akyldy.com - ответы онлайн мектеп

Онлайн мектеп Химия

7 сынып Темы:

Природные кислоты и щелочи. Индикаторы. Лабораторный опыт № 7 "Изучение кислотности и щелочности среды растворов" RU 🇷🇺 Реакции разбавленных кислот с металлами. Лабораторный опыт № 9 "Взаимодействие цинка с разбавленной соляной кислотой" RU 🇷🇺 Реакции разбавленных кислот с карбонатами. Практическая работа № 3 "Взаимодействие карбонатов с разбавленными кислотами" RU 🇷🇺 Табиғи қышқылдар мен негіздер. Индикаторлар. №7 зертханалық тәжірибе "Ерітінділердің қышқылдық, сілтілік ортасын анықтау" KZ 🇰🇿 Сұйылтылған қышқылдардың металдармен әрекеттесуі. №9 зертханалық тәжірибе "Мырыштың сұйылтылған тұз қышқылымен әрекеттесуі" KZ 🇰🇿 Периодтық кестенің құрылымы KZ 🇰🇿 Салыстырмалы атомдық масса KZ 🇰🇿 Природные кислоты и щелочи. Лабораторный опыт № 8 "Реакция нейтрализации хлороводородной кислоты" RU 🇷🇺 История создания периодической таблицы химических элементов RU 🇷🇺 Табиғи қышқылдар мен негіздер. №8 зертханалық тәжірибе "Хлорсутек қышқылының бейтараптану реакциясы" KZ 🇰🇿 Химиялық элементтердің периодтық кестелерін құру тарихы KZ 🇰🇿 Валенттілік. Химиялық формулалар KZ 🇰🇿 Расчет относительной молекулярной массы соединения по формуле. Урок 1 RU 🇷🇺 Қосылыстардың формуласы бойынша салыстырмалы молекулалық массасын есептеу. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Расчет относительной молекулярной массы соединения по формуле. Урок 2' RU 🇷🇺

8 сынып Темы:

Периодическое изменение некоторых характеристик и свойств атомов химических элементов RU 🇷🇺 Характеристика элемента по положению в периодической системе RU 🇷🇺 Естественные семейства химических элементов и их свойства RU 🇷🇺 Электроотрицательность. Ковалентная связь. Урок 1 RU 🇷🇺 Электроотрицательность. Ковалентная связь. Урок 2 RU 🇷🇺 Ионная связь. Урок 1 RU 🇷🇺 Периодтық жүйедегі орны бойынша элементтің сипаттамасы KZ 🇰🇿 Химиялық элементтердің табиғи ұяластары және олардың қасиеттері KZ 🇰🇿 Электртерістілік. Ковалентті байланыс. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Электртерістілік. Ковалентті байланыс. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Иондық байланыс. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Заттардың суда еруі. № 5 зертханалық тәжірибе "Заттардың ерігіштігін зерттеу" KZ 🇰🇿 Взаимосвязь между типами связей, видами кристаллических решеток и свойствами веществ RU 🇷🇺 Ионная связь. Урок 2 RU 🇷🇺 Заттардың ерігіштігі KZ 🇰🇿 Заттардың ерігіштігіне қатысты есептер шығару. № 4 практикалық жұмыс "Қатты заттардың ерігіштігіне температураның әсері" KZ 🇰🇿 Структура периодической системы химических элементов RU 🇷🇺 Металлы и неметаллы RU 🇷🇺 Химиялық элементтердің периодтық жүйесінің құрылымы KZ 🇰🇿 Химиялық элемент атомдарының қасиеттері мен кейбір сипаттамаларының периодты түрде өзгеруі KZ 🇰🇿 Металдар және бейметалдар KZ 🇰🇿 Еріген заттың массалық үлесі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Ерітіндідегі заттардың молярлық концентрациясы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 № 5 практикалық жұмыс "Пайыздық және молярлық концентрациялары берілген ерітінділерді дайындау". 2-сабақ KZ 🇰🇿 Массовая доля растворенного вещества. Урок 2 RU 🇷🇺 Молярная концентрация вещества в растворе. Урок 1 RU 🇷🇺 Молярная концентрация вещества в растворе. Урок 2 RU 🇷🇺 Практическая работа № 5 "Приготовление растворов с заданной процентной и молярной концентрации". Урок 1 RU 🇷🇺 Практическая работа №5 "Приготовление растворов с заданной процентной и молярной концентрации". Урок 2 RU 🇷🇺

9 сынып Темы:

Элементы 17 (VII) группы, галогены, вид связи и тип кристаллической решетки, тенденции изменения свойств галогенов в группе RU 🇷🇺 Хлор, свойства, взаимодействия с металлами, водородом, галогенидами RU 🇷🇺 Хлороводородная кислота. Лабораторный опыт № 10 "Изучение свойств раствора хлороводородной кислоты" RU 🇷🇺 Элементы 16 (VI) группы. Сера RU 🇷🇺 Соединения серы и их свойства, причины возникновения и экологическое воздействие кислотных дождей RU 🇷🇺 Серная кислота, общие и специфические свойства и ее соли, применение RU 🇷🇺 Практическая работа № 5 "Изучение химических свойств разбавленной серной кислоты и ее солей" RU 🇷🇺 Решение задач "Расчет массовой/объёмной доли выхода продукта по сравнению с теоретически возможным выходом" RU 🇷🇺 Аммиак, свойства, получение и применение, производство аммиака, (синтез Габера) Лабораторный опыт № 12 "Модель молекулы аммиака" RU 🇷🇺 17 (VII) топ элементтері. Галогендер, байланыс түрі және кристалдық торлар түрлері, топтағы галогендердің қасиеттерінің өзгерістерінің тенденциясы KZ 🇰🇿 Хлор, қасиеттері, металдармен, сутегімен, галогенидтермен әрекеттесуі KZ 🇰🇿 Хлорсутек қышқылы. № 10 зертханалық тәжірибе "Хлорсутек ерітіндісінің химиялық қасиеттерін зерттеу" KZ 🇰🇿 16 (VI)-топ элементтері. Күкірт KZ 🇰🇿 Күкірт қосылыстары және олардың қасиеттер, қышқыл жаңбырдың себептері және қоршаған ортаға әсері KZ 🇰🇿 Күкірт қышқылы, жалпы және ерекше қасиеттері, оның тұздары, қолданылуы KZ 🇰🇿 Азот қышқылы. Азот қышқылы мен нитраттардың ерекше қасиеттері. № 13 зертханалық тәжірибе "Азот қышқылының басқа қышқылдармен ортақ қасиеттері" KZ 🇰🇿 № 6 практикалық жұмыс "Аммиактың алынуы және оның қасиеттерін зерттеу". Аммиак өндірісі KZ 🇰🇿 Элементы 15 (V) группы, азот, свойства и круговорот азота в природе. Лабораторный опыт № 11 "Модель молекулы азота" RU 🇷🇺 № 5 практикалық жұмыс "Сұйылтылған күкірт қышқылы ерітіндісі және оның тұздарының химиялық қасиеттерін зерттеу" KZ 🇰🇿 Есеп шығару. Теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы реакция өнімі шығымының массалық/көлемдік үлестеріне есептеулер KZ 🇰🇿 Минералды тыңайтқыштар, Қазақстандағы тиімді пайдалану және өндіру, қоршаған ортаға әсері KZ 🇰🇿 Қоршаған ортаның ауыр металдармен ластану көздері, олардың ағзаға әсері KZ 🇰🇿 Элементы 14 (IV) группы, кремний и его соединения, области применения, значение RU 🇷🇺 Химический состав организма человека. Макроэлементы, микроэлементы и их значения RU 🇷🇺 Определение некоторых химических элементов организма. Лабораторный опыт № 14 "Определение кальция в составе костей" RU 🇷🇺 Определение некоторых химических элементов организма. Лабораторный опыт № 15 "Определение углерода в составе пищевых продуктов" RU 🇷🇺 Источники загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами, воздействие их на организм RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Окислительно-восстановительные процессы. Урок 1 RU 🇷🇺 Окислительно-восстановительные процессы. Урок 2 RU 🇷🇺 Электролиз. Урок 1 RU 🇷🇺 Окислительно-восстановительные свойства галогенов. Урок 2 RU 🇷🇺 Применение галогенов и их соединений. Урок 1 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Металлы и неметаллы: химические элементы и простые вещества RU 🇷🇺 Положение s-элементов в периодической системе химических элементов RU 🇷🇺 Натрий, калий и их важнейшие соединения: физические и химические свойства, получение, применение, биологическая роль RU 🇷🇺 Кальций, магний и их важнейшие соединения: физические и химические свойства RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Тотығу-тотықсыздану процесі. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Тотығу-тотықсыздану процесі. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Электрохимиялық потенциалдар қатары. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Гальваникалық элементтер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Гальваникалық элементтер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Электролиз. 1-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Металдар және бейметалдар: химиялық элементтер және жай заттар KZ 🇰🇿 Металдар мен бейметалдардың (атом, ион) құрылысы және кристалдық торларының ерекшелігі KZ 🇰🇿 Металдар және бейметалдар: негізгі физикалық және химиялық қасиеттері KZ 🇰🇿 Металдардың электрохимиялық кернеу қатары KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Электролиз. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Заманауи зерттеулердегі аналитикалық әдістер KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Металдар, бейметалдар және олардың қосылыстарының табиғатта кездесуі KZ 🇰🇿 Биологическая роль металлов и неметаллов в жизнедеятельности живых организмов RU 🇷🇺 Нахождение металлов, неметаллов и их соединений в природе RU 🇷🇺 Лабораторный опыт № 7 "Химические свойства типичных металлов, неметаллов и амфотерных элементов" RU 🇷🇺 Электрохимический ряд напряжения металлов RU 🇷🇺 Металлы и неметаллы: основные физические и химические свойства RU 🇷🇺 Особенности строения металлов и неметаллов (атомов, ионов), кристаллических решеток RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Физические свойства элементов 2 (II) группы RU 🇷🇺 Применение галогенов и их соединений. Урок 2 RU 🇷🇺 Аналитические методы в современных исследованиях RU 🇷🇺 Гальванические элементы. Урок 2 RU 🇷🇺 Гальванические элементы. Урок 1 RU 🇷🇺 Электрохимический ряд потенциалов. Урок 2 RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Судың кермектігі, оны жою жолдары KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

2 (ІІ) -топ элементтерінің химиялық қасиетттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 2 (ІІ) -топ элементтерінің химиялық қасиетттері. №6 зертханалық тәжірибе "2 (ІІ) - топ элементтері және оның қосылыстары қасиеттерін зерделеу" KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Сілтілік металдар мен сілтілік жер металдарының табиғи қосылыстарының Қазақстандағы кен орындары KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Электролиз. Урок 2 RU 🇷🇺 Электрохимический ряд потенциалов. Урок 1 RU 🇷🇺 Гальванические элементы. Практическая работа №3 "Составление электрохимического ряда напряжений металлов" RU 🇷🇺 Хроматография RU 🇷🇺 Хроматография. Лабораторный опыт №4 "Бумажная хроматография" RU 🇷🇺 Закономерности изменения свойств галогенов RU 🇷🇺 Окислительно-восстановительные свойства галогенов. Урок 1 RU 🇷🇺 Галогениды. Лабораторный опыт №5 "Изучение свойств галогенов и определение галогенид-ионов в водном растворе" RU 🇷🇺 Электрохимиялық потенциалдар қатары. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Гальваникалық элементтер. Практикалық жұмыс №3 "Металдардың электрохимиялық кернеу қатарын құрастыру" KZ 🇰🇿 Хроматография KZ 🇰🇿 Хроматография. №4 зертханалық тәжірибе "Қағаз хроматографиясы" KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Зертханалық тәжірибе №7 "Типтік металдар, бейметалдар мен амфотерлі элементтердің химиялық қасиеттері" KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Практикалық жұмыс №4 "Эксперименттік есептер шығару". 1-сабақ KZ 🇰🇿 Виды изомерии. Урок 1 RU 🇷🇺 Галогендер қасиеттерінің өзгеру заңдылықтары KZ 🇰🇿 Галогендердің тотығу-тотықсыздану қасиетттері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Галогендердің тотығу-тотықсыздану қасиетттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Галогенидтер. №5 зертханалық тәжірибе "Галогендер қасиеттерін зерттеу және сулы ерітіндідегі галогенид иондарын анықтау" KZ 🇰🇿 Табиғи карбонаттар KZ 🇰🇿 Органикалық заттардың құрамы мен құрылысы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Органикалық заттардың құрамы мен құрылысы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Изомерия түрлері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Изомерия түрлері. 3-сабақ KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Тірі ағзалардың іс-әрекетінде металдар және бейметалдардың биологиялық ролі KZ 🇰🇿 Химиялық элементтердің периодтық жүйесіндегі s-элементтердің орны KZ 🇰🇿 d-элементтердің периодтық жүйедегі орны, атом құрылысының ерекшелігі. Қазақстандағы мыс, мырыш, темір, хром және олардың қосылыстарының кен орындары KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Галогендер және олардың қосылыстарының қолданылуы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Жану өнімдері және гомологтық қатарлар бойынша заттардың формулаларын анықтау тақырыбына есептер шығару KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Темір және оның қосылыстары. Зертханалық тәжірибе №10 "Fe2+, Fе3+ иондарын тануға сапалық реакция" KZ 🇰🇿 Практикалық жұмыс №1 "Темір (ІІ), (ІІІ), мыс (ІІ), мырыш, хром (ІІІ) гидроксидтерін алу" KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Природные карбонаты' RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Положение d-элементов в периодической системе, особенности строения атомов. Месторождения меди, цинка, железа, хрома и их соединений в Казахстане ' RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Алкандардың бос-радикалды орынбасу реакциясы механизмі. Галогендеу. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Гомологические ряды. Лабораторный опыт №7 "Составление моделей молекул органических веществ" RU 🇷🇺 Виды изомерии. Урок 2 RU 🇷🇺 Виды изомерии. Урок 3 RU 🇷🇺 Алканы. Продукты сгорания алканов. Урок 1 RU 🇷🇺 Алканы. Продукты сгорания алканов. Урок 2 RU 🇷🇺 Алканы. Продукты сгорания алканов. Урок 3 RU 🇷🇺 Решение задач на тему: "Определение молекулярной формулы вещества по продуктам сгорания и гомологическим рядам" RU 🇷🇺 Свободно-радикальный механизм реакции замещения алканов. Галогенирование. Урок 1 RU 🇷🇺 Свободно-радикальный механизм реакции замещения алканов. Галогенирование. Урок 2 RU 🇷🇺 Циклоалканы. Строение, гомологический ряд изомерия, номенклатура RU 🇷🇺

10ОГН сынып Темы:

Хром и его соединения RU 🇷🇺 Железо и его соединения. Лабораторный опыт №10 "Качественные реакции на распознавание ионов Fe2+, Fе3+" RU 🇷🇺 Практическая работа №1 "Получение гидроксидов железа (II) и (III), меди (II), цинка, хрома (III)" RU 🇷🇺 Виды коррозии и меры ее предупреждения RU 🇷🇺

10ЕМН сынып Темы:

Алкандардың бос-радикалды орынбасу реакциясы механизмі. Галогендеу. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Циклоалкандар. Құрылысы, гомологтық қатары, изомериясы және номенклатурасы KZ 🇰🇿

10ОГН сынып Темы:

Коррозия түрлері және коррозияның алдын алу шаралары KZ 🇰🇿

10ЕМН сынып Темы:

Алкандар. Алкандардың жану өнімдері. 3-сабақ' KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Основные функциональные группы в органических соединениях RU 🇷🇺 Определение соединений с помощью химических и физических испытаний RU 🇷🇺 Решение расчетных задач RU 🇷🇺 Генетическая связь органических веществ. Урок 1 RU 🇷🇺 Генетическая связь органических веществ. Урок 2 RU 🇷🇺 Генетическая связь органических веществ. Урок 3 RU 🇷🇺 Изменение свойств элементов 14 (IV) группы RU 🇷🇺 Элементы 14 (IV) группы и их соединения. Лабораторный опыт №10 "Химические свойства свинца, олова и их соединений" RU 🇷🇺 Химические свойства элементов 14 (IV) группы и их соединений RU 🇷🇺 Свойства оксидов элементов 14 (IV) группы. Урок 1 RU 🇷🇺 Свойства оксидов элементов 14 (IV) группы. Урок 2 RU 🇷🇺 Формы нахождения в природе и способы получения простых веществ RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Классификация и изомерия спиртов RU 🇷🇺 Получение и применение предельных одноатомных спиртов. Лабораторный опыт № 4 "Получение этанола гидратацией этилена и брожением глюкозы" RU 🇷🇺 Химические свойства спиртов и фенолов. Лабораторный опыт № 5 "Качественные реакции на спирты" RU 🇷🇺 Многоатомные спирты: получение и свойства RU 🇷🇺 Фенолы: способы получения и свойства RU 🇷🇺 Получение альдегидов и кетонов RU 🇷🇺 Химические свойства альдегидов и кетонов. Практическая работа № 2 "Качественные реакции на кислородсодержащие органические вещества" RU 🇷🇺 Номенклатура, физические свойства и способы получения карбоновых кислот RU 🇷🇺 Эфиры: простые и сложные RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Органикалық қосылыстардағы негізгі функционалдық топтар KZ 🇰🇿 Физикалық және химиялық сынақ көмегімен қосылыстарды анықтау KZ 🇰🇿 Есептер шығару KZ 🇰🇿 Органикалық заттардың генетикалық байланысы. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Органикалық заттардың генетикалық байланысы. 2-сабақ KZ 🇰🇿 14 (ІV) топ элементтері қасиеттерінің өзгеруі KZ 🇰🇿 14 (ІV) топ элементтері және олардың қосылыстарының химиялық қасиеттері KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Спирттердің жіктелуі мен изомериясы KZ 🇰🇿 Біратомды қаныққан спирттердің алынуы мен қолданылуы. Зертханалық тәжірибе № 4 "Этанолды этилен гидратациясы және глюкозаның ашуы арқылы алу" KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Органикалық заттардың генетикалық байланысы. 3-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Спирттер мен фенолдардың химиялық қасиеттері. Зертханалық тәжірибе №5 "Спирттердің сапалық реакциялары" KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

14 (ІV)-топ элементтері оксидтерінің қасиеттері. 1-сабақ KZ 🇰🇿 14 (ІV)-топ элементтері оксидтерінің қасиеттері. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Күкірттісутек және сульфидтер KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Көпатомды спирттер: алынуы және қасиеттері KZ 🇰🇿 Фенолдар: алыну әдістері мен қасиеттері KZ 🇰🇿 Күрделі және жай эфирлер KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Сероводород и сульфиды RU 🇷🇺 Промышленное производство азотных удобрений RU 🇷🇺 Промышленное получение аммиака RU 🇷🇺 Особенности строения и свойства молекулы азота RU 🇷🇺 Решение задач RU 🇷🇺 Распространение и применение элементов 14 (IV) группы и их соединений RU 🇷🇺 14(ІV) топ элементтері және олардың қосылыстары. №10 зертханалық тәжірибе "Қорғасын, қалайы және олардың қосылыстарының химиялық қасиеттері" KZ 🇰🇿 Күкірт диоксиді, қоршаған ортаға әсері және қолданылуы KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Карбон қышқылдарының химиялық қасиеттері KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Практическая работа №3 "Решение экспериментальных задач" RU 🇷🇺 Аммиак и соли аммония RU 🇷🇺 Химические свойства аммиака и его водного раствора. Лабораторный опыт №11 "Качественная реакция на ионы аммония" RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Классификация, номенклатура кислородсодержащих органических соединений RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Практикалық жұмыс №3 "Экспериментальды есептер шығару" KZ 🇰🇿 Азот оксидтері және нитраттарының қоршаған ортаға экологиялық әсері KZ 🇰🇿 Азот қосылыстарының қоршаған ортаға әсерін азайту мәселелерін шешудің жолдары KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Оттекті органикалық қосылыстардың жіктелуі, номенклатурасы KZ 🇰🇿 Номенклатура альдегидов и кетонов RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Тағам өнеркәсібінде күкірт диоксиді қолданылу KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Альдегидтер мен кетондардың номенклатурасы KZ 🇰🇿 Майлар KZ 🇰🇿 Қазақстандағы сабын және синтетикалық жуғыш заттар өндірісі KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Жай заттардың табиғатта таралу түрлері және алыну әдістері KZ 🇰🇿 14 (ІV) топ элементтері мен олардың қосылыстарының таралуы мен қолданылуы KZ 🇰🇿 Есептер шығару KZ 🇰🇿 Азот молекуласы құрылысының ерекшеліктері мен қасиеттері KZ 🇰🇿 Есептер шығару KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Альдегидтер мен кетондардың алынуы KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Күшті қышқыл және күшті негіздің pH-ін есептеу KZ 🇰🇿 Буферлі ерітінділер. 1-сабақ KZ 🇰🇿 Буферлі ерітінділер. 2-сабақ KZ 🇰🇿 Буферлі ерітінділерің қолданылуы KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Моносахаридтер. Глюкоза KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Решение расчетных задач RU 🇷🇺 Теории кислот и оснований RU 🇷🇺 Ионное произведение воды RU 🇷🇺 Водородный показатель RU 🇷🇺 Расчет pH сильной кислоты и сильного основания RU 🇷🇺 Буферные растворы. Урок 1 RU 🇷🇺 Буферные растворы. Урок 2 RU 🇷🇺 Применение буферных растворов RU 🇷🇺 Кислотно-основное титрование. Урок 1 RU 🇷🇺

11ОГН сынып Темы:

Углеводы. Классификация. Биологическая роль RU 🇷🇺 Моносахариды. Химические свойства, обусловленные наличием альдегидной и гидроксильной групп RU 🇷🇺 Моносахариды. Глюкоза RU 🇷🇺 Дисахариды. Сахароза. Лактоза. Полисахариды. Л.р. № 6 "Определение крахмала в продуктах питания" RU 🇷🇺 Полисахариды. Крахмал. Целлюлоза RU 🇷🇺

11ЕМН сынып Темы:

Қышқылды-негіздік титрлеу. 1-сабақ KZ 🇰🇿

11ОГН сынып Темы:

Дисахаридтер. Сахароза. Лактоза. Полисахаридтер. Зертханалық тәжірибе № 6 "Тамақ өнімдеріндегі крахмалды анықтау" KZ 🇰🇿 Полисахаридтер. Крахмал. Целлюлоза KZ 🇰🇿

11ЕМН сынып Темы:

Практикалық жұмыс №4 "Күшті негізді күшті қышқылмен титрлеу"' KZ 🇰🇿 Қышқылды-негіздік титрлеу. 2-сабақ' KZ 🇰🇿 Практическая работа №4 "Титрование сильного основания сильной кислотой"' RU 🇷🇺 Кислотно-основное титрование. Урок 2' RU 🇷🇺

Программа обучения содержит множество дисциплин. Каждый онлайн урок в несёт поток терминов, теорем, примеров. Ученик не может правильно выполнить «домашку», чувствует себя глупо, снижается интерес к учёбе. Для этого и создан наш ресурс!

Тут собраны советы по самым сложным наукам: математика, алгебра и геометрия, физика и химия. "NURSABAQ.KZ" - это не бездумное списывание, это - инструмент для увеличения успеваемости, получения максимальной пользы из учебной деятельности.