akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Физика 9 класс

Класс: 9

Предмет: Физика

Темы:

Механическое движение RU 🇷🇺 Векторы и действия над ними, проекция вектора на координатные оси RU 🇷🇺 Прямолинейное равнопеременное движение, ускорение RU 🇷🇺 Скорость и перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. Урок 1 RU 🇷🇺 Скорость и перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. Урок 2 RU 🇷🇺 Лабораторная работа №1. Определение ускорения тела при равноускоренном движении RU 🇷🇺 Свободное падение тел, ускорение свободного падения RU 🇷🇺 Лабораторная работа №2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально RU 🇷🇺 Криволинейное движение. Равномерное движение материальной точки по окружности. Линейная и угловая скорости RU 🇷🇺 Центростремительное ускорение RU 🇷🇺 Звездное небо RU 🇷🇺 Небесная сфера, системы небесных координат RU 🇷🇺 Видимое движение светил на различных географических широтах, местное, поясное и всемирное время RU 🇷🇺 Законы движения планет Солнечной системы RU 🇷🇺 Определение расстояний в астрономии методом параллакса RU 🇷🇺 Видимое движение светил на различных географических широтах, местное, поясное и всемирное время. Урок 13. Повторение RU 🇷🇺 Законы движения планет Солнечной системы. Повторение RU 🇷🇺 Механикалық қозғалыс KZ 🇰🇿 Векторлар және оларға амалдар қолдану. Вектордың координаталар осьтеріндегі проекциялары KZ 🇰🇿 Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс, үдеу KZ 🇰🇿 Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдық және орын ауыстыру. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдық және орын ауыстыру. 2-сабақ KZ 🇰🇿 № 1-зертханалық жұмыс.Теңүдемелі қозғалыс кезiндегi дененiң үдеуiн анықтау KZ 🇰🇿 Дененiң еркiн түсуi, еркiн түсу үдеуi KZ 🇰🇿 № 2-зертханалық жұмыс. Горизонталь лақтырылған дененің қозғалысын зерделеу KZ 🇰🇿 Қисықсызықты қозғалыс. Материялық нүктенiң шеңбер бойымен бiрқалыпты қозғалысы. Сызықтық және бұрыштық жылдамдықтар KZ 🇰🇿 Центрге тартқыш үдеу KZ 🇰🇿 Жұлдызды аспан KZ 🇰🇿 Аспан сферасы, аспан координаталарының жүйесі KZ 🇰🇿 Әртүрлі географиялық ендіктегі аспан шырақтарының көрінерлік қозғалысы, жергілікті, белдеулік және бүкіләлемдік уақыт KZ 🇰🇿 Күн жүйесіндегі ғаламшарлардың қозғалыс заңдары KZ 🇰🇿 Күн жүйесі денесіне дейінгі ара қашықтықты параллакс әдісімен анықтау KZ 🇰🇿 Әртүрлі географиялық ендіктегі аспан шырақтарының көрінерлік қозғалысы, жергілікті, белдеулік және бүкіләлемдік уақыт. Қайталау KZ 🇰🇿 Күн жүйесіндегі ғаламшарлардың қозғалыс заңдары. Қайталау KZ 🇰🇿