akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Физика 10ЕМН класс

Класс: 10ЕМН

Предмет: Физика

Темы:

Бүкіл әлемдік тартылыс заңы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Бүкіл әлемдік тартылыс заңы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Бүкіл әлемдік тартылыс заңы. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Абсолют қатты дененің инерция моменті. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Абсолют қатты дененің инерция моменті. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Импульс моменті. Импульс моментінің сақталу заңы, оның кеңістік қасиеттерімен байланысы. Айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Импульс моменті. Импульс моментінің сақталу заңы, оның кеңістік қасиеттерімен байланысы. Айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 №3 Зертханалық жұмыс. Көлбеу науамен сырғанайтын дененің қозғалысын оқып үйрену KZ 🇰🇿 Массалар центрі. KZ 🇰🇿 Тепе-теңдік түрлері. KZ 🇰🇿 № 4 Зертханалық жұмыс. Бір-біріне бұрыш жасай бағытталған күштерді қосу KZ 🇰🇿 Механикадағы импульс пен энергияның сақталу заңдары және олардың кеңістік пен уақыттың қасиеттерімен байланысы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Механикадағы импульс пен энергияның сақталу заңдары және олардың кеңістік пен уақыттың қасиеттерімен байланысы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Гидродинамика. Сұйықтар мен газдардың ламинарлық және турбуленнтік ағыстары KZ 🇰🇿 Үзіліссіздік теңдеуі. Бернулли теңдеуі. Көтергіш күш. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Үзіліссіздік теңдеуі. Бернулли теңдеуі. Көтергіш күш. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Тұтқыр сұйықтың қозғалысы. Стокс формуласы. Денелерді қапталдай ағу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Тұтқыр сұйықтың қозғалысы. Стокс формуласы. Денелерді қапталдай ағу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 №5 Зертханалық жұмыс. Тұтқыр сұйықта қозғалатын кішкентай шардың жылдамдығының оның радиусынан тәуелділігін зерттеу KZ 🇰🇿 Механикадағы импульс пен энергияның сақталу заңдары және олардың кеңістік пен уақыттың қасиеттерімен байланысы. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Гидродинамика. Сұйықтықтар мен газдардың ламинарлық және турбулентті ағыстары. Қайталау KZ 🇰🇿 Үзіліссіздік теңдеуі. Бернулли теңдеуі. Көтергіш күш. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Үзіліссіздік теңдеуі. Бернулли теңдеуі. Көтеруші күш. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Роль физики в современном мире RU 🇷🇺 Погрешности физических величин. Обработка результатов измерений RU 🇷🇺 Лабораторная работа №1. Определение ускорения тела, движущегося по наклонной плоскости RU 🇷🇺 Основные понятия и уравнения кинематики равноускоренного движения тела. Урок 1 RU 🇷🇺 Основные понятия и уравнения кинематики равноускоренного движения тела. Урок 2 RU 🇷🇺 Инвариантные и относительные физические величины. Принцип относительности Галилея RU 🇷🇺 Кинематика криволинейного движения. Урок 1 RU 🇷🇺 Кинематика криволинейного движения. Урок 2 RU 🇷🇺 Движение тела, брошенного под углом к горизонту RU 🇷🇺 Лабораторная работа №2. Исследование зависимости дальности полета тела от угла бросания RU 🇷🇺 Силы. Сложение сил. Законы Ньютона. Урок 1 RU 🇷🇺 Силы. Сложение сил. Законы Ньютона. Урок 2 RU 🇷🇺 Закон Всемирного тяготения. Урок 1 RU 🇷🇺 Закон Всемирного тяготения. Урок 2 RU 🇷🇺 Закон Всемирного тяготения. Урок 3 RU 🇷🇺 Момент инерции абсолютно твердого тела. Урок 1 RU 🇷🇺 Момент инерции абсолютно твердого тела. Урок 2 RU 🇷🇺 Момент импульса. Закон сохранения момента импульса и его связь со свойствами пространства. Основное уравнение динамики вращательного движения. Урок 1 RU 🇷🇺 Момент импульса. Закон сохранения момента импульса и его связь со свойствами пространства. Основное уравнение динамики вращательного движения. Урок 2 RU 🇷🇺 Лабораторная работа №3. Изучение движения тела, скатывающегося по наклонному желобу RU 🇷🇺 Центр масс RU 🇷🇺 Виды равновесия RU 🇷🇺 Лабораторная работа № 4. Сложение сил, направленных под углом друг к другу RU 🇷🇺 Законы сохранения импульса и механической энергии, их связь со свойствами пространства и времени. Урок 1 RU 🇷🇺 Законы сохранения импульса и механической энергии, их связь со свойствами пространства и времени. Урок 2 RU 🇷🇺 Гидродинамика. Ламинарное и турбулентное течения жидкостей и газов RU 🇷🇺 Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли. Подъемная сила. Урок 1 RU 🇷🇺 Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли. Подъемная сила. Урок 2 RU 🇷🇺 Течение вязкой жидкости. Формула Стокса. Обтекание тел. Урок 1 RU 🇷🇺 Течение вязкой жидкости. Формула Стокса. Обтекание тел. Урок 2 RU 🇷🇺 Лабораторная работа №5. Исследование зависимости скорости шарика от его радиуса при движении в вязкой жидкости RU 🇷🇺 Законы сохранения импульса и механической энергии, их связь со свойствами пространства и времени. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Гидродинамика. Ламинарное и турбулентное течения жидкостей и газов. Повторение RU 🇷🇺 Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли. Подъемная сила. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли. Подъемная сила. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Қазіргі заманғы физиканың рөлі KZ 🇰🇿 Физикалық шамалардың қателіктері. Өлшеулер нәтижесін өңдеу KZ 🇰🇿 № 1 Зертханалық жұмыс Көлбеу жазықтық бойымен қозғалатын дененің үдеуін анықтау KZ 🇰🇿 Теңүдемелі қозғалыс кинематикасының негізгі теңдеулері мен ұғымдары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Теңүдемелі қозғалыс кинематикасының негізгі теңдеулері мен ұғымдары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Инвариантты және салыстырмалы физикалық шамалар. Галилейдің салыстырмалылық принципі KZ 🇰🇿 Қисық сызықты қозғалыс кинематикасы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қисық сызықты қозғалыс кинематикасы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалысы. KZ 🇰🇿 № 2 Зертханалық жұмыс. Ұшу қашықтығының лақтыру бұрышына тәуелділігін зерттеу KZ 🇰🇿 Күштер. Күштерді қосу. Ньютон заңдары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Күштер. Күштерді қосу. Ньютон заңдары. 2-сабақ KZ 🇰🇿