akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Биология

7 сынып Темы:

Ортаның экологиялық факторлары: абиотикалық (температура, жарық, рН, ылғалдылық) биотикалық (микроағзалар, жануарлар, өсімдіктер). KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Жергілікті жердің экожүйелерін зерттеу (мектеп ауласы мысалында)» KZ 🇰🇿 Қоректік тізбектер және қоректік торлар. Модельдеу «Қоректік тізбек пен торды құру» KZ 🇰🇿 Экологиялық сукцессиялар: Бірінші және екінші реттік сукцессиялар. Экожүйелердің алмасуы KZ 🇰🇿 Адам экожүйенің бір бөлігі. Антропогендік фактор KZ 🇰🇿 Адам әрекеттерінің экожүйеге жағымсыз әсері KZ 🇰🇿 Қазақстандағы және жергілікті жердегі ерекше қорғалатын аймақтар. ҚР Қызыл кітабы KZ 🇰🇿 Тірі ағзалардың бес патшалығына жалпы сипаттама. Өсімдіктер мен жануарларды жүйелеудің маңызы KZ 🇰🇿 Омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың сыртқы құрылысындағы ерекшеліктер KZ 🇰🇿 Дихотомиялық әдіс. Дихотомиялық кілттерді қолдану KZ 🇰🇿 Жасуша, ұлпа, мүше, мүшелер жүйесі түсініктері. Өсімдіктер және жануарлар жасушаларын салыстыру KZ 🇰🇿 Судың қасиеттері. Зертханалық жұмыс «Судың тірі ағзалар үшін маңызы мен қасиеттерін зерттеу» KZ 🇰🇿 Тірі ағзалар тіршілік әрекеттері үшін микро- және макроэлементтердің ролі KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Азық-түліктерде көмірсулар, нәруыздар және майларды зерттеу» KZ 🇰🇿 Тыңайтқыштар. (органикалық және минералдық (азотты, калийлі жәнефосфорлы) KZ 🇰🇿 Тірі ағзалар тіршілік әрекеттері үшін микро-және макроэлементтердің рөлі. Қайталау KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Азық-түліктерде көмірсулар, нәруыздар және майларды зерттеу». Қайталау KZ 🇰🇿 Экологические факторы среды: абиотические (температура, свет, рН, влажность), биотические (микроорганизмы, животные, растения). RU 🇷🇺 Лабораторная работа «Исследование местной экосистемы (на примере школьного участка)». RU 🇷🇺 Пищевые цепи и пищевые сети. Моделирование «Построение пищевых цепей и сетей» RU 🇷🇺 Экологические сукцессии: первичная и вторичная сукцессия. Смена экосистем. RU 🇷🇺 Человек как часть экосистемы. Антропогенный фактор RU 🇷🇺 Негативное влияние деятельности человека на экосистему RU 🇷🇺 Особо охраняемые территории Казахстана и своего региона. Животные и растения местного региона, занесенные в Красную книгу Казахстана RU 🇷🇺 Общая характеристика пяти царств живых организмов. Значение классификации растений и животных RU 🇷🇺 Особенности внешнего строения беспозвоночных и позвоночных животных RU 🇷🇺 Дихотомический метод. Использование дихотомических ключей RU 🇷🇺 Понятия: «клетка», «ткань», «орган», система органов». Сравнение растительной и животной клетки RU 🇷🇺 Свойства воды. Лабораторная работа «Исследование свойств и значения воды для живых организмов» RU 🇷🇺 Значение микро- и макроэлементов для жизнедеятельности организмов RU 🇷🇺 Органические вещества. Лабораторная работа «Исследование наличия углеводов, белков, жиров в продуктах питания RU 🇷🇺 Минеральные удобрения RU 🇷🇺 Значение микро- и макроэлементов для жизнедеятельности организмов. Повторение RU 🇷🇺 Органические вещества. Лабораторная работа «Исследование наличия углеводов, белков, жиров в продуктах питания». Повторение RU 🇷🇺

8 сынып Темы:

Жасуша – тірі ағзалардың құрылымдық негізгі өлшем бірлігі. Прокариот және эукариот жасушалардың құрылысы KZ 🇰🇿 Өсімдік және жануар ұлпаларының әртүрлілігі. Зертханалық жұмыс «Өсімдіктер ұлпаларын жіктеу». Зертханалық жұмыс «Жануарлар ұлпаларын жіктеу» KZ 🇰🇿 Жасушаның құрамындағы органикалық заттар. Мономерлер мен полимерлер арасындағы айырмашылық KZ 🇰🇿 Көмірсулардың қасиеттері мен қызметтері. Липидтердің түрлері, қасиеттері мен қызметтері KZ 🇰🇿 Нәруыздар, қасиеттері мен қызметтері KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс. Өсімдіктер бөлімдеріндегі ерекшелік белгілерді анықтау. KZ 🇰🇿 Саңырауқұлақтар патшалығы KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Дара жарнақты және қосжарнақтылар өсімдіктер кластарының белгілерін зерттеу». KZ 🇰🇿 Буынаяқтылар типі. Хордалылар типі. Сыртқы белгілеріне қарай салыстырмалы сипаттама. Демонстрация «Хордалы жануарлар мен буынаяқтылардың ерекшелік белгілерін анықтау» KZ 🇰🇿 Жауын құртының, сиырдың және адамның асқорыту жүйесінің құрылысы KZ 🇰🇿 Тістің құрылысы мен қызметі, сүт тістердің тұрақты тістерге ауысуы. Тіс гигиенасы KZ 🇰🇿 Адамның асқорыту жолдарының құрылысы. Асқорыту бездері. Асқорыту мүшелерінің қызметі KZ 🇰🇿 Тамақтану гигиенасы. Асқорыту мүшелерінің жұқпалы аурулары және олардың алдын алу KZ 🇰🇿 Дәрумендер және олардың маңызы KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Тағамдық заттар құрамынан С дәруменді анықтау» KZ 🇰🇿 Тамақтану гигиенасы. Асқорыту мүшелерінің жұқпалы аурулары және олардың алдын алу. Қайталау KZ 🇰🇿 Дәрумендер және олардың маңызы. Қайталау KZ 🇰🇿 Клетка – основная структурная единица организма. Строение клеток прокариот и эукариот RU 🇷🇺 Разнообразие тканей у растений и животных. Лабораторная работа «Классификация тканей растений». Лабораторная работа «Классификация тканей животных» RU 🇷🇺 Органические вещества клетки. Различия между мономерами и полимерами. RU 🇷🇺 Значение и функции различных видов углеводов. Разнообразие, свойства и функции липидов RU 🇷🇺 Белки, свойства и функции RU 🇷🇺 Лабораторная работа «Определение отличительных признаков отделов растений: водоросли, моховидные, папоротниковидные, голосеменные и покрытосеменные» RU 🇷🇺 Царство Грибы. Плесневые грибы: мукор, пеницилл. Одноклеточные грибы – дрожжи. Многоклеточные грибы. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы RU 🇷🇺 Лабораторная работа «Исследование признаков классов однодольных и двудольных растений» RU 🇷🇺 Тип членистоногие. Тип хордовые. Сравнительная характеристика по внешним признакам. Демонстрация «Определение отличительных признаков классов членистоногих и хордовых животных» RU 🇷🇺 Строение пищеварительной системы дождевого червя, коровы и человека. RU 🇷🇺 Строение и функция зубов. Гигиена зубов RU 🇷🇺 Строение пищеварительного тракта человека. Пищеварительные железы. Функции органов пищеварения RU 🇷🇺 Гигиена питания. Инфекционные заболевания органов пищеварения и их профилактика. Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний. Меры профилактики пищевых отравлений. Меры первой помощи. Профилактика глистных заболеваний RU 🇷🇺 Витамины и их значение. Авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы RU 🇷🇺 Лабораторная работа «Определение витамина С в продуктах питания» RU 🇷🇺 Гигиена питания. Инфекционные заболевания органов пищеварения и их профилактика. Повторение RU 🇷🇺 Витамины и их значение. Авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Повторение RU 🇷🇺

9 сынып Темы:

Жасушаның негізгі компоненттерінің қызметтері. Жасуша құрылысы. Жасушаның негізгі компоненттерінің қызметтері KZ 🇰🇿 Жасушалардың сызықтық ұлғаюын есептеу. Модельдеу «Микрофотографияларды пайдаланып жасушаның сызықтық ұлғаюын есептеу» KZ 🇰🇿 Бинарлы номенклатура. Зертханалық жұмыс «Анықтағыш көмегімен өсімдіктер мен жануарлар түрлерін анықтау» KZ 🇰🇿 Популяцияның өсуінің экспоненциалды және сигмоидты қисығы KZ 🇰🇿 Экожүйедегі энергия тасымаланың тиімділігі. Энергия ағыны және қоректік тізбектер. Экологиялық пирамида түрлері KZ 🇰🇿 Табиғаттағы көміртек пен азот айналымы. Биосферадағы биохимиялық үрдістер. Топырақ пен шөгінді жыныстар түзудегі тірі ағзалардың рөлі KZ 🇰🇿 Пайдалы қазбаларды өндірудің қоршаған орта мен адам денсаулығына әсері KZ 🇰🇿 Пестицидтердің қоршаған орта мен адам денсаулығына әсері KZ 🇰🇿 Парниктік эффект және озон қабатының жұқаруы. Дүниежүзілік мұхит деңгейінің, су мен атмосфера температурасының көтерілуінің тірі ағзаларға әсері KZ 🇰🇿 Ыдырау үдерісі. Сіңіру және бөліп шығару. Асқорыту ферменттерінің әсері. Асқорытудағы ферменттердің маңызы KZ 🇰🇿 Ферменттердің әсер ету механизмі. Ферменттің белсенді орталығы. Зертханалық жұмыс «Ферменттердің белсенділігіне әр түрлі жағдайлардың (температура, pH) әсерін зерттеу» KZ 🇰🇿 Өттің әсерінен майлардың эмульгациясы. Зертханалық жұмыс «Өттің әсерінен майлардың эмульгациялануын зерттеу» KZ 🇰🇿 Активті және пассивті тасымалдардың ұқсастығы мен айырмашылығы. Жасуша мембранасы арқылы тасымалдану. Белсенді тасымалдану кезіндегі энергияның жұмсалуы KZ 🇰🇿 Сыртқы және ішкі факторлардың транспирацияға әсері. Зертханалық жұмыс «Транспирация үдерісі кезіндегі сыртқы факторларды (температура, ылғалдылық пен су буының қысымы, ауа қозғалысын) зерттеу» KZ 🇰🇿 Сыртқы факторлардың (температура, ылғалдылық, жарық) флоэмада зат тасымалына әсері KZ 🇰🇿 Активті және пассивті тасымалдардың ұқсастығы мен айырмашылығы. Жасуша мембранасы арқылы тасымалдану. Белсенді тасымалдану кезіндегі энергияның жұмсалуы. Қайталау KZ 🇰🇿 Сыртқы және ішкі факторлардың транспирацияға әсері. Зертханалық жұмыс «Транспирация үдерісі кезіндегі сыртқы факторларды зерттеу». Қайталау KZ 🇰🇿 Основные компоненты клетки. Строение клетки. Функции основных компонентов клетки. RU 🇷🇺 Вычисление линейного увеличения клеток. Моделирование «Вычисление линейного увеличения клеток, используя микрофотографии» RU 🇷🇺 Бинарная номенклатура. Лабораторная работа «Определение видов растений и животных с помощью определителя» RU 🇷🇺 Экспоненциальные и сигмоидные кривые роста популяции RU 🇷🇺 Эффективность переноса энергии в экосистеме. Поток энергии и цепи питания. Виды экологических пирамид RU 🇷🇺 Круговорот азота и углерода в природе. Биохимические процессы в биосфере. Роль живых организмов в создании осадочных пород и почвы RU 🇷🇺 Влияние добычи и переработки полезных ископаемых на окружающую среду и здоровье человека RU 🇷🇺 Воздействие пестицидов на окружающую среду и здоровье человека RU 🇷🇺 Парниковый эффект и истощение озонового слоя. Влияние повышения температуры атмосферы и воды, уровня мирового океана на живые организмы RU 🇷🇺 Процесс расщепления. Действие пищеварительных ферментов. Роль ферментов в пищеварении. Абсорбция и выделение RU 🇷🇺 Механизм действия ферментов. Активный центр фермента. Лабораторная работа «Исследование влияния различных условий (температура, pН) на активность фермента» RU 🇷🇺 Эмульгирование жиров под действием желчи RU 🇷🇺 Сходства и различия активного и пассивного транспорта. Транспорт через клеточную мембрану. Затрата энергии при активном транспорте RU 🇷🇺 Внешние и внутренние факторы, влияющие на транспирацию. Лабораторная работа «Исследование внешних факторов: температуры, влажности и давления водяного пара, движения воздуха на процесс транспирации» RU 🇷🇺 Влияние внешних факторов на транспорт веществ по флоэме: температуры, влажности, света RU 🇷🇺 Сходства и различия активного и пассивного транспорта. Транспорт через клеточную мембрану. Затрата энергии при активном транспорте. Повторение RU 🇷🇺 Внешние и внутренние факторы, влияющие на транспирацию. Лабораторная работа «Исследование внешних факторов: температуры, влажности и давления водяного пара, движения воздуха на процесс транспирации». Повторение RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Жердегі тіршілік үшін судың маңызы KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Жердегі тіршілік үшін судың маңызы KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Жердегі тіршілік үшін судың маңызы. Практикалық жұмыс. Судың қасиеттерін зерттеу KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Көмірсуларды жіктеу: моносахаридтер, дисахаридтер, полисахаридтер және олардың қызметтері KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Көмірсуларды жіктеу: моносахаридтер, дисахаридтер, полисахаридтер KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Липидтердің құрылымдық компоненттері. Майлардың құрылысы мен қызметтері KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Көмірсуларының химиялық құрылымы KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Нәруыздарды құрамы (жай, күрделі) және қызметі бойынша жіктеу KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Нәруыздардың құрылымдық деңгейлері мен құрылысы. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Нәруыздардың құрылымдық деңгейлері мен құрылысы KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Редуцирленетін және редуцирлен-бейтін қанттар KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Нәруыз денатурациясы мен ренатурациясы. Зертханалық жұмыс «Нәруыздардың құрылымына әр түрлі жағдайлардың әсері (температура, pH)» KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Зертханалық жұмыс «Редуцирленетін және редуцирлен-бейтін қанттардың тотықсыздан-дыру қабілетін зерттеу» KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Биологиялық нысандарда нәруыздың болуы. Зертханалық жұмыс «Биологиялық нысандарда нәруыздың болуын анықтау» KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Липидтердің құрылымдық компонентері KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

ДНҚ репликация үдерісі. Мезелсон мен Сталь тәжірибесі. Чаргафф ережесі KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Майлардың химиялық құрылысы мен қызметтері KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

РНҚ молекуласының құрылысы мен қызметтері. Матрицалық (ақпараттық) рибонуклеин қышқылы KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Нәруыздарды құрамы (жай, күрделі) және қызметі бойынша жіктеу KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Рибосомалық рибонуклеин қышқылы. Транспорттық рибонуклеин қышқылы KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Нәруыздардың құрылымдық деңгейлері мен құрылысы. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Рибонуклеин қышқылы және дезоксирибонуклеин қышқылы молекулалары құрылысының ұқсастықтары мен айырмашылықтары KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Нәруыз денатурациясы мен ренатурациясы. Зертханалық жұмыс «Нәруыздардың құрылымына әр түрлі жағдайлардың әсері (температура, pH)». KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Жасуша органоидтерінің құрылысы мен қызметтерінің ерекшеліктері. Жасушаның негізгі компоненттері. KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Биологиялық нысандарда нәруыздың болуы. Зертханалық жұмыс «Биологиялық нысандарда нәруыздың болуын анықтау» KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Жасушаның негізгі компоненттерінің қызметтері. Ядро KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Дезоксирибонуклеин қышқылының құрылысы KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Жасуша мембранасының құрылымы, қасиеттері және қызметтері арасындағы байланыс. Жасуша мембранасының сұйық -мозаикалық моделі. KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Дезоксирибонуклеин қышқылының құрылымы (бірінші және екінші реттік). KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Зертханалық жұмыс «Жасуша мембранасына әртүрлі жағдайлардың әсері» KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Дезоксирибонуклеин қышқылы молекуласының қызметі KZ 🇰🇿 Репликация механизмі. Дезоксирибонуклеин қышқылы KZ 🇰🇿 Мезельсон және Сталь тәжірибесі. Чаргафф ережесі KZ 🇰🇿 Рибонуклеин қышқылы молекуласының құрылысы мен қызметтері KZ 🇰🇿 Рибонуклеин қышқылы және дезоксирибонуклеин қышқылы молекулалары құрылысының ұқсастықтары мен айырмашылықтары KZ 🇰🇿 Жасуша органоидтерінің құрылысы мен қызметтерінің ерекшеліктері KZ 🇰🇿 Мембранасыз және бірмембраналы органоидтердің құрылыыс ерекшеліктері KZ 🇰🇿 Қосмембраналы органоидтердің құрылыыс ерекшеліктері KZ 🇰🇿 Ядро KZ 🇰🇿 Жасушаның негізгі компоненттерінің қызметтері KZ 🇰🇿 Жасуша мембранасының құрылымы, қасиеттері және қызметтері арасындағы байланыс. Жасуша мембранасының сұйық кристалды моделі KZ 🇰🇿 Мембраналық нәруыздардың, фосфолипидтердің, гликопротеиндердің, гликолипидтердің, холестеролдың қызметтері. KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Жасуша мембранасына әртүрлі жағдайлардың әсері» KZ 🇰🇿 Бактерия, саңырауқұлақ, өсімдік және жануар жасушаларының құрылым ерекшеліктері мен қызметтері KZ 🇰🇿 Ферменттер белсенділігіне әсер ететін факторлар мен жағдайлар: рН; температура; субстрат концентрациясы, фермент ингибитор және активатор KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Ферменттер белсенділігіне әр түрлі жағдайлардың әсері» KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Жасушаның негізгі компоненттерінің қызметтері. Ядро. Қайталау KZ 🇰🇿 Жасуша мембранасының құрылымы, қасиеттері және қызметтері арасындағы байланыс. Жасуша мембранасының сұйық -мозаикалық моделі. Мембраналық ақуыздардың, фосфолипидтердің, гликопротеиндердің, гликолипидтердің, холестеролдың қызметі. Қайталау KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Жасушаның негізгі компоненттерінің қызметтері. Қайталау KZ 🇰🇿 Жасуша мембранасының құрылымы, қасиеттері және қызметтері арасындағы байланыс. Жасуша мембранасының сұйық кристалды моделі. Қайталау KZ 🇰🇿 Мембраналық нәруыздардың, фосфолипидтердің, гликопротеиндердің, гликолипидтердің, холестеролдың қызметтері. Қайталау KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Жасуша мембранасына әр түрлі жағдайлардың әсері». Қайталау KZ 🇰🇿 Значение воды для жизни на Земле RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Значение воды для жизни на Земле RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Значение воды для жизни на Земле. Практическая работа «Исследование свойств воды» RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Классификация углеводов: моносахариды, дисахариды, полисахариды RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Классификация углеводов: моносахариды, дисахариды, полисахариды RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Структурные компоненты липидов RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Химическая структура углеводов RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Классификация белков по составу (простые, сложные) и по функциям RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Свойства и функции углеводов RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Строение и уровни структурной организации белков. Урок 2 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Редуцирующие и нередуцирующие сахара. RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Денатурация и ренатурация белков. Лабораторная работа «Влияние различных условий (температура, pH) на структуру белков» RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Лабораторная работа «Исследование восстановительной способности редуцирующих и нерудицирующих сахаров» RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Содержание белков в биологических объектах. Лабораторная работа «Определение содержания белков в биологических объектах» RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Структурные компоненты липидов RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Процесс репликации дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Эксперименты Мезелсона и Сталя. Правила Чаргаффа RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Свойства и функции жиров RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Строение и функции молекул рибонуклеиновой кислоты. Матричная (информационной) рибонуклеиновая кислота RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Классификация белков по составу (простые, сложные) и по функциям RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Рибосомная рибонуклеинова кислота. Транспортная рибонуклеиновая кислота RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Строение и уровни структурной организации белков. Урок 1 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Сходства и различия в строении молекул дезоксирибонуклеиновой кислоты и рибонуклеиновой кислоты RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Денатурация и ренатурация белков. Лабораторная работа «Влияние различных условий (температура, рН) на структуру белков» RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Особенности строения и функций органоидов в клетке. Основные компоненты клетки: клеточная стенка, плазматическая мембрана, цитоплазма и ее органоиды (немембранные, одномембранные и двумембранные).Ядро. Основные функции компонентов клетки RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Содержание белков в биологических объектах. Лабораторная работа «Определение содержания белков в биологических объектах» RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Основные функции компонентов клетки. Ядро RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Строение молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Взаимосвязь между структурой, свойствами и функциями клеточной мембраны. Жидкостно-мозаическая модель мембраны. Функции мембранных белков, фосфолипидов, гликопротеинов, гликолипидов, холестерола RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Структура дезоксирибонуклеиновой кислоты (первичная и вторичная цепи) RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Лабораторная работа «Влияние различных факторов на мембрану клеток» RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Функции молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты RU 🇷🇺 Механизм репликации дезоксирибонуклеиновой кислоты RU 🇷🇺 Эксперименты Мезелсона и Сталя. Правила Чаргаффа RU 🇷🇺 Строение и функции молекул рибонуклеиновой кислоты RU 🇷🇺 Сходства и различия в строении молекул дезоксирибонуклеиновой кислоты и рибонуклеиновой кислоты RU 🇷🇺 Особенности строения и функций органоидов в клетке RU 🇷🇺 Особенности строения немембранных и одномембранных органоидов RU 🇷🇺 Особенности строения двумембранных органоидов RU 🇷🇺 Ядро RU 🇷🇺 Основные функции компонентов клетки RU 🇷🇺 Взаимосвязь между структурой, свойствами и функциями клеточной мембраны. Жидкокристаллическая модель мембраны RU 🇷🇺 Функции мембранных белков, фосфолипидов, гликопротеинов, гликолипидов, холестерола RU 🇷🇺 Лабораторная работа «Влияние различных факторов на мембрану клеток» RU 🇷🇺 Особенности структуры и функции клеток бактерий, грибов, растений и животных RU 🇷🇺 Факторы и условия, влияющие на активность ферментов: рН; температура; концентрация субстрата, фермента, ингибитора и активатора RU 🇷🇺 Лабораторная работа «Влияние различных условий на активность ферментов» RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Основные функции компонентов клетки. Ядро. Повторение RU 🇷🇺 Взаимосвязь между структурой, свойствами и функциями клеточной мембраны. Жидкостно-мозаическая модель мембраны. Функции мембранных белков, фосфолипидов, гликопротеинов, гликолипидов, холестерола. Повторение RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Основные функции компонентов клетки. Повторение RU 🇷🇺 Взаимосвязь между структурой, свойствами и функциями клеточной мембраны. Жидкокристаллическая модель мембраны. Повторение RU 🇷🇺 Функции мембранных белков, фосфолипидов, гликопротеинов, гликолипидов, холестерола. Повторение RU 🇷🇺 Лабораторная работа «Влияние различных факторов на мембрану клеток». Повторение RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Антиденелердің құрылысы мен құрылымы. Антиденелердің арнайылығы (белсенді орталығының). KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Антиген мен антидененің әрекеттесу механизмі KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Антиген мен антидененің әрекеттесу механизмі KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Фермент пен субстраттың өзара әрекеттесуі механизмі Ферментативті катализде белсенді орталықтың рөлі KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Фермент пен субстраттың өзара әрекеттесу механизмі KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Зертханалық жұмыс «Ферменттердің белсенділігіне иммобилизациялаудың әсерін зерттеу» KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Ферментативті катализдегі белсенді орталықтың рөлі. Фишер теориясы KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Транскрипция KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Зертханалық жұмыс «Иммобилизация-лаудың ферменттердің белсенділігіне әсерін зерттеу» KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Трансляция кезеңдері KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Ферменттердің бәсекелес және бәсекелес емес ингибирленуі KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Генетикалық кодтың қасиеттері: үшөрімділігі, көптігі, әмбебаптығы, бірін-бірі жаппайтындығы KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Зертханалық жұмыс «Активаторлар мен ингибиторлардың ферменттік реакцияның жылдамдығына әсерін зерттеу» KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Хлоропластың құрылымдық компоненттері және олардың қызметтері. Фотосинтездің пигменттері KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Транскрипция. мРНҚ посттранскрипциялық модификациясы KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Зертханалық жұмыс «Әртүрлі өсімдік жасушаларында фотосинтездеуші пигменттердің болуын зерттеу» KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Трансляция кезеңдері KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Фотосинтездің жарық кезеңі KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Генетикалық кодтың қасиеттері: үшөрімділігі, көптігі, әмбебаптығы, бірін-бірі жаппайтындығы KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Фотофосфорлану KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Хлоропласттың құрылымдық компоненттері және олардың KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Фотосинтездің қараңғы кезеңі KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Зертханалық жұмыс «Әртүрлі өсімдік жасушаларында фотосинтездеуші пигменттердің болуын зерттеу» KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Кальвин циклі KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Фотосинтездің жарық кезеңі KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Фотосинтез жылдамдығына әсер ететін факторлар. Фотосинтездің шектеуші факторлары: жарық толқынының ұзындығы мен қарқындылығы, көмірқышқыл газының концентрациясы, температура KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Фотофосфорлану KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Зертханалық жұмыс «Шектеуші факторлардың фотосинтездің интенсивтілігіне әсерін зерттеу» KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Фотосинтездің қараңғы кезеңі KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Хемосинтез. Фотосинтез бен хемосинтез үдерістерін салыстыру KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Кальвин циклі KZ 🇰🇿 С3 және С4 өсімдіктер жапырақтарының анатомиясы. Мезофилл жасушала-рында көмірқышқыл газын фиксациялаудың ерекшеліктері. Көмірқышқыл газының акцепторлары KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «С3 және С4 өсімдіктер жапырақтарының мезофилін микропрепараттар арқылы зерттеу» KZ 🇰🇿 Фотосинтездің жылдамдығына әсер ететін факторлар. Фотосинтездің шектеуші факторлары: жарық толқыны-ның ұзындығы мен жарық интенсивтілігі, көмірқышқыл газының концентрациясы, температура. KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Шектеуші факторлардың фотосинтездің интенсивтілігіне әсерін зерттеу» KZ 🇰🇿 Хемосинтез. Фотосинтез бен хемосинтез үдерістерін салыстыру KZ 🇰🇿 Өсімдіктердегі заттар транслокациясының механизмі KZ 🇰🇿 Өсімдіктердегі заттар транслокациясының механизмі. Тақырыпша: Өсімдіктердегі органикалық заттар транслокациясының механизмі KZ 🇰🇿 Заттар тасымалдануының симпласттық, апопласттық, вакуолярлық жолдары және олардың маңызы KZ 🇰🇿 Жасуша мембранасы арқылы заттар тасымалдануының типтері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жасуша мембранасы арқылы заттар тасымалдануының типтері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Натрий-калий сорғысы белсенді тасымал механизмінің мысалы ретінде. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Натрий-калий сорғысы белсенді тасымал механизмінің мысалы ретінде. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Мембраналық потенциалды сақтаудағы белсенді тасымалдың ролі KZ 🇰🇿 Су потенциалы KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Түрлі концентрациялы тұз ерітінділеріндегі жасушалардың су потенциалын анықтау» KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Фотосинтез жылдамдығына әсер ететін факторлар. Фотосинтездің шектеуші факторлары: жарық толқынының ұзындығы мен қарқындылығы, көмірқышқыл газының концентрациясы, температура. Қайталау KZ 🇰🇿 Зертханалық жұмыс «Шектеуші факторлардың фотосинтездің интенсивтілігіне әсерін зерттеу». Қайталау KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Жасуша мембранасы арқылы заттар тасымалдануының типтері. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Жасуша мембранасы арқылы заттар тасымалдануының типтері. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Натрий-калий сорғысы белсенді тасымал механизмінің мысалы ретінде. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Натрий-калий сорғысы белсенді тасымал механизмінің мысалы ретінде. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Строение и структура антител. Специфичность антител (активного центра). RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Механизм взаимодействия между антигеном и антителом RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Механизм взаимодействия между антигеном и антителом RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Механизм взаимодействия фермента и субстрата. Роль активного центра в ферментативном катализе. RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Механизм взаимодействия фермента и субстрата. RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Лабораторная работа «Исследование влияния иммобилизаций ферментов на их активность» RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Роль активного центра в ферментативном катализе. Теория Фишера. Иммобилизация ферментов. RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Транскрипция RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Лабораторная работа «Исследование влияния иммобилизации ферментов на их активность» RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Этапы трансляции RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Конкурентное и неконкурентное ингибирование ферментов RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Свойства генетического кода: триплетность, вырожденность, универсальность, неперекрываемость RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Лабораторная работа «Влияние ингибиторов и активаторов на скорость ферментативных реакции» RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Структурные компоненты хлоропласта и их функции. Пигменты фотосинтеза RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Транскрипция. Посттранскрипционная модификация мРНК RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Лабораторная работа «Исследование содержания пигментов фотосинтеза в клетках различных растений» RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Этапы трансляции RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Световая фаза фотосинтеза RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Свойства генетического кода: триплетность, вырожденность, универсальность, неперекрываемость RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Фотофосфолирование RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Структурные компоненты хлоропласта и их функции. Пигменты фотосинтеза. Значение Rf RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Темновая фаза фотосинтеза RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Лабораторная работа «Исследование содержания пигментов фотосинтеза в клетках различных растений» RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Цикл Кальвина RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Световая фаза фотосинтеза RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Факторы, влияющие на скорость фотосинтеза. Лимитирующие факторы фотосинтеза: интенсивность и длина волны света, концентрация углекислого газа, температура RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Фотофосфолирование RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Лабораторная работа «Влияние лимитирующих факторов на интенсивность фотосинтеза» RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Темновая фаза фотосинтеза RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Хемосинтез. Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Цикл Кальвина RU 🇷🇺 Анатомия листа С3 и С4 растений. Особенности фиксация диоксида углерода в клетках мезофилла. Акцепторы диоксида углерода RU 🇷🇺 Лабораторная работа «Изучение мезофилла листа С3 и С4 растений с помощью микропрепаратов» RU 🇷🇺 Факторы, влияющие на скорость фотосинтеза. Лимитирующие факторы фотосинтеза: интенсивность или длина волны света концентрация углекислого газа, температура RU 🇷🇺 Лабораторная работа «Влияние лимитирующих факторов на интенсивность фотосинтеза» RU 🇷🇺 Хемосинтез. Сравнение процессов хемосинтеза и фотосинтеза. RU 🇷🇺 Механизм транслокации веществ у растений. RU 🇷🇺 Механизм транслокации веществ у растений. Подтема: Механизм транслокации органических веществ у растений RU 🇷🇺 Симпластный, апопластный, вакуолярный пути транспорта веществ и их значение RU 🇷🇺 Типы транспорта веществ через клеточную мембрану. Урок 1 RU 🇷🇺 Типы транспорта веществ через клеточную мембрану. Урок 2 RU 🇷🇺 Механизм активного транспорта на примере натрий-калиевого насоса. Урок 1. RU 🇷🇺 Механизм активного транспорта на примере натрий-калиевого насоса. Урок 2. RU 🇷🇺 Роль активного транспорта в поддержании мембранного потенциала RU 🇷🇺 Водный потенциал RU 🇷🇺 Лабораторная работа «Определение водного потенциала клеток в растворах с различной концентрацией солей» RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Факторы, влияющие на скорость фотосинтеза. Лимитирующие факторы фотосинтеза: интенсивность и длина волны света, концентрация углекислого газа, температура. Повторение RU 🇷🇺 Лабораторная работа «Влияние лимитирующих факторов на интенсивность фотосинтеза». Повторение RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Типы транспорта веществ через клеточную мембрану. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Типы транспорта веществ через клеточную мембрану. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Механизм активного транспорта на примере натрий-калиевого насоса. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Механизм активного транспорта на примере натрий-калиевого насоса. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺

Программа обучения содержит множество дисциплин. Каждый онлайн урок в несёт поток терминов, теорем, примеров. Ученик не может правильно выполнить «домашку», чувствует себя глупо, снижается интерес к учёбе. Для этого и создан наш ресурс!

Тут собраны советы по самым сложным наукам: математика, алгебра и геометрия, физика и химия. "NURSABAQ.KZ" - это не бездумное списывание, это - инструмент для увеличения успеваемости, получения максимальной пользы из учебной деятельности.