akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп История Казахстана

5 сынып Темы:

Кіріспе сабақ KZ 🇰🇿 Алғашқы адамдардың өмірі KZ 🇰🇿 Қазақстан аумағындағы тас дәуірінің тұрақтары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан аумағындағы тас дәуірінің тұрақтары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Адамдардың шаруашылық өміріндегі өзгерістер және еңбек құралдарының жетілдірілуі KZ 🇰🇿 Ботай мәдениеті. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан аумағында металлургияның пайда болуы KZ 🇰🇿 Андронов және Беғазы-Дәндібай мәдениеттері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Андронов және Беғазы-Дәндібай мәдениеттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстандағы жартастарға салынған ежелгі суреттер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстандағы жартастарға салынған ежелгі суреттер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Ежелгі адамдардың өміріне саяхат KZ 🇰🇿 Туған өлкенің аңыз-ертегілері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Туған өлкенің аңыз-ертегілері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Ежелгі адамдардың өміріне саяхат. Қайталау KZ 🇰🇿 Туған өлкенің аңыз-ертегілері. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Ботай мәдениеті. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Вводный урок RU 🇷🇺 Жизнь древнейших людей RU 🇷🇺 Стоянки эпохи камня на территории Казахстана. Урок 1 RU 🇷🇺 Стоянки эпохи камня на территории Казахстана. Урок 2 RU 🇷🇺 Изменения в хозяйстве и совершенствование орудий труда RU 🇷🇺 Ботайская культура. Урок 1 RU 🇷🇺 Ботайская культура. Урок 2 RU 🇷🇺 Зарождение металлургии на территории Казахстана RU 🇷🇺 Андроновская и бегазы-дандыбаевская культуры. Урок 1 RU 🇷🇺 Андроновская и бегазы-дандыбаевская культуры. Урок 2 RU 🇷🇺 Древние наскальные рисунки Казахстана. Урок 1 RU 🇷🇺 Древние наскальные рисунки Казахстана. Урок 2 RU 🇷🇺 Путешествие в жизнь древних людей RU 🇷🇺 Легенды и сказания родного края. Урок 1 RU 🇷🇺 Легенды и сказания родного края. Урок 2 RU 🇷🇺 Путешествие в жизнь древних людей. Повторение RU 🇷🇺 Легенды и сказания родного края. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺

6 сынып Темы:

Кіріспе сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан аумағындағы ерте ортағасырлық мемлекеттер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан аумағындағы ерте ортағасырлық мемлекеттер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Көне түркі жазуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Көне түркі жазуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Атлах шайқасы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Атлах шайқасы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Оғыз мемлекеті KZ 🇰🇿 Қимақ қағанаты. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қимақ қағанаты. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Түріктер туралы тарихи деректер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Түріктер туралы тарихи деректер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Түркі әлемі қалыптасуының басталуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Түркі әлемі қалыптасуының басталуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Топонимдер – өткен заманнын куәгерлері (жер-су атауларының тарихы) KZ 🇰🇿 Түркі әлемінің қалыптаса бастауы. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Түркі әлемінің қалыптаса бастауы. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Вводный урок RU 🇷🇺 Раннесредневековые государства на территории Казахстана. Урок 1 RU 🇷🇺 Раннесредневековые государства на территории Казахстана. Урок 2 RU 🇷🇺 Письменность древних тюрков. Урок 1 RU 🇷🇺 Письменность древних тюрков. Урок 2 RU 🇷🇺 Атлахская битва. Урок 1 RU 🇷🇺 Атлахская битва. Урок 2 RU 🇷🇺 Огузское государство RU 🇷🇺 Кимакский каганат. Урок 1 RU 🇷🇺 Кимакский каганат. Урок 2 RU 🇷🇺 Исторические источники о тюрках. Урок 1 RU 🇷🇺 Исторические источники о тюрках. Урок 2 RU 🇷🇺 Начало формирование тюркского мира. Урок 1 RU 🇷🇺 Начало формирование тюркского мира. Урок 2 RU 🇷🇺 Топонимы – свидетели времен минувших (история края в названиях населенных пунктов, рек и озер) RU 🇷🇺 Начало формирование тюркского мира. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Начало формирование тюркского мира. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺

7 сынып Темы:

Жоңғар басқыншылығына қарсы Отан соғысының басталуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жоңғар басқыншылығына қарсы Отан соғысының басталуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Біртұтас халық жасағының ұйымдастырылуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Біртұтас халық жасағының ұйымдастырылуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақ-жоңғар шайқастары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақ-жоңғар шайқастары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 XVIII ғасырдың басына дейінгі қазақ-орыс қарым-қатынастарының тарихы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақ хандығының Ресей империясына қосылуының басталауы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Абылай ханның ішкі және сыртқы саясаты. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Абылай ханның ішкі және сыртқы саясаты. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Абылай ханның ішкі және сыртқы саясаты. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Абылай ханның ішкі және сыртқы саясаты. 4-сабақ KZ 🇰🇿 Туристік маршруттар KZ 🇰🇿 Абылай ханның ішкі және сыртқы саясаты. 3-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Абылай ханның ішкі және сыртқы саясаты. 4-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Начало присоединения Казахского ханства к Российской империи. Урок 1 RU 🇷🇺 Начало присоединения Казахского ханства к Российской империи. Урок 2 RU 🇷🇺 Внутренняя и внешняя политика Абылай хана. Урок 1 RU 🇷🇺 Внутренняя и внешняя политика Абылай хана. Урок 2 RU 🇷🇺 Внутренняя и внешняя политика Абылай хана. Урок 3 RU 🇷🇺 Внутренняя и внешняя политика Абылай хана. Урок 4 RU 🇷🇺 Туристские маршруты RU 🇷🇺 Внутренняя и внешняя политика Абылай-хана. Урок 3. Повторение RU 🇷🇺 Внутренняя и внешняя политика Абылай-хана. Урок 4. Повторение RU 🇷🇺 XVIII ғасырдың басына дейінгі қазақ-орыс қарым-қатынастарының тарихы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақ хандығының Ресей империясына қосылуының басталауы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Начало Отечественной войны против джунгарской агрессии. Урок 1 RU 🇷🇺 Начало Отечественной войны против джунгарской агрессии. Урок 2 RU 🇷🇺 Организация единого народного ополчения. Урок 1 RU 🇷🇺 Организация единого народного ополчения. Урок 2 RU 🇷🇺 Казахско-джунгарские сражения. Урок 1 RU 🇷🇺 Казахско-джунгарские сражения. Урок 2 RU 🇷🇺 История казахско-русских отношений до начала XVIII века. Урок 1 RU 🇷🇺 История казахско-русских отношений до начала XVIII века. Урок 2 RU 🇷🇺

8 сынып Темы:

Қазақстанның ХХ ғасырдың басындағы әлеуметтік-экономикалық жағдайы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстанның ХХ ғасырдың басындағы әлеуметтік-экономикалық жағдайы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыс. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыс. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыс. 3-сабақ KZ 🇰🇿 1917 жылғы ақпан буржуазиялық-демократиялық революциясы және оның Қазақстанға әсері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 1917 жылғы ақпан буржуазиялық-демократиялық революциясы және оның Қазақстанға әсері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 «Алаш» қозғалысы және қазақ ұлттық идеясы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Социально-экономическая ситуация в Казахстане в начале ХХ века. Урок 1 RU 🇷🇺 Социально-экономическая ситуация в Казахстане в начале ХХ века. Урок 2 RU 🇷🇺 Национально-освободительное движение 1916 года в Казахстане. Урок 1 RU 🇷🇺 Национально-освободительное движение 1916 года в Казахстане. Урок 2 RU 🇷🇺 Национально-освободительное движение 1916 года в Казахстане. Урок 3 RU 🇷🇺 Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 года в России и ее влияние на Казахстан. Урок 1 RU 🇷🇺 Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 года в России и ее влияние на Казахстан. Урок 2 RU 🇷🇺 Движение «Алаш» и казахская национальная идея. Урок 1 RU 🇷🇺 Движение «Алаш» и казахская национальная идея. Урок 2 RU 🇷🇺 Движение «Алаш» и казахская национальная идея. Урок 3 RU 🇷🇺 Движение «Алаш» и казахская национальная идея. Урок 4 RU 🇷🇺 Выдающиеся представители казахской интеллигенции начала ХХ века. Урок 1 RU 🇷🇺 Выдающиеся представители казахской интеллигенции начала ХХ века. Урок 2 RU 🇷🇺 Выдающиеся представители казахской интеллигенции начала ХХ века. Урок 3 RU 🇷🇺 Выдающиеся представители казахской интеллигенции начала ХХ века. Урок 4 RU 🇷🇺 Выдающиеся представители казахской интеллигенции начала ХХ века. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Выдающиеся представители казахской интеллигенции начала ХХ века. Урок 3. Повторение RU 🇷🇺 «Алаш» қозғалысы және қазақ ұлттық идеясы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 «Алаш» қозғалысы және қазақ ұлттық идеясы. 3-сабақ KZ 🇰🇿 «Алаш» қозғалысы және қазақ ұлттық идеясы. 4-сабақ KZ 🇰🇿 XX ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының көрнекті өкілдері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 XX ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының көрнекті өкілдері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 XX ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының көрнекті өкілдері. 3-сабақ KZ 🇰🇿 XX ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының көрнекті өкілдері. 4-сабақ KZ 🇰🇿 XX ғасыр басындағы қазақ зиялыларының көрнекті өкілдері. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 XX ғасыр басындағы қазақ зиялыларының көрнекті өкілдері. 3-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿

9 сынып Темы:

Социально-экономическая ситуация в Казахстане в начале ХХ века. Урок 1 RU 🇷🇺 Социально-экономическая ситуация в Казахстане в начале ХХ века. Урок 2 RU 🇷🇺 Национально-освободительное движение 1916 года в Казахстане. Урок 1 RU 🇷🇺 Национально-освободительное движение 1916 года в Казахстане. Урок 2 RU 🇷🇺 Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 года в России и ее влияние на Казахстан RU 🇷🇺 Движение «Алаш» и казахская национальная идея. Урок 1 RU 🇷🇺 Движение «Алаш» и казахская национальная идея. Урок 2 RU 🇷🇺 Выдающиеся представители казахской интеллигенции начала ХХ века. Урок 1 RU 🇷🇺 Выдающиеся представители казахской интеллигенции начала ХХ века. Урок 2 RU 🇷🇺 Казахстан в годы гражданского противостояния (1917-1920 гг.). Урок 1 RU 🇷🇺 Казахстан в годы гражданского противостояния (1917-1920 гг.). Урок 2 RU 🇷🇺 Национальные автономии в Казахстане. Урок 1 RU 🇷🇺 Национальные автономии в Казахстане. Урок 2 RU 🇷🇺 Образование Киргизской (Казахской) Автономной Советской Республики. Урок 1 RU 🇷🇺 Образование Киргизской (Казахской) Автономной Советской Республики. Урок 2 RU 🇷🇺 Национальные автономии в Казахстане. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺 Образование Киргизской (Казахской) Автономной Советской Республики. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺 Қазақстанның ХХ ғасырдың басындағы әлеуметтік-экономикалық жағдайы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстанның ХХ ғасырдың басындағы әлеуметтік-экономикалық жағдайы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыс. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыс. 2-сабақ KZ 🇰🇿 1917 жылғы ақпан буржуазиялық-демократиялық революциясы және оның Қазақстанға әсері KZ 🇰🇿 «Алаш» қозғалысы және қазақ ұлттық идеясы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 «Алаш» қозғалысы және қазақ ұлттық идеясы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 XX ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының көрнекті өкілдері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 XX ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының көрнекті өкілдері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан азаматтық қарсыластық жылдарында (1917-1920 жылдар). 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстан азаматтық қарсыластық жылдарында (1917-1920 жылдар). 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстандағы ұлттық автономиялар. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстандағы ұлттық автономиялар. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қырғыз (Қазақ) АКСР-нің құрылуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қырғыз (Қазақ) АКСР-нің құрылуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Қазақстандағы ұлттық автономиялар. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿 Қырғыз (Қазақ) АКСР-нің құрылуы. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Центральная Азия: исторические и географические аспекты понятия RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Центральная Азия: исторические и географические аспекты понятия RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

История изучения традиционных цивилизаций Центральной Азии. Урок 1 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

История изучения традиционных цивилизаций Центральной Азии. Урок 1 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

История изучения традиционных цивилизаций Центральной Азии. Урок 2 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

История изучения традиционных цивилизаций Центральной Азии. Урок 2 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Древние очаги центрально-азиатских цивилизаций. Урок 1 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Древние очаги центрально-азиатских цивилизаций. Урок 1 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Древние очаги центрально-азиатских цивилизаций. Урок 2 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Древние очаги центрально-азиатских цивилизаций. Урок 2 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

«Великая Степь»: историко-географическая характеристика. Урок 1 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

«Великая Степь»: историко-географическая характеристика. Урок 1 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

«Великая Степь»: историко-географическая характеристика. Урок 2 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

«Великая Степь»: историко-географическая характеристика. Урок 2 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Истоки и особенности возникновения цивилизации Великой Степи (энеолит, эпоха бронзы). Урок 1 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Истоки и особенности возникновения цивилизации Великой Степи (энеолит, эпоха бронзы). Урок 1 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Истоки и особенности возникновения цивилизации Великой Степи (энеолит, эпоха бронзы). Урок 2 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Истоки и особенности возникновения цивилизации Великой Степи (энеолит, эпоха бронзы). Урок 2 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Цивилизация Великой Степи в эпоху ранних кочевников. Урок 1 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Цивилизация Великой Степи в эпоху ранних кочевников. Урок 1 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Цивилизация Великой Степи в эпоху ранних кочевников. Урок 2 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Цивилизация Великой Степи в эпоху ранних кочевников. Урок 2 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Вклад народов Центральной Азии в развитие мировой культуры. Урок 1 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Вклад народов Центральной Азии в развитие мировой культуры. Урок 1 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Вклад народов Центральной Азии в развитие мировой культуры. Урок 2 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Вклад народов Центральной Азии в развитие мировой культуры. Урок 2 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Исследовательская работа: Великая Степь в истории мировой цивилизации. Урок 1 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Исследовательская работа: Великая Степь в истории мировой цивилизации. Урок 1 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Исследовательская работа: Великая Степь в истории мировой цивилизации. Урок 2 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Исследовательская работа: Великая Степь в истории мировой цивилизации. Урок 2 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Вклад народов Центральной Азии в развитие мировой культуры. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Вклад народов Центральной Азии в развитие мировой культуры. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Исследовательская работа: Великая Степь в истории мировой цивилизации. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Исследовательская работа: Великая Степь в истории мировой цивилизации. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Орталық Азия: ұғымының тарихи және географиялық аспектілері KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Орталық Азия: ұғымының тарихи және географиялық аспектілері KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Орталық Азияның дәстүрлі өркениеттерін зерттеу тарихы. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Орталық Азияның дәстүрлі өркениеттерін зерттеу тарихы. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Орталық Азияның дәстүрлі өркениеттерін зерттеу тарихы. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Орталық Азияның дәстүрлі өркениеттерін зерттеу тарихы. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Орталық Азия өркениеттерінің ежелгі ошақтары. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Орталық Азия өркениеттерінің ежелгі ошақтары. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Орталық Азия өркениеттерінің ежелгі ошақтары. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Орталық Азия өркениеттерінің ежелгі ошақтары. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

«Ұлы Дала»: тарихи-географиялық сипаттамасы. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

«Ұлы Дала»: тарихи-географиялық сипаттамасы. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

«Ұлы Дала»: тарихи-географиялық сипаттамасы. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

«Ұлы Дала»: тарихи-географиялық сипаттамасы. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Ұлы дала өркениетінің қайнар көзі және қалыптасуының ерекшеліктері (энеолит, қола дәуірі). 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Ұлы дала өркениетінің қайнар көзі және қалыптасуының ерекшеліктері (энеолит, қола дәуірі). 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Ұлы дала өркениетінің қайнар көзі және қалыптасуының ерекшеліктері (энеолит, қола дәуірі). 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Ұлы дала өркениетінің қайнар көзі және қалыптасуының ерекшеліктері (энеолит, қола дәуірі). 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Ерте көшпенділер дәуіріндегі Ұлы Дала өркениеті. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Ерте көшпенділер дәуіріндегі Ұлы Дала өркениеті. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Ерте көшпенділер дәуіріндегі Ұлы Дала өркениеті. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Ерте көшпенділер дәуіріндегі Ұлы Дала өркениеті. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Әлемдік мәдениеттің дамуына Орталық Азия халықтарының қосқан үлесі. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Әлемдік мәдениеттің дамуына Орталық Азия халықтарының қосқан үлесі. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Әлемдік мәдениеттің дамуына Орталық Азия халықтарының қосқан үлесі. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Әлемдік мәдениеттің дамуына Орталық Азия халықтарының қосқан үлесі. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Зерттеу жұмысы: Әлемдік өркениет тарихындағы Ұлы Дала. Ұлы Дала көшпелі өркениетінің ерекшеліктерінің сипаттамасы. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Зерттеу жұмысы: Әлемдік өркениет тарихындағы Ұлы Дала. Ұлы Дала көшпелі өркениетінің ерекшеліктерінің сипаттамасы. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Зерттеу жұмысы: Әлемдік өркениет тарихындағы Ұлы Дала. Орталық Азия тарихындағы Ұлы Даланың рөлі. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Зерттеу жұмысы: Әлемдік өркениет тарихындағы Ұлы Дала. Орталық Азия тарихындағы Ұлы Даланың рөлі. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Әлемдік мәдениеттің дамуына Орталық Азия халықтарының қосқан үлесі. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Әлемдік мәдениеттің дамуына Орталық Азия халықтарының қосқан үлесі. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Зерттеу жұмысы: Ұлы Дала көшпелі өркениетінің ерекшеліктері. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Зерттеу жұмысы: Ұлы Дала көшпелі өркениетінің ерекшеліктері. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Развитие кочевого скотоводства и земледелия на территории Казахстана. Урок 1 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Развитие кочевого скотоводства и земледелия на территории Казахстана. Урок 1 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Развитие кочевого скотоводства и земледелия на территории Казахстана. Урок 2 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Развитие кочевого скотоводства и земледелия на территории Казахстана. Урок 2 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Промыслы и ремесла. Урок 1 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Промыслы и ремесла. Урок 1 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Промыслы и ремесла. Урок 2 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Промыслы и ремесла. Урок 2 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Роль Великого Шелкового пути в развитии городской культуры Казахстана. Урок 1 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Роль Великого Шелкового пути в развитии городской культуры Казахстана. Урок 1 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Роль Великого Шелкового пути в развитии городской культуры Казахстана. Урок 2 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Роль Великого Шелкового пути в развитии городской культуры Казахстана. Урок 2 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Экономическое и культурное взаимодействие и взаимовлияние. Урок 1 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Экономическое и культурное взаимодействие и взаимовлияние. Урок 1 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Экономическое и культурное взаимодействие и взаимовлияние. Урок 2 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Экономическое и культурное взаимодействие и взаимовлияние. Урок 2 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Развитие экономики Казахстана в ХХ веке. Урок 1 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Развитие экономики Казахстана в ХХ веке. Урок 1 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Развитие экономики Казахстана в ХХ веке. Урок 2 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Развитие экономики Казахстана в ХХ веке. Урок 2 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Развитие экономики Казахстана в ХХ веке. Урок 3 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Развитие экономики Казахстана в ХХ веке. Урок 3 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Развитие экономики Республики Казахстан. Урок 1 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Развитие экономики Республики Казахстан. Урок 1 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Развитие экономики Республики Казахстан. Урок 2 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Развитие экономики Республики Казахстан. Урок 2 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Исследовательская работа по теме: Особенности экономического развития Казахстана в разные исторические периоды. Урок 1 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Исследовательская работа по теме: Особенности экономического развития Казахстана в разные исторические периоды. Урок 1 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Исследовательская работа по теме: Особенности экономического развития Казахстана в разные исторические периоды. Урок 2 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Исследовательская работа по теме: Особенности экономического развития Казахстана в разные исторические периоды. Урок 2 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Развитие экономики Республики Казахстан. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Развитие экономики Республики Казахстан. Урок 2. Повторение RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Исследовательская работа на тему: Особенности экономического развития Казахстана в разные исторические периоды. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Исследовательская работа на тему: Особенности экономического развития Казахстана в разные исторические периоды. Урок 1. Повторение RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Қазақстанда көшпелі мал шаруашылығы және егіншіліктің дамуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Қазақстанда көшпелі мал шаруашылығы және егіншіліктің дамуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Қазақстанда көшпелі мал шаруашылығы және егіншіліктің дамуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Қазақстанда көшпелі мал шаруашылығы және егіншіліктің дамуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Қолөнер мен кәсіптер. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Қолөнер мен кәсіптер. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Қолөнер мен кәсіптер. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Қолөнер мен кәсіптер. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Қазақстан қала мәдениетінің дамуындағы Ұлы Жібек жолының рөлі. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Қазақстан қала мәдениетінің дамуындағы Ұлы Жібек жолының рөлі. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Қазақстан қала мәдениетінің дамуындағы Ұлы Жібек жолының рөлі. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Қазақстан қала мәдениетінің дамуындағы Ұлы Жібек жолының рөлі. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Экономикалық және мәдени өзара қарым-қатынас және өзара әсері. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Экономикалық және мәдени өзара қарым-қатынас және өзара әсері. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Экономикалық және мәдени өзара қарым-қатынас және өзара әсері. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Экономикалық және мәдени өзара қарым-қатынас және өзара әсері. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

ХХ ғасырдағы Қазақстан экономикасының дамуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

ХХ ғасырдағы Қазақстан экономикасының дамуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

ХХ ғасырдағы Қазақстан экономикасының дамуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

ХХ ғасырдағы Қазақстан экономикасының дамуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

ХХ ғасырдағы Қазақстан экономикасының дамуы. 3-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

ХХ ғасырдағы Қазақстан экономикасының дамуы. 3-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Қазақстан Республикасының экономикасының дамуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Қазақстан Республикасының экономикасының дамуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Қазақстан Республикасының экономикасының дамуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Қазақстан Республикасының экономикасының дамуы. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Зерттеу жұмысы: Әртүрлі тарихи кезеңдердегі Қазақстанның экономикалық даму ерекшеліктері. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Зерттеу жұмысы: Әртүрлі тарихи кезеңдердегі Қазақстанның экономикалық даму ерекшеліктері. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Зерттеу жұмысы: Әртүрлі тарихи кезеңдердегі Қазақстанның экономикалық даму ерекшеліктері. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Зерттеу жұмысы: Әртүрлі тарихи кезеңдердегі Қазақстанның экономикалық даму ерекшеліктері. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Қазақстан Республикасы экономикасының дамуы. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Қазақстан Республикасы экономикасының дамуы. 2-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Зерттеу жұмысы: Түрлі тарихи кезеңдерде Қазақстанның экономикалық даму ерекшеліктері. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Зерттеу жұмысы: Түрлі тарихи кезеңдерде Қазақстанның экономикалық даму ерекшеліктері. 1-сабақ. Қайталау KZ 🇰🇿

Программа обучения содержит множество дисциплин. Каждый онлайн урок в несёт поток терминов, теорем, примеров. Ученик не может правильно выполнить «домашку», чувствует себя глупо, снижается интерес к учёбе. Для этого и создан наш ресурс!

Тут собраны советы по самым сложным наукам: математика, алгебра и геометрия, физика и химия. "NURSABAQ.KZ" - это не бездумное списывание, это - инструмент для увеличения успеваемости, получения максимальной пользы из учебной деятельности.