akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Биология

7 сынып Темы:

Бөліп шығарудың тірі ағзалар үшін маңызы. Жануарлардағы бөліп шығару өнімдері. Зат алмасудың соңғы өнімдері KZ 🇰🇿 Өсімдіктердегі бөліп шығару өнімдері: тыныс алу мен фотосинтездің бастапқы және соңғы өнімдері. Зертханалық жұмыс «Өсімдіктердің тынысалу ерекшеліктерін өскіндер мысалында зерттеу» KZ 🇰🇿 Жануарлардың бөліп шығару жүйесә. Жануарлардың бөліп шығару жүйелерінің құрылысын салыстыру KZ 🇰🇿 Өсімдіктердің қозғалысы. Қозғалыстың өсімдіктер тіршілігіндегі маңызы. Өсімдіктердің қозғалу тәсілдері (тропизмдер, таксистер, өсу қозғалыстары) KZ 🇰🇿 Өсімдіктердің өсуі мен дамуына жарықтың әсері. Жарықтың түсу деңгейіне қарай өсімдіктердің бейімделуі KZ 🇰🇿 Фотопериодизм - күннің жарық түсу ұзақтығына ағзалардың бейімделуі. KZ 🇰🇿 7-сабақ KZ 🇰🇿 Нейронның құрылысы : денесі, дендриттер, аксон. Нейронның қызметтері KZ 🇰🇿 Жүйке жүйесінің орталық және шеткі бөлімдері. Жұлынныңқұрылысы мен қызметтері KZ 🇰🇿 Ми. Ми бөлімдерінің құрылысы мен қызметтері KZ 🇰🇿 Значение выделения для живых организмов. Продукты выделения у животных. Конечные продукты обмена веществ RU 🇷🇺 Продукты выделения у растений: начальные и конечные продукты фотосинтеза и дыхания. Лабораторная работа «Исследование особенностей выделения у растений на примере проростков» RU 🇷🇺 8-сабақ KZ 🇰🇿 9-сабақ KZ 🇰🇿 15-сабақ KZ 🇰🇿 Выделительная система животных. Сравнение строения выделительных систем животных RU 🇷🇺 Движение растений. Значение движения для жизнедеятельности растений. Способы движений растений (тропизмы, таксисы, ростовые движения) RU 🇷🇺 Влияние света на рост и развитие растений. Приспособления растений к меняющимся условиям освещения RU 🇷🇺 Фотопериодизм как адаптация организма к длине светового дня. RU 🇷🇺 Рефлекстік доға: рецептор, сезгіш, аралық, қозғалыс нейрондары, жұмыс мүшесі. Зертханалық жұмыс «Тізе рефлексі» KZ 🇰🇿 Органы движения у животных. Роль движения в жизни живых организмов. 1 урок RU 🇷🇺 Урок 8 RU 🇷🇺 Урок 9 RU 🇷🇺 Урок 10 RU 🇷🇺 Жануарлардың қозғалыс мүшелері. Тірі ағзалардағы қозғалыстың рөлі. 1 сабақ KZ 🇰🇿 Строение нейрона: тело нейрона, дендриты, аксон. Функции нейрона. RU 🇷🇺 Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной мозг. RU 🇷🇺 16-сабақ KZ 🇰🇿 Урок 15 RU 🇷🇺 Урок 16 RU 🇷🇺 18-сабақ KZ 🇰🇿 19-сабақ KZ 🇰🇿 Урок 17 RU 🇷🇺 Урок 18 RU 🇷🇺 17-сабақ KZ 🇰🇿 Урок 19 RU 🇷🇺

8 сынып Темы:

Зәр шығару жүйесі мүшелерінің құрылысы (бүйрек, несепағар, қуық, зәр шығаруөзегі) мен қызметі KZ 🇰🇿 Бөліп шығару және сүзу мүшелері. Бүйректің құрылысы (қыртысты жәнемилы қабат, нефрон, пирамида, астауша, бүйрек өзекшелері) KZ 🇰🇿 Терінің маңызы, құрылысы мен қызметі. Тер бөлудің реттелуі KZ 🇰🇿 Тері ауруларының пайда болу себептері мен салдары (қышыма, теміреткі, безеубөртпелері). Белгілері мен алдын алу шаралары KZ 🇰🇿 Адам қаңқасының құрылысы. Тірек-қимыл жүйесінің маңызы мен қызметтері KZ 🇰🇿 Сүйектің макро- және микроскопиялық құрылысы. Сүйектің химиялық құрамы.Зертханалық жұмыс «Сүйектің макро және микроскопиялық құрылысы». Демонстрация «Сүйектіңхимиялық құрамы» KZ 🇰🇿 Сүйектің байланыс түрлері: қозғалмайтын, жартылай қозғалмалы, қозғалмалы KZ 🇰🇿 Буынның құрылысы және қызметтері. Сүйек буындарының атқаратын қызметіне сәйкес бейімделуі KZ 🇰🇿 Строение органов мочевыделительной системы (почки, мочеточник, мочевойпузырь, мочеиспускательный канал) и функции RU 🇷🇺 Органы фильтрации и выделения. Строение почки (корковое и мозговое вещество,нефрон, пирамидки, почечная лоханка, почечные канальцы) RU 🇷🇺 9-сабақ KZ 🇰🇿 10-сабақ KZ 🇰🇿 Причины и последствия кожных заболеваний (чесотка, лишай, угревая сыпь). Симптомы и меры профилактики RU 🇷🇺 Строение скелета человека. Роль и функции опорно-двигательной системы RU 🇷🇺 Макро- и микроскопическое строение кости. Химический состав костей. Лабораторная работа «Макро- и микроскопическое строение костей». Демонстрация «Химический состав костей» RU 🇷🇺 11-сабақ KZ 🇰🇿 Көру мүшелерінің құрылысы.Зертханалық жұмыс «Көрудің қабылдауын зерттеу (көру өткірлігін жәнекөру аймағының шегін анықтау)» KZ 🇰🇿 Есту мүшесінің құрылысы.(Естудің маңызы. Естудің бұзылу себептері. Есту мүшесінің гигиенасы).Зертханалық жұмыс «Дыбысты қабылдау ерекшеліктерін зерттеу». (құлақтың есту өткірлігінанықтау) KZ 🇰🇿 Типы соединения костей: неподвижное, полуподвижное, подвижное RU 🇷🇺 Строение и функции суставов. Приспособленность соединения костей к выполняемым функциям RU 🇷🇺 Урок 9 RU 🇷🇺 Урок 10 RU 🇷🇺 Значение кожи, строение и функции. Регуляция потоотделения.Урок 3 RU 🇷🇺 Урок 11 RU 🇷🇺 Урок 12 RU 🇷🇺 12-сабақ KZ 🇰🇿 Таяқшаның, құтышаның және түкті жасушалардың құрылымы мен қызметтері. Зертханалық жұмыс «Соқыр дақты анықтау, түстердің араласуына тәжірибе, дыбыстың ауа және сүйек арқылы өтуі» KZ 🇰🇿 «Гормондар», «Гуморальдық реттелу» ұғымдары. Эндокринді, экзокринді және аралас бездердің орналасуы және қызметі. Бездерден бөлінетін гормондар KZ 🇰🇿 Структура и функции палочек и колбочек, волосковых клеток. Лабораторная работа «Определение слепого пятна, опыт со смешением цветов, воздушной и костной проводимости» RU 🇷🇺 Понятия «гормоны», «гуморальная регуляция». Месторасположение и функции эндокринных, экзокринных и смешанных желез. Гормоны, выделяемые железами RU 🇷🇺 Адам денесінде орналасқан тері рецепторлары (терморецепторлар, механорецепторлар, ноцицепторлар). Зертханалық жұмыс «Тері сезімталдығын зерттеу» KZ 🇰🇿 Заболевания, вызванные нарушениями функций эндокринных желез (гипо- и гиперфункция) RU 🇷🇺 Рецепторы, расположенные в теле человека (терморецепторы, механорецепторы, ноцицепторы). Лабораторная работа «Исследование кожной чувствительности». RU 🇷🇺 Эндокринді бездер қызметтерінің бұзылуынан туындаған аурулар (гипо- және гиперфункция) KZ 🇰🇿 Урок 19 RU 🇷🇺 19-сабақ KZ 🇰🇿

9 сынып Темы:

Бұлшықеттің жұмысы. Демонстрация «Негізгі бұлшықеттердің жұмысын өзіндік бақылау, иық белдеуінің қол қозғалысындағы рөлі. Бұлшықет қозғалысын реттеу» KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Статикалық және динамикалық жұмыс кезіндегібұлшық еттің қажуын зерттеу» KZ 🇰🇿 Дезоксирибонуклеин қышқылының молекулалық құрылысының принциптері KZ 🇰🇿 Дезоксирибонуклеин қышқылы молекуласын модельдеу(нуклеотидтердің комплементарлылығы) KZ 🇰🇿 Интерфаза. Интерфаза кезеңдері: G1, S және G2 KZ 🇰🇿 Митоз. Митоз фазалары. Зертханалық жұмыс «Пияз тамыр ұшындағыжасушалардан митозды зерттеу» KZ 🇰🇿 Мейоз. Мейоз фазалары. Мейоз бен митозды салыстыру. Модельдеу «Митоз кезеңдерін зерттеу» KZ 🇰🇿 Мендель ашқан белгілердің тұқымқуалау заңдылықтары. Тұқымқуалаушылықты зерттеудің гибридологиялық әдісі KZ 🇰🇿 Тұқымқуалаушылық заңдылықтарының цитологиялық негіздері. Гаметалар тазалығы және оның цитологиялық негіздемесі. Моногибридті будандастыру KZ 🇰🇿 Дигибридті будандастыру. Басымдылық заңы. Ажырау заңы KZ 🇰🇿 Аллельді гендердің әрекеттесуі: толық және толымсыз доминанттылық белгілердің пайда болуы KZ 🇰🇿 Работа мышц. Демонстрация «Работа основных мышц, роль плечевого пояса в движениях руки. Регуляция мышечных движений». RU 🇷🇺 Лабораторная работа «Изучение процесса утомления мышц при статическойи динамической работе» RU 🇷🇺 Жыныс генетикасы. Жынысты анықтаудың генетикалық механизмі. KZ 🇰🇿 Принципы строения молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты RU 🇷🇺 Моделирорование молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты (комплементарность нуклеотидов) RU 🇷🇺 Интерфаза. Стадии интерфазы: G1, S и G2 RU 🇷🇺 Митоз. Фазы митоза.Лабораторная работа «Исследование митоза в клетках корешка лука» RU 🇷🇺 Талдаушы шағылыстыру ұғымы мен оның практикалық маңызы KZ 🇰🇿 Жыныспен тіркесіп тұқымқуалау. Гемофилия және дальтонизм KZ 🇰🇿 Мейоз. Фазы мейоза. Сравнение митоза и мейоза. Моделирование «Изучение фаз мейоза» RU 🇷🇺 Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности RU 🇷🇺 Цитологические основы генетических законов наследования. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Moногибридное скрещивание. RU 🇷🇺 Дигибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. RU 🇷🇺 Взаимодействие аллельных генов: полное и неполное. Явление доминирования признаков RU 🇷🇺 Понятие анализирующего скрещивания и его практическое значение RU 🇷🇺 15-сабақ KZ 🇰🇿 16-сабақ KZ 🇰🇿 Урок 15 RU 🇷🇺 Урок 16 RU 🇷🇺 Урок 17 RU 🇷🇺 Урок 18 RU 🇷🇺 17-сабақ KZ 🇰🇿 18-сабақ KZ 🇰🇿 Урок 19 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Митоз. Жасушада митоздың әр түрлі кезеңдерінде жүретін үрдістер KZ 🇰🇿 Өсімдіктер мен жануарлардағы гаметогенез. Гаметалар. Гаметогенез кезеңдер KZ 🇰🇿 Өсімдіктердегі спорогенез және гаметогенез KZ 🇰🇿 Онкологиялық жаңа түзілулердің пайда болуы. KZ 🇰🇿 Обыралды жағдайлардың туындауына әсер етуші факторлар KZ 🇰🇿 7-сабақ KZ 🇰🇿 8-сабақ KZ 🇰🇿 Модификациялық өзгергіштік KZ 🇰🇿 Белгілердің өзгеруіндегі вариациялық қатарлар KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Вариациялық қатар мен қисыққа құрылғанмодификациялық өзгергіштікті зерттеу» KZ 🇰🇿 12-сабақ KZ 🇰🇿 13-сабақ KZ 🇰🇿 14-сабақ KZ 🇰🇿 15-сабақ KZ 🇰🇿 16-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Өсімдіктер мен жануарлардағы гаметогенез. Гаметалар. KZ 🇰🇿 2-сабақ KZ 🇰🇿 3-сабақ KZ 🇰🇿 4-сабақ KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Вариациялық қатар мен қисыққа құрылған модификациялық өзгергіштікті зерттеу». KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Митоз. Процессы, происходящие в клетке в различные фазы митоза RU 🇷🇺 Гаметогенез у растений и животных. Гаметы. Стадии гаметогенеза. RU 🇷🇺 Спорогенез и гаметогенез у растений. RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Гаметогенез у растений и животных. Гаметы RU 🇷🇺 Стадии гаметогенеза. Сперматогенез и гаметогенез растений RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

17-сабақ KZ 🇰🇿 18-сабақ KZ 🇰🇿 20-сабақ KZ 🇰🇿 Возникновение онкологических новообразований RU 🇷🇺 Факторы, способствующие возникновению предраковых состояний RU 🇷🇺 Урок 7 RU 🇷🇺 Урок 8 RU 🇷🇺 Модификационная изменчивость RU 🇷🇺 Вариационные ряды изменчивости признаков RU 🇷🇺 Лабораторная работа «Изучение модификационной изменчивости,построение вариационного ряда и кривой» RU 🇷🇺 Цитологические основы наследования признаков RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Возникновение онкологических новообразований.Факторы, способствующие возникновению предраковых состояний RU 🇷🇺 Урок 4 RU 🇷🇺 Урок 5 RU 🇷🇺 10-сабақ KZ 🇰🇿 9-сабақ KZ 🇰🇿 8-сабақ KZ 🇰🇿 7-сабақ KZ 🇰🇿 5-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

23-сабақ KZ 🇰🇿 22-сабақ KZ 🇰🇿 21-сабақ KZ 🇰🇿 24-сабақ KZ 🇰🇿 25-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Гендік, хромосомалық, геномдық мутациялар KZ 🇰🇿 Модельдеу «Адам кариограммасын құру. Геномдық мутацияны оқып білу». KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Наследование, сцепленное с полом RU 🇷🇺 Урок 15 RU 🇷🇺 Урок 16 RU 🇷🇺 Урок 17 RU 🇷🇺 Урок 18 RU 🇷🇺 Урок 20 RU 🇷🇺 Независимое распределение хромосом при дигибридном скрещивании RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Урок 7 RU 🇷🇺 Урок 8 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

26-сабақ KZ 🇰🇿 Лабораторная работа «Определение уровня митотической активности в клетках корешка лука» RU 🇷🇺 Урок 19 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Урок 6 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Зертханалық жұмыс «пияз тамыры ұшындағы жасушалардан митоздың белсенділік деңгейін анықтау» KZ 🇰🇿 19-сабақ KZ 🇰🇿 Урок 21 RU 🇷🇺 Урок 22 RU 🇷🇺 Урок 23 RU 🇷🇺 Урок 24 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Генные, хромосомные, геномные мутации RU 🇷🇺 Моделирование «Составление кариограммы хромосомного набора человека. Изучение геномных мутаций» RU 🇷🇺 Урок 13 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

27-сабақ KZ 🇰🇿 28-сабақ KZ 🇰🇿 Тұқымқуалайтын өзгергіштік пен эволюция арасындағы өзара байланыс. Тұқымқуалайтын өзгергіштік – эволюция негізі. KZ 🇰🇿 Комбинативтік өзгергіштік, мутациялар. Табиғи сұрыпталу. Тіршілік үшін күрес. KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Тұқымқуалайтын өзгергіштік пен эволюция арасындағы өзара байланыс. Тұқымқуалайтын өзгергіштік – эволюция негізі. Комбинативтік өзгергіштік, мутациялар. Табиғи сұрыпталу. KZ 🇰🇿 Тіршілік үшін күрес. Гендер дрейфі. Популяциялық толқындар. KZ 🇰🇿 Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Комплиментарность. Полимерия. Множественный аллелизм' RU 🇷🇺 Внезапная и индуцированная мутация' RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Урок 29 RU 🇷🇺 Урок 30 RU 🇷🇺 Урок 31 RU 🇷🇺 Урок 32 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Доказательства эволюции. Сравнительно-анатомические, молекулярно-генетические, эмбриологические, палеонтологические, биогеографические, биохимические доказательства RU 🇷🇺 Урок 16 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Гендер дрейфі. Популяциялық толқындар KZ 🇰🇿 Эволюцияның дәлелдемелері. Салыстырмалы-анатомиялық. Эмбриологиялық. KZ 🇰🇿 Түр түзілудің тәсілдері. Түр түзілудің механизмі. Түр түзілудің оқшаулаушы механизмі. Түр түзілудегі репродуктивті оқшаулану. Полиплоидия және гибридизация. KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

18-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Урок 33 RU 🇷🇺 Урок 34 RU 🇷🇺 Урок 35 RU 🇷🇺 Урок 36 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Урок 17 RU 🇷🇺 Урок 18 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Урок 37 RU 🇷🇺 Способы улучшения сельскохозяйственных растений и животных с помощью методов селекции. Гибридизация (скрещивание). Полиплоидия. Искусственный мутагенез RU 🇷🇺 Урок 39 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Урок 19 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Селекция әдістері арқылы ауыл шаруашылық өсімдіктері мен жануарлардың қолтұқымдарын жақсарту тәсілдері. Гибридизация (будандастыру). Полиплоидия. Жасанды мутагенез. KZ 🇰🇿 39-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

19-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Жасушалардың негізгі компоненттерін анықтау KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Жасушалардың негізгі компоненттерін микрофотографиялар қолданып сипаттау» KZ 🇰🇿 Органеллалардың сызықтық ұлғаюын есептеу KZ 🇰🇿 Оптикалық және электронды микроскоптардың үлкейту және айқындау мүмкіндіктері арасындағы айырмашылықтар KZ 🇰🇿 Окуляр-микрометр мен объект-микрометрді жасушалардың мөлшерін есептеуде қолдану KZ 🇰🇿 Сабақ тақырыбы Микробиологиялық зерттеулердің кезеңдері. Микроағзалармен жұмыс жасағандағы дезинфекциялау және стерильдеу әдістері KZ 🇰🇿 Қоректік орталардың түрлері және оларды әзірлеу KZ 🇰🇿 Қоректік орталарға себу тәсілдері мен техникасы. Инкубация KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Сүтқышқылды өнімдердің түрлі қоректік ортадағы микрофлорасын зерттеу» KZ 🇰🇿 Грамоң және грамтеріс бактериялар KZ 🇰🇿 Грамоң және грамтеріс бактериялар құрылысының ерекшеліктері. Өкілдері. KZ 🇰🇿 «Бактерияларды грам бойынша бояу» зертханалық жұмысы KZ 🇰🇿 «Рекомбинантты дезоксирибонуклеин қышқылы» ұғымы KZ 🇰🇿 Рекомбинантты дезоксирибонуклеин қышқылдарын алу тәсілдері KZ 🇰🇿 Рекомбинантты дезоксирибонуклеин қышқылын қолдану KZ 🇰🇿 Плазмид қасиеттері және оларды генетикалық клондау кезінде қолдану. «Клондау» ұғымы. KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Бағаналы жасушалар ұғымы және олардыңқасиеттері (қайта жаңаруы, жіктелуі).1-сабақ KZ 🇰🇿 Дезоксирибонуклеин қышқылының кездейсоқмутациясы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Генетикалық үдерістер : репликацияның және рекомбинацияныңқателері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Халықаралық «Адам геномы» жобасы. Адамның геномдық дезоксирибонуклеин қышқылын секвенирлеу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Халықаралық "Адам геномы" жобасы аясында жүргізілген зерттеулердің маңызы. 2 сабақ KZ 🇰🇿 Жасушалардың негізгі компоненттерін анықтау. 1-сабқ KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс "Жасушалардың негізгі компоненттерін микрофотографиялар қолданып сипаттау". 2 сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Определение основных компонентов клеток RU 🇷🇺 Лабораторная работа «Описание основных компонентов клеток сиспользованием микрофотографий» RU 🇷🇺 Расчет линейного увеличения органелл RU 🇷🇺 Урок 4 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Стволовые клетки: понятие и свойства (самообновление,дифференциацияэ) 1 урок RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Ағзаарды клондау тәсілдері KZ 🇰🇿 «Микроклоналды көбею» ұғымы KZ 🇰🇿 Өсімдіктердің микроклоналды көбею кезеңдері мен әдістері KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

9-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Использование окуляр-микрометра и объект-микрометра для вычисления размера клеток. RU 🇷🇺 Этапы микробиологических исследований. Методы дезинфекции и стерилизации при работе с микроорганизмами RU 🇷🇺 Виды питательных сред и их подготовка RU 🇷🇺 Способы и техника посева на питательные среды. Инкубация RU 🇷🇺 Грамположительные и грамотрицательные бактерии RU 🇷🇺 Особенности строения грамположительных и грамотрицательных бактерий. Представители RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Ошибки генетических процессов: репликации и рекомбинации2 урок RU 🇷🇺 Мировой проект «Геном человека». Секвенирование геномной дезоксирибонуклеиновой кислоты человека. Урок 1 RU 🇷🇺 12-сабақ KZ 🇰🇿 11-сабақ KZ 🇰🇿 13-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Понятие «рекомбинантная дезоксирибонуклеиновая кислота» RU 🇷🇺 Способы получения рекомбинантных дезоксирибонуклеиновых кислот RU 🇷🇺 Свойства плазмид и их использование в генетическом клонировании.Понятие «клонирование» RU 🇷🇺 Понятие «микроклональное размножение» RU 🇷🇺 Этапы и методы микроклонального размножения растений RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Определение основных компонентов клеток.Урок 1 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Урок 18 RU 🇷🇺 22-сабақ KZ 🇰🇿 23-сабақ KZ 🇰🇿 24-сабақ KZ 🇰🇿 Лабораторная работа "Определение фактического размера клеток с использованием окуляр-микрометра и объект-микрометра" RU 🇷🇺 Лабораторная работа «Исследование микрофлоры кисломолочных продуктов на разных питательных средах» RU 🇷🇺 Лабораторная работа «Окрашивание бактерий по Граму» RU 🇷🇺 Применение рекомбинантных дезоксирибонуклеиновых кислот RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Виды стволовых клеток: эмбриональные и соматические.Практическое использование. Этический аспект RU 🇷🇺 Спонтанные мутации дезоксирибонуклеиновой кислоты1 урок RU 🇷🇺 Биологическое значение исследований, проведенных в рамках проекта "Геном человека". Урок 2 RU 🇷🇺 Лабораторная работа "Описание основных компонентов клеток с использованием микрофотографий" 2 урок RU 🇷🇺 Урок 9 RU 🇷🇺 Урок 10 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Зертханалық жұмыс «Окуляр-микрометр мен объект-микрометрді қолдана отырып жасушалардың нақты мөлшерін анықтау» KZ 🇰🇿 Микроклоналды көбеюдің маңызы KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Бағаналы жасушалардың түрлері: эмбрионалды жәнесоматикалықБағаналы жасушалардың практикада қолданылуы. Этикалықаспектісі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 10-сабақ KZ 🇰🇿 14-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Значение микроклонального размножения RU 🇷🇺 Применение ферментов в медицине RU 🇷🇺 Применение ферментов в химии. Урок 1 RU 🇷🇺 Применение ферментов в химии Урок 2 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Урок 11 RU 🇷🇺 Урок 12 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Электромагниттік толқындарының адам ағзасына әсер ету ерекшеліктері KZ 🇰🇿 Дыбыс толқындарының адам ағзасына әсер ету ерекшеліктері KZ 🇰🇿 27-сабақ KZ 🇰🇿 Эпигенетика және эпигеномика KZ 🇰🇿 Дезоксирибонуклеин қышқылының метилденуі KZ 🇰🇿 36-сабақ KZ 🇰🇿 Урок 29 RU 🇷🇺 Урок 30 RU 🇷🇺 Урок 31 RU 🇷🇺 Понятие «Биоинформатика» RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Урок 15 RU 🇷🇺 Урок 16 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Адамдағы эпигенетикалық салдарлар KZ 🇰🇿 32-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

15-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Применение инструментов биоинформатики в исследованиях. RU 🇷🇺 Метод экстракорпорального оплодотворения и его значение RU 🇷🇺 Этические аспекты экстракорпорального оплодотворения RU 🇷🇺 Значение моноклональных антител RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Урок 17 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

33-сабақ KZ 🇰🇿 Экстракорпоральды ұрықтандыру әдісі және оның маңызы KZ 🇰🇿 Экстракорпоральды ұрықтандырудың этикалық аспектілері KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

18-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Производство моноклональных антител RU 🇷🇺 Диагностика заболеваний с помощью моноклональных антител RU 🇷🇺 Лечение заболеваний с помощью моноклональных антител RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Урок 19 RU 🇷🇺 19-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Моноклоналды антиденелердің өндірісі' KZ 🇰🇿 Моноклоналды антиденелер көмегімен ауруларды диагностикалау ' KZ 🇰🇿 Моноклоналды антиденелер көмегімен ауруларды емдеу' KZ 🇰🇿

Программа обучения содержит множество дисциплин. Каждый онлайн урок в несёт поток терминов, теорем, примеров. Ученик не может правильно выполнить «домашку», чувствует себя глупо, снижается интерес к учёбе. Для этого и создан наш ресурс!

Тут собраны советы по самым сложным наукам: математика, алгебра и геометрия, физика и химия. "NURSABAQ.KZ" - это не бездумное списывание, это - инструмент для увеличения успеваемости, получения максимальной пользы из учебной деятельности.