akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Физика 8 класс

Класс: 8

Предмет: Физика

Темы:

Жылулық қозғалыс, броундық қозғалыс, диффузия KZ 🇰🇿 Температура, оны өлшеу тәсілдері, температураның шкалалары KZ 🇰🇿 Ішкi энергия, ішкi энергияны өзгерту тәсiлдерi KZ 🇰🇿 Тепловое движение, броуновское движение, диффузия RU 🇷🇺 Температура, способы ее измерения, температурные шкалы RU 🇷🇺 Внутренняя энергия, способы изменения внутренней энергии RU 🇷🇺 Теплопроводность, конвекция, излучение RU 🇷🇺 Теплопередача в природе и технике RU 🇷🇺 Роль тепловых явлений в жизни живых организмов RU 🇷🇺 Количество теплоты, удельная теплоемкость вещества. RU 🇷🇺 Энергия топлива, удельная теплота сгорания топлива RU 🇷🇺 Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах . Урок 1 RU 🇷🇺 Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах . Урок 2 RU 🇷🇺 Лабораторная работа №1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры RU 🇷🇺 Плавление и кристаллизация твердых тел, температура плавления, удельная теплота плавления. RU 🇷🇺 Лабораторная работа №2. Определение удельной теплоты плавления льда RU 🇷🇺 Парообразование и конденсация. Ненасыщенные и насыщенные пары. RU 🇷🇺 Кипение, удельная теплота парообразования Зависимость температуры кипения от внешнего давления RU 🇷🇺 Лабораторная работа №2. Определение удельной теплоты плавления льда. Повторение RU 🇷🇺 Парообразование и конденсация. Ненасыщенные и насыщенные пары. Повторение RU 🇷🇺 Жылуөткізгіштік, конвекция, сәуле шығару KZ 🇰🇿 Табиғаттағы және техникадағы жылу берілу KZ 🇰🇿 Жылу құбылыстарының тірі ағзалардың өміріндегі рөлі KZ 🇰🇿 Жылу мөлшері. Заттың меншікті жылу сыйымдылығы KZ 🇰🇿 Отынның энергиясы. Отынның меншікті жану жылуы KZ 🇰🇿 Жылу үдерістеріндегі энергияның сақталу және айналу заңы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жылу үдерістеріндегі энергияның сақталу және айналу заңы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 № 1-зертханалық жұмыс. Температуралары әр түрлi суды араластырғандағы жылу мөлшерлерін салыстыру KZ 🇰🇿 Қатты денелердiң балқуы және қатаюы, балқу температурасы, меншiктi балқу жылуы KZ 🇰🇿 № 2-зертханалық жұмыс. Мұздың меншiктi балқу жылуын анықтау KZ 🇰🇿 Булану және конденсация. Қаныққан және қанықпаған булар KZ 🇰🇿 Қайнау, меншiктi булану жылуы. Қайнау температурасының атмосфералық қысымға байланыстылығын анықтау KZ 🇰🇿 №2 зертханалық жұмыс. Мұздың меншiктi балқу жылуын анықтау. Қайталау KZ 🇰🇿 Булану және конденсация. Қаныққан және қанықпаған булар. Қайталау KZ 🇰🇿