akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Химия 10ЕМН класс

Класс: 10ЕМН

Предмет: Химия

Темы:

Алкендердің құрамы, құрылымы және реакцияға түсу қабілеті' KZ 🇰🇿 Состав, структура и реакционная способность алкенов' RU 🇷🇺 № 8 зертханалық тәжірибе «Байланыстың қанықпағанына сапалық реакция»' KZ 🇰🇿 Лабораторная работа №8 «Качественные реакции на ненасыщенность связи»' RU 🇷🇺 Стереоизомерия (цис-транс немесе E-Z). 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Стереоизомерия (цис-транс или E-Z). Урок 1' RU 🇷🇺 Стереоизомерия (цис-транс немесе E-Z). 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Стереоизомерия (цис-транс или E-Z). Урок 2' RU 🇷🇺 Алкендердің қосылу реакциялары. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Реакции присоединения алкенов. Урок 1' RU 🇷🇺 Алкендердің қосылу реакциялары. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Реакции присоединения алкенов. Урок 2' RU 🇷🇺 Алкендердің қосылу реакциялары. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Реакции присоединения алкенов. Урок 3' RU 🇷🇺 Алкендердің қосылу реакциялары. 4-сабақ' KZ 🇰🇿 Реакции присоединения алкенов. Урок 4' RU 🇷🇺 Полимеризация. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Полимеризация. Урок 1' RU 🇷🇺 Полимеризация. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Полимеризация. Урок 2' RU 🇷🇺 Алкадиендер. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Алкадиены. Урок 1' RU 🇷🇺 Алкадиендер. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Алкадиены. Урок 2' RU 🇷🇺 Алкиндер. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Алкины. Урок 1' RU 🇷🇺 Алкиндер. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Алкины. Урок 2' RU 🇷🇺 Мұнай, құрамы, алыну жолдары. Табиғи газдар және көмір: негізгі өнімдер және оны өндіру жолдары' KZ 🇰🇿 Нефть, состав, методы переработки и нефтепродукты. Природный газ и уголь: основные продукты, их переработки' RU 🇷🇺 Термиялық және катализдік крекинг' KZ 🇰🇿 Термический и каталитический крекинг' RU 🇷🇺 Галогеналкандарды алу' KZ 🇰🇿 Получение галогеноалканов' RU 🇷🇺 Галогеналкандардың нуклеофильді орынбасу реакциялары. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Реакции нуклеофильного замещения галогеналканов. Урок 1' RU 🇷🇺 Галогеналкандардың нуклеофильді орынбасу реакциялары. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Реакции нуклеофильного замещения галогеналканов. Урок 2' RU 🇷🇺 Галогендердің элиминирлеу реакциялары' KZ 🇰🇿 Реакции элиминирования галогеналканов' RU 🇷🇺 Спирттердің химиялық қасиетттері' KZ 🇰🇿