 🇷🇺 Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Урок 2 RU 🇷🇺 Импульс тела и импульс силы RU 🇷🇺 Импульстің сақталу заңы. Реактивтi қозғалыс. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Импульстің сақталу заңы. Реактивтi қозғалыс. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Колебания математического и пружинного маятников' RU 🇷🇺 Колебательное движение. Урок 1 RU 🇷🇺 Лабораторная работа №3. Определение ускорения свободного падения с использованием математического маятника' RU 🇷🇺 Лабораторная работа №4. Определение скорости распространения поверхностных волн' RU 🇷🇺 Математикалық және серіппелі маятниктердің тербелістері' KZ 🇰🇿 Механикалық жұмыс және энергия KZ 🇰🇿 Механическая работа и энергия RU 🇷🇺 Превращение энергии при колебаниях. Уравнение колебательного движения. Урок 1 ' RU 🇷🇺 Превращение энергии при колебаниях. Уравнение колебательного движения. Урок 2' RU 🇷🇺 Свободные и вынужденные колебания, резонанс' RU 🇷🇺 Свободные электромагнитные колебания' RU 🇷🇺 Тербелістер кезіндегі энергияның түрленуі. Тербелмелі қозғалыстың теңдеуі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Тербелістер кезіндегі энергияның түрленуі. Тербелмелі қозғалыстың теңдеуі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Тербелмелі қозғалыс. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Тербелмелі қозғалыс. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Толқындық қозғалыс KZ 🇰🇿 Энергияның сақталу және айналу заңы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Энергияның сақталу және айналу заңы. 2-сабақ KZ 🇰🇿

Физическая культура Темы:

1-сабақ KZ 🇰🇿 Баскетбол «спорттық ойыны кезіндегі қауіпсіздік техникасы» KZ 🇰🇿 Индивидуальные, командные и групповые действия в игре' RU 🇷🇺 Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы KZ 🇰🇿 Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы KZ 🇰🇿 Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар KZ 🇰🇿 Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар' KZ 🇰🇿 Конки тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы KZ 🇰🇿 Ойын барысындағы жеке, командалық және топтық әрекеттер' KZ 🇰🇿 Ойынның тактикалық әрекеттерін талдау' KZ 🇰🇿 Ойынның техникалық ерекшеліктері' KZ 🇰🇿 Ойынның техникалық тәсілдері' KZ 🇰🇿 Основные правила и техника игры в футбол' RU 🇷🇺 Правила игры и основные элементы игры баскетбол RU 🇷🇺 Разбор тактических действий игры' RU 🇷🇺 Разминки и техники восстановления для видов деятельности RU 🇷🇺 Разминки и техники восстановления для видов деятельности RU 🇷🇺 Совершенствование тактического мышления и развитие творческих способностей' RU 🇷🇺 Специфические упражнения для преодоления препятствий RU 🇷🇺 Судейство в соревнованиях' RU 🇷🇺 Тактикалық ойлауды жетілдіру және шығармашылық қабілеттерін дамыту' KZ 🇰🇿 Техника безопасности при коньковой подготовке RU 🇷🇺 Техника безопасности при лыжной подготовке RU 🇷🇺 Техника безопасности при спортивной игре «Баскетбол» RU 🇷🇺 Техника безопасности при спортивной игре футбол' RU 🇷🇺 Техника безопасности при спортивной игре футбол' RU 🇷🇺 Технические особенности игры' RU 🇷🇺 Технические приемы в игре' RU 🇷🇺 Урок 1 RU 🇷🇺 Урок 4 RU 🇷🇺 Футбол ойыны кезіндегі қауіпсіздік техникасы' KZ 🇰🇿 Шаңғы тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы KZ 🇰🇿

Химия Темы:

16 (VI)-топ элементтері. Күкірт KZ 🇰🇿 17 (VII) топ элементтері. Галогендер, байланыс түрі және кристалдық торлар түрлері, топтағы галогендердің қасиеттерінің өзгерістерінің тенденциясы KZ 🇰🇿 № 5 практикалық жұмыс "Сұйылтылған күкірт қышқылы ерітіндісі және оның тұздарының химиялық қасиеттерін зерттеу" KZ 🇰🇿 № 6 практикалық жұмыс "Аммиактың алынуы және оның қасиеттерін зерттеу". Аммиак өндірісі KZ 🇰🇿 Азот қышқылы. Азот қышқылы мен нитраттардың ерекше қасиеттері. № 13 зертханалық тәжірибе "Азот қышқылының басқа қышқылдармен ортақ қасиеттері" KZ 🇰🇿 Аммиак, свойства, получение и применение, производство аммиака, (синтез Габера) Лабораторный опыт № 12 "Модель молекулы аммиака" RU 🇷🇺 Есеп шығару. Теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы реакция өнімі шығымының массалық/көлемдік үлестеріне есептеулер KZ 🇰🇿 Источники загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами, воздействие их на организм RU 🇷🇺 Күкірт қосылыстары және олардың қасиеттер, қышқыл жаңбырдың себептері және қоршаған ортаға әсері KZ 🇰🇿 Күкірт қышқылы, жалпы және ерекше қасиеттері, оның тұздары, қолданылуы KZ 🇰🇿 Қоршаған ортаның ауыр металдармен ластану көздері, олардың ағзаға әсері KZ 🇰🇿 Минералды тыңайтқыштар, Қазақстандағы тиімді пайдалану және өндіру, қоршаған ортаға әсері KZ 🇰🇿 Определение некоторых химических элементов организма. Лабораторный опыт № 14 "Определение кальция в составе костей" RU 🇷🇺 Определение некоторых химических элементов организма. Лабораторный опыт № 15 "Определение углерода в составе пищевых продуктов" RU 🇷🇺 Практическая работа № 5 "Изучение химических свойств разбавленной серной кислоты и ее солей" RU 🇷🇺 Решение задач "Расчет массовой/объёмной доли выхода продукта по сравнению с теоретически возможным выходом" RU 🇷🇺 Серная кислота, общие и специфические свойства и ее соли, применение RU 🇷🇺 Соединения серы и их свойства, причины возникновения и экологическое воздействие кислотных дождей RU 🇷🇺 Химический состав организма человека. Макроэлементы, микроэлементы и их значения RU 🇷🇺 Хлор, қасиеттері, металдармен, сутегімен, галогенидтермен әрекеттесуі KZ 🇰🇿 Хлор, свойства, взаимодействия с металлами, водородом, галогенидами RU 🇷🇺 Хлороводородная кислота. Лабораторный опыт № 10 "Изучение свойств раствора хлороводородной кислоты" RU 🇷🇺 Хлорсутек қышқылы. № 10 зертханалық тәжірибе "Хлорсутек ерітіндісінің химиялық қасиеттерін зерттеу" KZ 🇰🇿 Элементы 14 (IV) группы, кремний и его соединения, области применения, значение RU 🇷🇺 Элементы 15 (V) группы, азот, свойства и круговорот азота в природе. Лабораторный опыт № 11 "Модель молекулы азота" RU 🇷🇺 Элементы 16 (VI) группы. Сера RU 🇷🇺 Элементы 17 (VII) группы, галогены, вид связи и тип кристаллической решетки, тенденции изменения свойств галогенов в группе RU 🇷🇺

Художественный труд Темы:

Белгілі бір интерьерге арналған заттарды дайындау. Идеяны дамыту және талқылау. Материалдарды таңдау. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Белгілі бір интерьерге арналған заттарды дайындау. Идеяны дамыту және талқылау. Материалдарды таңдау. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Бұйым дайындау. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Дизайн модной одежды "Fastclothes" простых геометрических форм. Урок 1 RU 🇷🇺 Дизайн модной одежды «Fast clothes» простых геометрических форм. Урок 2 RU 🇷🇺 Заманауи тігін машиналарымен жұмыс KZ 🇰🇿 Идея ойластыру. Эскиз дайындау. Материалдар мен құрал-жабдықтарды дайындау. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Изучение современных швейных машин RU 🇷🇺 Интерьер заттары және жиһаздардың өндірілуі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Интерьер заттары және жиһаздардың өндірілуі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Интерьерге арналған затты жасау. Бөлшектерді дайындау. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Интерьерге арналған затты жасау. Бөлшектерді дайындау. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Интерьерге арналған заттың нобайы. Графикалық құжаттама, техникалық спецификация' KZ 🇰🇿 Киім және аксессуарлардың заманауи өндірісі KZ 🇰🇿 Қарапайым геометриялық пішіндерден құралған "Fast cloth" сәнді киім дизайны. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қарапайым геометриялық пішіндерден құралған «Fast clothes» сәнді киім дизайны. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Производство мебели и предметов интерьера. Урок 1 RU 🇷🇺 Производство мебели и предметов интерьера. Урок 2 RU 🇷🇺 Разработка идей. Эскиз. Подготовка материалов и оборудования. Урок 1' RU 🇷🇺 Разработка идей. Эскиз. Подготовка материалов и оборудования. Урок 2' RU 🇷🇺 Разработка предмета для определенного интерьера. Обсуждение и развитие идеи. Выбор материалов. Урок 1 RU 🇷🇺 Современное производство одежды и аксессуаров RU 🇷🇺 Создание изделия. Урок 1' RU 🇷🇺 Создание предмета для интерьера. Подготовка деталей. Урок 1' RU 🇷🇺 Создание предмета для интерьера. Сборка деталей. Урок 2' RU 🇷🇺 Создание предмета для интерьера. Сборка деталей. Урок 3' RU 🇷🇺

Программа обучения содержит множество дисциплин. Каждый онлайн урок в несёт поток терминов, теорем, примеров. Ученик не может правильно выполнить «домашку», чувствует себя глупо, снижается интерес к учёбе. Для этого и создан наш ресурс!

Тут собраны советы по самым сложным наукам: математика, алгебра и геометрия, физика и химия. "NURSABAQ.KZ" - это не бездумное списывание, это - инструмент для увеличения успеваемости, получения максимальной пользы из учебной деятельности.