akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп География 8 класс

Класс: 8

Предмет: География

Темы:

География ғылымының салалары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 География ғылымының салалары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Географиялық зерттеу әдістерінің түрлері KZ 🇰🇿 Географиялық деректерді өңдеу және талдау KZ 🇰🇿 Географиялық модельдер. Зерттеу нәтижелерінің ұсыну формалары KZ 🇰🇿 Тақырыптық карталар және оларды қосымша сипаттайтын элементтер KZ 🇰🇿 Тақырыптық карталарды оқу. Тақырыптық географиялық номенклатура KZ 🇰🇿 Географиялық деректер базасын құрастыруда ақпараттық - коммуникациялық технологиялардың рөлі KZ 🇰🇿 Жер бедерінің қалыптасу және таралу заңдылықтары KZ 🇰🇿 Жер бедерінің жіктелуі KZ 🇰🇿 Материктер мен мұхиттардың ірі орографиялық объектілері KZ 🇰🇿 Тау жыныстары мен минералдардың жіктелуі. Тау жыныстары мен минералдардың қалыптасу заңдылықтарына байланысты пайдалы қазбалардың таралуы KZ 🇰🇿 Тау жыныстары мен минералдардың қасиеттері. Тау жыныстарының жасын анықтау KZ 🇰🇿 Геологиялық жыл санау мен геохронологиялық кесте KZ 🇰🇿 Жер бедерінің адамзат тіршілігі мен шаруашылығына тигізетін әсері KZ 🇰🇿 Тау жыныстары мен минералдардың қасиеттері.  Тау жыныстарының жасын анықтау. Қайталау KZ 🇰🇿 Геологиялық жыл санау мен геохронологиялық кесте. Қайталау KZ 🇰🇿 Отрасли географической науки. Урок 1 RU 🇷🇺 Отрасли географической науки. Урок 2 RU 🇷🇺 Виды методов географических исследований RU 🇷🇺 Обработка и анализ географических данных RU 🇷🇺 Географические модели. Формы представления результатов исследований RU 🇷🇺 Тематические карты и элементы их дополнительной характеристики RU 🇷🇺 Чтение тематических карт. Тематическая географическая номенклатура RU 🇷🇺 Роль информационно-коммуникационных технологий в составлении географических баз данных RU 🇷🇺 Закономерности формирования и распространения форм рельефа RU 🇷🇺 Классификация форм рельефа RU 🇷🇺 Крупные орографические объекты на материках и в океанах RU 🇷🇺 Классификация горных пород и минералов RU 🇷🇺 Свойства горных пород и минералов. Определение возраста горных пород RU 🇷🇺 Геологическое летоисчисление и геохронологическая таблица RU 🇷🇺 Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человечества RU 🇷🇺 Свойства горных пород и минералов. Определение возраста горных пород. Повторение RU 🇷🇺 Геологическое летоисчисление и геохронологическая таблица. Повторение RU 🇷🇺