akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Химия 8 класс

Класс: 8

Предмет: Химия

Темы:

Оксидтер. № 6 зертханалық тәжірибе «Оксидтердің қасиеттерін зерттеу»' KZ 🇰🇿 Оксиды. Лабораторный опыт № 6 «Изучение свойств оксидов»' RU 🇷🇺 Қышқылдар. № 7 зертханалық тәжірибе «Қышқылдардың қасиеттерін зерттеу»' KZ 🇰🇿 Кислоты. Лабораторный опыт № 7 «Изучение свойств кислот»' RU 🇷🇺 Негіздер. № 8 зертханалық тәжірибе «Негіздердің қасиеттерін зерттеу»' KZ 🇰🇿 Основания. Лабораторный опыт № 8 «Изучение свойств оснований»' RU 🇷🇺 Тұздар. № 9 зертханалық тәжірибе «Тұздардың қасиеттері және алынуы»' KZ 🇰🇿 Соли. Лабораторный опыт № 9 «Получение и свойства солей»' RU 🇷🇺 Тұздардың химиялық қасиеттері' KZ 🇰🇿 Химические свойства солей' RU 🇷🇺 Бейорганикалық қосылыстар арасындағы генетикалық байланыс' KZ 🇰🇿 Генетическая связь между классами неорганических соединений' RU 🇷🇺 Көміртектің жалпы сипаттамасы' KZ 🇰🇿 Общая характеристика углерода' RU 🇷🇺 Көміртектің аллотропиялық түр өзгерістері' KZ 🇰🇿 Аллотропные видоизменения углерода' RU 🇷🇺 Көміртектің қасиеттері. № 6 практикалық жұмыс «Көміртектің физикалық және химиялық қасиеттері»' KZ 🇰🇿 Свойства углерода. Практическая работа № 6 «Физические и химические свойства углерода»' RU 🇷🇺 Көміртектің оксидтері' KZ 🇰🇿 Оксиды углерода' RU 🇷🇺