akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп География

7 сынып Темы:

Географияның зерттеу нысандары KZ 🇰🇿 География ғылымының дамуы KZ 🇰🇿 Географиялық дереккөздер KZ 🇰🇿 Географиялық тәжірибелер KZ 🇰🇿 Далалық зерттеу әдістері KZ 🇰🇿 Географияда графикалық әдістердің қолданылуы KZ 🇰🇿 Географиялық картосхемаларды қолдану KZ 🇰🇿 Географиялық номенклатура KZ 🇰🇿 Географиялық деректерді ұйымдастыру KZ 🇰🇿 Литосфераның құрылысы мен заттық құрамы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Литосфераның құрылысы мен заттық құрамы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Жердің тектоникалық құрылысы KZ 🇰🇿 Литосфераның тектоникалық қозғалыстары KZ 🇰🇿 Литосфералық катаклизмдер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Литосфералық катаклизмдер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Литосфераның тектоникалық қозғалыстары. Қайталау KZ 🇰🇿 Литосфералық катаклизмдер. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Объекты географических исследований RU 🇷🇺 Развитие географической науки RU 🇷🇺 Источники географических данных RU 🇷🇺 Географические опыты RU 🇷🇺 Полевые методы исследований RU 🇷🇺 Применение графических методов в географии RU 🇷🇺 Применение географических картосхем RU 🇷🇺 Географическая номенклатура RU 🇷🇺 Организация географических данных RU 🇷🇺 Строение и вещественный состав литосферы. Урок 1 RU 🇷🇺 Строение и вещественный состав литосферы. Урок 2 RU 🇷🇺 Тектоническое строение Земли RU 🇷🇺 Тектонические движения литосферы RU 🇷🇺 Литосферные катаклизмы. Урок 1 RU 🇷🇺 Литосферные катаклизмы. Урок 2 RU 🇷🇺 Тектонические движения литосферы. Повторение RU 🇷🇺 Литосферные катаклизмы. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺

8 сынып Темы:

География ғылымының салалары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 География ғылымының салалары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Географиялық зерттеу әдістерінің түрлері KZ 🇰🇿 Географиялық деректерді өңдеу және талдау KZ 🇰🇿 Географиялық модельдер. Зерттеу нәтижелерінің ұсыну формалары KZ 🇰🇿 Тақырыптық карталар және оларды қосымша сипаттайтын элементтер KZ 🇰🇿 Тақырыптық карталарды оқу. Тақырыптық географиялық номенклатура KZ 🇰🇿 Географиялық деректер базасын құрастыруда ақпараттық - коммуникациялық технологиялардың рөлі KZ 🇰🇿 Жер бедерінің қалыптасу және таралу заңдылықтары KZ 🇰🇿 Жер бедерінің жіктелуі KZ 🇰🇿 Материктер мен мұхиттардың ірі орографиялық объектілері KZ 🇰🇿 Тау жыныстары мен минералдардың жіктелуі. Тау жыныстары мен минералдардың қалыптасу заңдылықтарына байланысты пайдалы қазбалардың таралуы KZ 🇰🇿 Тау жыныстары мен минералдардың қасиеттері. Тау жыныстарының жасын анықтау KZ 🇰🇿 Геологиялық жыл санау мен геохронологиялық кесте KZ 🇰🇿 Жер бедерінің адамзат тіршілігі мен шаруашылығына тигізетін әсері KZ 🇰🇿 Тау жыныстары мен минералдардың қасиеттері.  Тау жыныстарының жасын анықтау. Қайталау KZ 🇰🇿 Геологиялық жыл санау мен геохронологиялық кесте. Қайталау KZ 🇰🇿 Отрасли географической науки. Урок 1 RU 🇷🇺 Отрасли географической науки. Урок 2 RU 🇷🇺 Виды методов географических исследований RU 🇷🇺 Обработка и анализ географических данных RU 🇷🇺 Географические модели. Формы представления результатов исследований RU 🇷🇺 Тематические карты и элементы их дополнительной характеристики RU 🇷🇺 Чтение тематических карт. Тематическая географическая номенклатура RU 🇷🇺 Роль информационно-коммуникационных технологий в составлении географических баз данных RU 🇷🇺 Закономерности формирования и распространения форм рельефа RU 🇷🇺 Классификация форм рельефа RU 🇷🇺 Крупные орографические объекты на материках и в океанах RU 🇷🇺 Классификация горных пород и минералов RU 🇷🇺 Свойства горных пород и минералов. Определение возраста горных пород RU 🇷🇺 Геологическое летоисчисление и геохронологическая таблица RU 🇷🇺 Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человечества RU 🇷🇺 Свойства горных пород и минералов. Определение возраста горных пород. Повторение RU 🇷🇺 Геологическое летоисчисление и геохронологическая таблица. Повторение RU 🇷🇺

9 сынып Темы:

Қазақстандық географтардың зерттеулері KZ 🇰🇿 География ғылымының қазіргі заманғы өзекті зерттеу проблемалары KZ 🇰🇿 Географиялық нысандар мен құбылыстарды номинациялау ерекшеліктері KZ 🇰🇿 Қазақтың халықтық географиялық терминдері KZ 🇰🇿 Зерттеу нәтижелерін ұсынудың академиялық формалары KZ 🇰🇿 Географиялық нысандарды, үдерістер мен құбылыстарды картадан көрсету тәсілдері KZ 🇰🇿 Географиялық номенклатура нысандарын көрсету тәсілдері KZ 🇰🇿 Жерді қашықтықтан зерделеу әдістері KZ 🇰🇿 Геоақпараттық жүйелер технологияларын қолдану аясы KZ 🇰🇿 Қазақстан аумағының геологиялық тарихы және тектоникалық құрылымы KZ 🇰🇿 Қазақстанның басты орографиялық нысандары. Қазақ оронимдері KZ 🇰🇿 Қазақстанда минералды ресурстардың таралу заңдылықтары KZ 🇰🇿 Минералды ресурстарды өндіру және өңдеу орталықтары KZ 🇰🇿 Қазақстанның минералды ресурстарына баға беру KZ 🇰🇿 Минералды ресурстарды игерумен байланысты проблемалар KZ 🇰🇿 Минералды ресурстарды өндіру және өңдеу орталықтары. Қайталау KZ 🇰🇿 Қазақстанның минералды ресурстарына баға беру. Қайталау KZ 🇰🇿 Исследования казахстанских географов RU 🇷🇺 Современные актуальные проблемы исследования географической науки RU 🇷🇺 Особенности номинации географических объектов и явлений RU 🇷🇺 Казахские народные географические термины RU 🇷🇺 Академические формы представления результатов исследования RU 🇷🇺 Приемы показа на карте географических объектов, явлений и процессов RU 🇷🇺 Приемы показа географической номенклатуры RU 🇷🇺 Методы дистанционного зондирования Земли RU 🇷🇺 Сферы применения геоинформационных технологий RU 🇷🇺 Геологическая история и тектоническое строение территории Казахстана RU 🇷🇺 Главные орографические объекты Казахстана. Казахские оронимы RU 🇷🇺 Закономерности распространения минеральных ресурсов в Казахстане RU 🇷🇺 Центры добычи и переработки минеральных ресурсов RU 🇷🇺 Оценка минеральных ресурсов Казахстана RU 🇷🇺 Проблемы, связанные с освоением минеральных ресурсов RU 🇷🇺 Центры добычи и переработки минеральных ресурсов. Повторение RU 🇷🇺 Оценка минеральных ресурсов Казахстана. Повторение RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Зерттеу әдістерінің түрлері. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Зерттеу әдістерінің түрлері. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Зерттеу әдістерінің түрлері. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Зерттеу әдістерінің түрлері. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Зерттеу әдістерінің түрлері. 3-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Зерттеу әдістерінің түрлері. 3-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Зерттеу әдістерінің түрлері. 4-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Зерттеу әдістерінің түрлері. 4-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Зерттеу әдістерінің түрлері. 5-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Зерттеу әдістерінің түрлері. 5-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Зерттеу әдістерінің түрлері. 6-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Зерттеу әдістерінің түрлері. 6-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Зерттеу әдістерінің түрлері. 7-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Заманауи картографиялық әдістер. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Зерттеу әдістерінің түрлері. 8-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Заманауи картографиялық әдістер. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Зерттеу әдістерінің түрлері. 9-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Географиялық деректер базасы. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Зерттеу әдістерінің түрлері. 10-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Географиялық деректер базасы. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Заманауи картографиялық әдістер. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Географиялық деректерді визуализациялау. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Заманауи картографиялық әдістер. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Географиялық деректерді визуализациялау. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Географиялық деректер базасы. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Географиялық деректерді визуализациялау. 3-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Географиялық деректер базасы. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Географиялық деректерді визуализациялау. 4-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Географиялық деректерді визуализациялау. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Географиялық деректерді визуализациялау. 5-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Географиялық деректерді визуализациялау. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Табиғатты пайдалану түрлері. 1сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Географиялық деректерді визуализациялау. 3-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Табиғатты пайдалану түрлері. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Географиялық деректерді визуализациялау. 4-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Табиғатты пайдалану түрлерінің қоршаған ортаға әсерін бағалау. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Географиялық деректерді визуализациялау. 5-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Табиғатты пайдалану түрлерінің қоршаған ортаға әсерін бағалау. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Табиғатты пайдалану түрлері. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Табиғатты пайдалану түрлерінің қоршаған ортаға әсерін бағалау. 3-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Табиғатты пайдалану түрлері. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Табиғатты пайдалану түрлерінің қоршаған ортаға әсерін бағалау. 4-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Табиғатты пайдалану түрлерінің қоршаған ортаға әсерін бағалау. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Табиғатты тиімді пайдаланудың қағидаттары. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Табиғатты пайдалану түрлерінің қоршаған ортаға әсерін бағалау. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Табиғатты тиімді пайдаланудың қағидаттары. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Табиғатты пайдалану түрлерінің қоршаған ортаға әсерін бағалау. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Табиғатты пайдалану түрлерінің қоршаған ортаға әсерін бағалау. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Табиғатты тиімді пайдаланудың қағидаттары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Табиғатты тиімді пайдаланудың қағидаттары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Табиғатты тиімді пайдаланудың қағидаттары. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Табиғатты тиімді пайдаланудың қағидаттары. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Экологиялық таза өндірістерді жобалау. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Экологиялық таза өндірістерді жобалау. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Табиғатты пайдалану түрлерінің қоршаған ортаға әсерін бағалау. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Табиғатты пайдалану түрлерінің қоршаған ортаға әсерін бағалау. 3-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Табиғатты пайдалану түрлерінің қоршаған ортаға әсерін бағалау. 4-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Табиғатты пайдалану түрлерінің қоршаған ортаға әсерін бағалау. 4-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Табиғатты тиімді пайдаланудың қағидаттары. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Табиғатты тиімді пайдаланудың қағидаттары. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Табиғатты тиімді пайдаланудың қағидаттары. 3-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Виды методов исследования. Урок 1 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Виды методов исследования. Урок 1 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Виды методов исследования. Урок 2 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Виды методов исследования. Урок 2 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Виды методов исследования. Урок 3 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Виды методов исследования. Урок 3 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Виды методов исследования. Урок 4 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Виды методов исследования. Урок 4 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Виды методов исследования. Урок 5 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Виды методов исследования. Урок 5 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Виды методов исследования. Урок 6 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Виды методов исследования. Урок 6 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Виды методов исследования. Урок 7 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Современные картографические методы. Урок 1 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Виды методов исследования. Урок 8 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Современные картографические методы. Урок 2 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Виды методов исследования. Урок 9 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Географические базы данных. Урок 1 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Виды методов исследования. Урок 10 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Географические базы данных. Урок 2 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Современные картографические методы. Урок 1 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Визуализация географических данных. Урок 1 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Современные картографические методы. Урок 2 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Визуализация географических данных. Урок 2 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Географические базы данных. Урок 1 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Визуализация географических данных. Урок 3 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Географические базы данных. Урок 2 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Визуализация географических данных. Урок 4 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Визуализация географических данных. Урок 1 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Визуализация географических данных. Урок 5 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Визуализация географических данных. Урок 2 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Виды природопользования. Урок 1 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Визуализация географических данных. Урок 3 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Виды природопользования. Урок 2 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Визуализация географических данных. Урок 4 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Оценка воздействия видов природопользования на окружающую среду. Урок 1 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Визуализация географических данных. Урок 5 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Оценка воздействия видов природопользования на окружающую среду. Урок 2 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Виды природопользования. Урок 1 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Оценка воздействия видов природопользования на окружающую среду. Урок 3 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Виды природопользования. Урок 2 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Оценка воздействия видов природопользования на окружающую среду. Урок 4 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Оценка воздействия видов природопользования на окружающую среду. Урок 1 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Принципы рационального природопользования. Урок 1 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Оценка воздействия видов природопользования на окружающую среду. Урок 2 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Принципы рационального природопользования. Урок 2 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Оценка воздействия видов природопользования на окружающую среду. Урок 3 RU 🇷🇺 Оценка воздействия видов природопользования на окружающую среду. Урок 4 RU 🇷🇺 Принципы рационального природопользования. Урок 1 RU 🇷🇺 Принципы рационального природопользования. Урок 2 RU 🇷🇺 Принципы рационального природопользования. Урок 3 RU 🇷🇺 Принципы рационального природопользования. Урок 4 RU 🇷🇺 Проектирование экологически чистых производств. Урок 1 RU 🇷🇺 Проектирование экологически чистых производств. Урок 2 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Оценка воздействия видов природопользования на окружающую среду. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Оценка воздействия видов природопользования на окружающую среду. Урок 3. Повторение RU 🇷🇺 Оценка воздействия видов природопользования на окружающую среду. Урок 4. Повторение RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Оценка воздействия видов природопользования на окружающую среду. Урок 4. Повторение RU 🇷🇺 Принципы рационального природопользования. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Принципы рационального природопользования. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Принципы рационального природопользования. Урок 3. Повторение RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Өзекті географиялық зерттеу әдістері. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Өзекті географиялық зерттеу әдістері. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Өзекті географиялық зерттеу әдістері. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Өзекті географиялық зерттеу әдістері. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Өзекті географиялық зерттеу әдістері. 3-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Өзекті географиялық зерттеу әдістері. 3-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Өзекті географиялық зерттеу әдістері. 4-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Өзекті географиялық зерттеу әдістері. 4-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Өзекті географиялық зерттеу әдістері. 5-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Өзекті географиялық зерттеу әдістері. 5-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Өзекті географиялық зерттеу әдістері. 6-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Өзекті географиялық зерттеу әдістері. 6-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Өзекті географиялық зерттеу әдістері. 7-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Өзекті географиялық зерттеу әдістері. 7-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Өзекті географиялық зерттеу әдістері. 8-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Өзекті географиялық зерттеу әдістері. 8-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Заманауи картографиялық әдістер. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Заманауи картографиялық әдістер. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Заманауи картографиялық әдістер. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Заманауи картографиялық әдістер. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Геоақпараттық жүйелер. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Геоақпараттық жүйелер KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Геоақпараттық жүйелер. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Географиялық деректер базасы. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Геоақпараттық жүйелер. 3-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Географиялық деректер базасы. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Геоақпараттық жүйелер. 4-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Географиялық деректерді визуализациялау. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Географиялық деректер базасы. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Географиялық деректерді визуализациялау. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Географиялық деректер базасы. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Табиғатты пайдалануды реттеу. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Географиялық деректер базасы. 3-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Табиғатты пайдалануды реттеу. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Географиялық деректерді визуализациялау. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Табиғатты пайдалануды реттеу. 3-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Географиялық деректерді визуализациялау. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Табиғатты пайдалануды реттеу. 4-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Географиялық деректерді визуализациялау. 3-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Табиғатты қорғау шаралары. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Табиғатты пайдалануды реттеу. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Табиғатты қорғау шаралары. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Табиғатты пайдалануды реттеу. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Табиғатты қорғауда жеке тұлғаның рөлі. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Табиғатты пайдалануды реттеу. 3-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Табиғатты қорғауда жеке тұлғаның рөлі. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Табиғатты пайдалануды реттеу. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Табиғатты пайдалануды реттеу. 5-сабақ KZ 🇰🇿 Табиғатты қорғау шаралары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Табиғатты қорғау шаралары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Табиғатты қорғауда жеке тұлғаның рөлі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Табиғатты қорғауда жеке тұлғаның рөлі. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Табиғатты қорғауда жеке тұлғаның рөлі. 4-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Табиғатты пайдалануды реттеу. 4-cабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Табиғатты қорғау шаралары. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Табиғатты қорғау шаралары. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Табиғатты пайдалануды реттеу. 5-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Табиғатты қорғау шаралары. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Табиғатты қорғау шаралары. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Табиғатты қорғауда жеке тұлғаның рөлі. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Актуальные методы географических исследований. Урок 1 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Актуальные методы географических исследований. Урок 1 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Актуальные методы географических исследований. Урок 2 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Актуальные методы географических исследований. Урок 2 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Актуальные методы географических исследований. Урок 3 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Актуальные методы географических исследований. Урок 3 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Актуальные методы географических исследований. Урок 4 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Актуальные методы географических исследований. Урок 4 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Актуальные методы географических исследований. Урок 5 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Актуальные методы географических исследований. Урок 5 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Актуальные методы географических исследований. Урок 6 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Актуальные методы географических исследований. Урок 6 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Актуальные методы географических исследований. Урок 7 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Актуальные методы географических исследований. Урок 7 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Актуальные методы географических исследований. Урок 8 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Актуальные методы географических исследований. Урок 8 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Современные картографические методы. Урок 1 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Современные картографические методы. Урок 1 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Современные картографические методы. Урок 2 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Современные картографические методы. Урок 2 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Геоинформационные системы. Урок 1 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Геоинформационные системы RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Геоинформационные системы. Урок 2 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Географические базы данных. Урок 1 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Геоинформационные системы. Урок 3 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Географические базы данных. Урок 2 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Геоинформационные системы. Урок 4 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Визуализация географических данных. Урок 1 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Географические базы данных. Урок 1 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Визуализация географических данных. Урок 2 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Географические базы данных. Урок 2 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Регулирование природопользования. Урок 1 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Географические базы данных. Урок 3 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Регулирование природопользования. Урок 2 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Визуализация географических данных. Урок 1 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Регулирование природопользования. Урок 3 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Визуализация географических данных. Урок 2 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Регулирование природопользования. Урок 4 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Визуализация географических данных. Урок 3 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Природоохранные мероприятия . Урок 1 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Регулирование природопользования. Урок 1 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Природоохранные мероприятия . Урок 2 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Регулирование природопользования. Урок 2 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Роль личности в охране природы. Урок 1 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Регулирование природопользования. Урок 3 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Роль личности в охране природы. Урок 2 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Регулирование природопользования. Урок 4 RU 🇷🇺 Регулирование природопользования. Урок 5 RU 🇷🇺 Природоохранные мероприятия. Урок 1 RU 🇷🇺 Природоохранные мероприятия. Урок 2 RU 🇷🇺 Геополитическое положение Казахстана. Урок 1 RU 🇷🇺 Роль личности в охране природы. Урок 2 RU 🇷🇺 Роль личности в охране природы. Урок 3 RU 🇷🇺 Роль личности в охране природы. Урок 4 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Регулирование природопользования. Урок 4. Повторение RU 🇷🇺 Природоохранные мероприятия. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Природоохранные мероприятия. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Регулирование природопользования. Урок 5. Повторение RU 🇷🇺 Природоохранные мероприятия. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Природоохранные мероприятия. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Роль личности в охране природы. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺

Программа обучения содержит множество дисциплин. Каждый онлайн урок в несёт поток терминов, теорем, примеров. Ученик не может правильно выполнить «домашку», чувствует себя глупо, снижается интерес к учёбе. Для этого и создан наш ресурс!

Тут собраны советы по самым сложным наукам: математика, алгебра и геометрия, физика и химия. "NURSABAQ.KZ" - это не бездумное списывание, это - инструмент для увеличения успеваемости, получения максимальной пользы из учебной деятельности.