akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Физика

7 сынып Темы:

Газдардың, сұйықтықтар мен қатты денелердің молекулалық құрылымы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Газдардың, сұйықтықтар мен қатты денелердің молекулалық құрылымы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Молекулярное строение твердых тел, жидкостей и газов. Урок 1 RU 🇷🇺 Молекулярное строение твердых тел, жидкостей и газов. Урок 2 RU 🇷🇺 Сұйықтықтар мен газдардағы қысым. Паскаль заңы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Сұйықтықтар мен газдардағы қысым. Паскаль заңы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Давление в жидкостях и газах, закон Паскаля. Урок 1 RU 🇷🇺 Давление в жидкостях и газах, закон Паскаля. Урок 2 RU 🇷🇺 Давление твердых тел. Урок 1 RU 🇷🇺 Давление твердых тел. Урок 2 RU 🇷🇺 Қатты денелердегі қысым. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Қатты денелердегі қысым. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Атмосферное давление, измерение атмосферного давления. Урок 1' RU 🇷🇺 Атмосферное давление, измерение атмосферного давления. Урок 2' RU 🇷🇺 Манометры, насосы' RU 🇷🇺 Выталкивающая сила. Урок 1' RU 🇷🇺 Атмосфералық қысым. Атмосфералық қысымды өлшеу. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Атмосфералық қысым. Атмосфералық қысымды өлшеу. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Манометрлер. Сорғылар' KZ 🇰🇿 Кері итеруші күш. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Выталкивающая сила. Урок 2' RU 🇷🇺 Исследование выталкивающей силы' RU 🇷🇺 Кері итеруші күш. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Кері итеруші күшті зерттеу' KZ 🇰🇿 №6 зертханалық жұмыс. Архимед заңын зерделеу' KZ 🇰🇿 Денелердің жүзуі ' KZ 🇰🇿 Лабораторная работа №6. Изучение закона Архимеда' RU 🇷🇺 Плавание тел' RU 🇷🇺

8 сынып Темы:

Электр тогы, электр тогы көздері, ток күшi KZ 🇰🇿 Электрический ток, источники электрического тока, сила тока RU 🇷🇺 Өткізгіштің электр кедергісі, өткізгіштің меншiктi кедергiсi, реостат KZ 🇰🇿 Электрическое сопротивление проводника, удельное сопротивление проводника, реостат RU 🇷🇺 Электрическая цепь и ее составные части, напряжение RU 🇷🇺 Лабораторная работа №3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения на различных ее участках RU 🇷🇺 Лабораторная работа № 4. Исследование зависимости силы тока от напряжения на участке цепи RU 🇷🇺 Закон Ома для участка цепи RU 🇷🇺 Электр тізбегі және оның құрамды бөліктері, кернеу KZ 🇰🇿 №3 зертханалық жұмыс. Электр тiзбегiн құрастыру және оның әртүрлi бөлiктерiндегi ток күшiн өлшеу KZ 🇰🇿 №4 зертханалық жұмыс. Тізбек бөлiгi үшін ток күшінің кернеуге тәуелділігін зерттеу KZ 🇰🇿 Тiзбек бөлiгi үшiн Ом заңы KZ 🇰🇿 Электр тогының жұмысы мен қуаты' KZ 🇰🇿 Лабораторная работа №7. Измерение работы и мощности электрического тока' RU 🇷🇺 Электр тогының жылулық әсері. Джоуль-Ленц заңы' KZ 🇰🇿 №7 зертханалық жұмыс. Электр тогының жұмысы мен қуатын анықтау' KZ 🇰🇿 Зависимость электрического сопротивления металлов от температуры. Сверхпроводимость' RU 🇷🇺 Электронагревательные приборы, лампа накаливания, короткое замыкание, плавкие предохранители' RU 🇷🇺 Металдардағы электр кедергісінің температураға тәуелділігі, асқын өткізгіштік' KZ 🇰🇿 Электрқыздырғыш құралдар, кыздыру шамдары, қысқа тұйықталу, балқымалы сақтандырғыштар' KZ 🇰🇿 Электр тогының химиялық әсерi' KZ 🇰🇿 Тұрақты магниттер, магнит өрiсi. №8 зертханалық жұмыс. Тұрақты магниттiң қасиеттерiн оқып-үйрену және магнит өрiсiнiң бейнесiн алу' KZ 🇰🇿 Химическое действие электрического тока' RU 🇷🇺 Постоянные магниты, магнитное поле. Лабораторная работа №8. Изучение свойств постоянного магнита и получение изображений магнитных полей' RU 🇷🇺

9 сынып Темы:

Дене импульсі және күш импульсі KZ 🇰🇿 Импульс тела и импульс силы RU 🇷🇺 Механикалық жұмыс және энергия KZ 🇰🇿 Импульстің сақталу заңы. Реактивтi қозғалыс. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Механическая работа и энергия RU 🇷🇺 Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Урок 1 RU 🇷🇺 Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Урок 2 RU 🇷🇺 Закон сохранения и превращения энергии. Урок 1 RU 🇷🇺 Импульстің сақталу заңы. Реактивтi қозғалыс. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Энергияның сақталу және айналу заңы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Энергияның сақталу және айналу заңы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Закон сохранения и превращения энергии. Урок 2 RU 🇷🇺 Колебательное движение. Урок 1 RU 🇷🇺 Тербелмелі қозғалыс. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Тербелмелі қозғалыс. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Превращение энергии при колебаниях. Уравнение колебательного движения. Урок 1 ' RU 🇷🇺 Превращение энергии при колебаниях. Уравнение колебательного движения. Урок 2' RU 🇷🇺 Тербелістер кезіндегі энергияның түрленуі. Тербелмелі қозғалыстың теңдеуі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Тербелістер кезіндегі энергияның түрленуі. Тербелмелі қозғалыстың теңдеуі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Колебания математического и пружинного маятников' RU 🇷🇺 Лабораторная работа №3. Определение ускорения свободного падения с использованием математического маятника' RU 🇷🇺 Математикалық және серіппелі маятниктердің тербелістері' KZ 🇰🇿 №3 зертханалық жұмыс. Математикалық маятниктің көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау' KZ 🇰🇿 Свободные и вынужденные колебания, резонанс' RU 🇷🇺 Свободные электромагнитные колебания' RU 🇷🇺 Еркін және еріксіз тербелістер, резонанс' KZ 🇰🇿 Еркін электромагниттік тербелістер' KZ 🇰🇿 Толқындық қозғалыс KZ 🇰🇿 Волновое движение' RU 🇷🇺 Лабораторная работа №4. Определение скорости распространения поверхностных волн' RU 🇷🇺 №4 зертханалық жұмыс. Беттік толқындардың таралу жылдамдығын анықтау' KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Кулон заңы KZ 🇰🇿 Электр өрісі. Біртекті және біртекті емес электр өрісі. Электр өрісінің кернеулігі KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Электр өрісі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Асқын өткiзгiштiк KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Закон Кулона RU 🇷🇺 Электрическое поле. Однородное и неоднородное электрическое поле. Напряженность электрического поля RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Электрическое поле. Урок 2 RU 🇷🇺 Электр өрісі. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Электрическое поле. Урок 3 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Электрический заряд. Поверхностная и объемная плотность заряда. Закон сохранения заряда RU 🇷🇺 Принцип суперпозиции электростатических полей RU 🇷🇺 Поток вектора напряженности электрического поля. Теорема Гаусса. Урок 1 RU 🇷🇺 Поток вектора напряженности электрического поля. Теорема Гаусса. Урок 2 RU 🇷🇺 Работа электрического поля по перемещению заряда. Потенциал, разность потенциалов электрического поля. Урок 1 RU 🇷🇺 Работа электрического поля по перемещению заряда. Потенциал, разность потенциалов электрического поля. Урок 2 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Электрическое поле. Урок 1 RU 🇷🇺 Электрическое поле. Урок 4 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Электр заряды. Зарядтың беттік және көлемдік тығыздығы. Зарядтың сақталу заңы KZ 🇰🇿 Электр өрісінің суперпозиция принципі KZ 🇰🇿 Электр өрісінің кернеулік векторының ағыны. Гаусс теоремасы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Электр өрісінің кернеулік векторының ағыны. Гаусс теоремасы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Зарядтың орын ауыстыруы кезіндегі электр өрісінің жұмысы. Потенциал. Электр өрісінің потенциалдар айырымы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Зарядтың орын ауыстыруы кезіндегі электр өрісінің жұмысы. Потенциал. Электр өрісінің потенциалдар айырымы. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Электр өрісі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Электр өрісі. 4-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Зарядтың орын ауыстыруы кезіндегі электр өрісінің жұмысы. Потенциал. Электр өрісінің потенциалдар айырымы. 3-сабақ KZ 🇰🇿 Эквипотенциал беттер. Біртекті электр өрісі үшін кернеулік пен потенциалдар айырымы арасындағы байланыс KZ 🇰🇿 Электр өрісіндегі өткізгіштер мен диэлектриктер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Электр өрісіндегі өткізгіштер мен диэлектриктер. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Электрсыйымдылық. Конденсаторлар. Сыйымдылықтың өлшем бірлігі және электр мөлшері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Электрсыйымдылық. Конденсаторлар. Сыйымдылықтың өлшем бірлігі және электр мөлшері. 2-сабақ KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Работа электрического поля по перемещению заряда. Потенциал, разность потенциалов электрического поля. Урок 3 RU 🇷🇺 Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью потенциалов для однородных электрических полей RU 🇷🇺 Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Урок 1 RU 🇷🇺 Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Урок 2 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Электроемкость. Конденсаторы. Единицы измерения емкости и количества электричества. Урок 1 RU 🇷🇺 Электроемкость. Конденсаторы. Единицы измерения емкости и количества электричества. Урок 2 RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Закон Ома для участка цепи' RU 🇷🇺 Смешанное соединение проводников. Урок 1' RU 🇷🇺 Смешанное соединение проводников. Урок 2' RU 🇷🇺 Смешанное соединение проводников. Урок 3' RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Закон Ома для полной цепи. Урок 1' RU 🇷🇺 Закон Ома для полной цепи. Урок 2' RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Тізбек бөлігіне арналған Ом заңы' KZ 🇰🇿 Өткізгіштерді аралас жалғау. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Өткізгіштерді аралас жалғау. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Өткізгіштерді аралас жалғау. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Ток көзінің элерктр қозғаушы күші мен ішкі кедергісі. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Ток көзінің элерктр қозғаушы күші мен ішкі кедергісі. 2-сабақ' KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Толық тізбек үшін Ом заңы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Толық тізбек үшін Ом заңы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Законы Кирхгофа. Урок 2 RU 🇷🇺 Кирхгоф заңдары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Лабораторная работа №6. Изучение смешанного соединения проводников' RU 🇷🇺 ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. Урок 1' RU 🇷🇺 ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. Урок 2' RU 🇷🇺 Закон Ома для полной цепи. Урок 1' RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Закон Ома для полной цепи. Урок 3' RU 🇷🇺 Работа и мощность электрического тока. Урок 1' RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

№6 зертханалық жұмыс. Өткізгіштерді аралас жалғауды оқып үйрену' KZ 🇰🇿 Толық тізбек үшін Ом заңы. 1-сабақ' KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Толық тізбек үшін Ом заңы. 3-сабақ' KZ 🇰🇿 Электр тогының жұмысы мен қуаты. 1-сабақ' KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Закон Ома для полной цепи. Урок 2' RU 🇷🇺 Лабораторная работа №7. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока' RU 🇷🇺 Законы Кирхгофа. Урок 1' RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Работа и мощность электрического тока. Урок 2' RU 🇷🇺 Работа и мощность электрического тока. Урок 3' RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Толық тізбек үшін Ом заңы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 №7 зертханалық жұмыс. Ток көзінің элерктр қозғаушы күші мен ішкі кедергісін анықтау' KZ 🇰🇿 Кирхгоф заңдары. 2-сабақ' KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Электр тогының жұмысы мен қуаты. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Электр тогының жұмысы мен қуаты. 3-сабақ' KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Урок 1 RU 🇷🇺 Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Урок 2 RU 🇷🇺 КПД источника тока RU 🇷🇺 Электр тогының жұмысы мен қуаты. Джоуль-Ленц заңы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Электр тогының жұмысы мен қуаты. Джоуль-Ленц заңы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Ток көзінің пайдалы әсер коэффициенті' KZ 🇰🇿 Металдардағы электр тогы. Асқын өткiзгiштiк' KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Металдардағы, жартылай өткізгіштердегі, электролиттердегі, газдар мен вакуумдағы электр тогы.' KZ 🇰🇿 №2 зертханалық жұмыс. Электролиттердегі электр тогының пайда болу шарттарын зерттеу' KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Электрический ток в металлах. Сверхпроводимость' RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Электрический ток в металлах, полупроводниках, электролитах, жидкостях, газах, вакууме' RU 🇷🇺 Лабораторная работа № 2. Исследование условия возникновения тока в электролитах' RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Законы электролиза. Урок 1 RU 🇷🇺 Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Законы электролиза. Урок 2 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Жазық және сфералық айналар. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жазық және сфералық айналар. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Жарықтың корпускулярлық-толқындық табиғатының біртұтастығы KZ 🇰🇿 Спектрлік талдау KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Принцип Гюйгенса. Закон отражения света RU 🇷🇺 Плоские и сферические зеркала. Урок 2 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Единство корпускулярно-волновой природы света RU 🇷🇺 Спектральный анализ RU 🇷🇺 Электромагниттік сәулелену шкаласы KZ 🇰🇿 Фотоэффект. Фотоэффектіні қолдану. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Шкала электромагнитных излучений RU 🇷🇺 Применение фотоэффекта. Урок 1 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Жұқа линза формуласы KZ 🇰🇿 №5 Зертханалық жұмыс. Шынының сыну көрсеткішін анықтау KZ 🇰🇿 Толық ішкі шағылу KZ 🇰🇿 Жарықтың сыну заңы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Гюйгенс принципі. Жарықтың шағылу заңы KZ 🇰🇿 Формула тонкой линзы RU 🇷🇺 Лабораторная работа №5. Определение показателя преломления стекла RU 🇷🇺 Полное внутреннее отражение RU 🇷🇺 Закон преломления света. Урок 2 RU 🇷🇺 Плоские и сферические зеркала. Урок 1 RU 🇷🇺 Закон преломления света. Урок 1 RU 🇷🇺 Жазық және сфералық айналар. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Линзалар жүйесінде кескін салу. Оптикалық құралдар. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Линзалар жүйесінде кескін салу. Оптикалық құралдар. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Салыстырмалы теорияның постулаттары. Лоренц түрлендірулері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Салыстырмалы теорияның постулаттары. Лоренц түрлендірулері. 2-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Фотоэффект. Фотоэффектіні қолдану. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Фотоэффект. Фотоэффектіні қолдану. 3-сабақ KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Построение изображения в системах линз. Оптические приборы. Урок 1 RU 🇷🇺 Построение изображения в системах линз. Оптические приборы. Урок 2 RU 🇷🇺 Постулаты теории относительности. Преобразования Лоренца. Урок 1 RU 🇷🇺 Постулаты теории относительности. Преобразования Лоренца. Урок 2 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Применение фотоэффекта. Урок 2 RU 🇷🇺 Применение фотоэффекта. Урок 3 RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Виды излучений RU 🇷🇺 Спектры, спектральные аппараты, спектральный анализ RU 🇷🇺 Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных излучений RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Химическое действие света RU 🇷🇺 Рентгеновское излучение RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Сәулеленудің түрлері KZ 🇰🇿 Спектрлер. Спектрлік құралдар. Спектрлік анализ KZ 🇰🇿 Инфракызыл және ультракүлгін сәулелену. Рентген сәулелері. Электромагниттік сәулелену шкаласы KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Жарықтың химиялық әсері KZ 🇰🇿 Рентгендік сәулелену KZ 🇰🇿 Лазеры' RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Жарықтың химиялық әсері. Рентгендік сәулелену' KZ 🇰🇿 Жарықтың корпускулярлық-толқындық табиғатының біртұтастығы' KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Лазерлер' KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Химическое действие света. Рентгеновское излучение' RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Лабораторная работа № 4. Определение периода полураспада' RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Альфа бөлшектің шашырауы бойынша Резерфорд тәжірибесі. Бор постулаттары. Франк және Герц тәжірибелері' KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Табиғи радиоактивтілік. Радиоактивті ыдырау заңы. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 №4 зертханалық жұмыс. Жартылай ыдырау периодын анықтау' KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Единство корпускулярно-волновой природы света' RU 🇷🇺 Опыт Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Постулаты Бора. Опыты Франка и Герца' RU 🇷🇺 Изучение сплошного и линейчатого спектров ' RU 🇷🇺 Лабораторная работа № 6. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров излучения' RU 🇷🇺 Понятие о нелинейной оптике. Лазеры' RU 🇷🇺 Волновые свойства частиц. Трудности теории Бора. Волны де Бройля. Урок 1' RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада.Урок 2' RU 🇷🇺 Ядерные реакции. Деление тяжелых ядер. Цепные ядерные реакции. Урок 1' RU 🇷🇺 Ядерные реакции. Деление тяжелых ядер. Цепные ядерные реакции. Урок 2' RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

№6 зертханалық жұмыс. Сәулеленудің тұтас және сызықтық спектрлерін бақылау' KZ 🇰🇿 Сызықты емес оптика туралы түсінік. Лазерлер' KZ 🇰🇿 Бөлшектің толқындық қасиеттері. Бор теориясының қиыншылығы. де Бройль толқындары. 1-сабақ' KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Ядролық реакциялар. Ауыр ядролардық бөлінуі. Тізбекті ядролық реакция. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Ядролық реакциялар. Ауыр ядролардық бөлінуі. Тізбекті ядролық реакция. 2-сабақ' KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Тұтас және сызықтық спектрлерді зерттеу' KZ 🇰🇿 Бөлшектің толқындық қасиеттері. Бор теориясының қиындығы. Де Бройль толқындары. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Табиғи радиоактивтілік' KZ 🇰🇿 Радиоактивті ыдырау заңы' KZ 🇰🇿 Атомдық ядро. Ядроның нуклондық моделі. Изотоптар. Ядродағы нуклондардың байланыс энергиясы' KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Радиоактивті сәулелердің биологиялық әсері. Радиациядан қорғану. 1-сабақ' KZ 🇰🇿 Радиоактивті сәулелердің биологиялық әсері. Радиациядан қорғану. 2-сабақ' KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Волновые свойства частиц. Трудности теории Бора. Волны де Бройля. Урок 2' RU 🇷🇺 Естественная радиоактивность' RU 🇷🇺 Закон радиоактивного распада' RU 🇷🇺 Атомное ядро. Нуклонная модель ядра. Изотопы. Энергия связи нуклонов в ядре.' RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Биологическое действие радиоактивных лучей. Зашита от радиации. Урок 1' RU 🇷🇺 Биологическое действие радиоактивных лучей. Зашита от радиации. Урок 2' RU 🇷🇺

Программа обучения содержит множество дисциплин. Каждый онлайн урок в несёт поток терминов, теорем, примеров. Ученик не может правильно выполнить «домашку», чувствует себя глупо, снижается интерес к учёбе. Для этого и создан наш ресурс!

Тут собраны советы по самым сложным наукам: математика, алгебра и геометрия, физика и химия. "NURSABAQ.KZ" - это не бездумное списывание, это - инструмент для увеличения успеваемости, получения максимальной пользы из учебной деятельности.