akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Математика 4 класс

Класс: 4

Предмет: Математика

Темы:

Двойное неравенство' RU 🇷🇺 Қос теңсіздік' KZ 🇰🇿 Двойное неравенство. Множество решений' RU 🇷🇺 Қос теңсіздік. Шешімдер жиыны' KZ 🇰🇿 Решение неравенств' RU 🇷🇺 Теңсіздіктерді шешу' KZ 🇰🇿 Числовые и буквенные выражения, переменная, значение переменной' RU 🇷🇺 Санды және әріпті өрнектер, айнымалы, айнымалының мәні' KZ 🇰🇿 Уравнения сложной структуры' RU 🇷🇺 Құрылымы күрделі теңдеулер' KZ 🇰🇿 Алгоритм решения уравнения' RU 🇷🇺 Теңдеуді шешу алгоритмі' KZ 🇰🇿 Выражение. Значение выражения' RU 🇷🇺 Өрнек. Өрнектің мәні' KZ 🇰🇿 Выражение с переменной. Решение задач' RU 🇷🇺 Айнымалысы бар өрнек. Есептер шығару' KZ 🇰🇿 Решение задач. Повторение' RU 🇷🇺 Есептер шығару. Қайталау' KZ 🇰🇿 Сравнение выражений с дробями. Урок 1' RU 🇷🇺 Бөлшектері бар өрнектерді салыстыру. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Сравнение выражений с дробями. Урок 2' RU 🇷🇺 Обобщение и закрепление' RU 🇷🇺 Повторение и закрепление' RU 🇷🇺 Микрокалькулятор' RU 🇷🇺 Вычисления с помощью микрокалькулятора' RU 🇷🇺